字母B开头的词语

拼音ba开头的词语

把住bǎ zhù 拔河bá hé 把子bǎ zi,bà zi 把握bǎ wò 爸爸bà ba 拔起bá qǐ 罢了bà le,bà liǎo 把式bǎ shi 把酒bǎ jiǔ 跋涉bá shè 霸道bà dào,bà dao 跋扈bá hù 罢黜bà chù 拔除bá chú 霸持bà chí 把关bǎ guān 拔腿bá tuǐ 八路bā lù 霸占bà zhàn 霸业bà yè 扒皮bā pí 把柄bǎ bǐng 疤瘌bā la 把头bǎ tóu 罢职bà zhí 八方bā fāng 跋语bá yǔ 八角bā jiǎo 八节bā jié 把戏bǎ xì 罢课bà kè 更多>

拼音bai开头的词语

白米bái mǐ 百草bǎi cǎo 百分bǎi fēn 摆放bǎi fàng 百年bǎi nián 白面bái miàn 白菜bái cài 百万bǎi wàn 百姓bǎi xìng 百岁bǎi suì 白兔bái tù 百灵bǎi líng 百货bǎi huò 拜见bài jiàn 白昼bái zhòu 拜访bài fǎng 败绩bài jì 捭阖bǎi hé 白班bái bān 败军bài jūn 白契bái qì 白族bái zú 白口bái kǒu 拜辞bài cí 白费bái fèi 白酒bái jiǔ 百十bǎi shí 拜拜bài bài 白热bái rè 败兴bài xìng 白质bái zhì 更多>

拼音ban开头的词语

半边bàn biān 办事bàn shì 办法bàn fǎ 半天bàn tiān 班级bān jí 搬家bān jiā 半圆bàn yuán 扮演bàn yǎn 版图bǎn tú 斑白bān bái 半晌bàn shǎng 伴侣bàn lǚ 斑蝥bān máo 斑驳bān bó 颁发bān fā 颁奖bān jiǎng 颁布bān bù 板滞bǎn zhì 瓣膜bàn mó 斑点bān diǎn 颁赠bān zèng 板油bǎn yóu 板牙bǎn yá 班组bān zǔ 板壁bǎn bì 拌和bàn huò 半价bàn jià 半壁bàn bì 班机bān jī 版筑bǎn zhù 搬弄bān nòng 更多>

拼音bang开头的词语

帮工bāng gōng 帮忙bāng máng 帮手bāng shou 傍晚bàng wǎn 帮助bāng zhù 傍午bàng wǔ 榜样bǎng yàng 榜首bǎng shǒu 榜眼bǎng yǎn 榜文bǎng wén 帮贴bāng tiē 棒槌bàng chui 帮套bāng tào 帮厨bāng chú 帮带bāng dài 帮教bāng jiào 帮凑bāng còu 棒疮bàng chuāng 帮佣bāng yōng 绑匪bǎng fěi 绑票bǎng piào 绑扎bǎng zā 帮闲bāng xián 棒球bàng qiú 绑架bǎng jià 谤议bàng yì 榜尾bǎng wěi 帮派bāng pài 帮子bāng zi 帮会bāng huì 帮衬bāng chèn 更多>

拼音bao开头的词语

报道bào dào 报到bào dào 报答bào dá 保安bǎo ān 保密bǎo mì 包含bāo hán 保温bǎo wēn 报纸bào zhǐ 抱病bào bìng 保卫bǎo wèi 饱满bǎo mǎn 宝塔bǎo tǎ 报告bào gào 保护bǎo hù 饱和bǎo hé 宝库bǎo kù 抱怨bào yuàn 报馆bào guǎn 堡垒bǎo lěi 爆破bào pò 报销bào xiāo 爆满bào mǎn 保质bǎo zhì 剥皮bāo pí 抱歉bào qiàn 保留bǎo liú 豹子bào zi 雹子báo zi 保证bǎo zhèng 包袱bāo fu 保姆bǎo mǔ 更多>

拼音bei开头的词语

北海běi hǎi 北方běi fāng 北边běi bian 背景bèi jǐng 贝雕bèi diāo 背心bèi xīn 被动bèi dòng 背书bèi shū 被子bèi zi 悲痛bēi tòng 悲剧bēi jù 碑刻bēi kè 碑文bēi wén 悲哀bēi āi 悲惨bēi cǎn 背包bēi bāo 悲怆bēi chuàng 悲戚bēi qī 蓓蕾bèi lěi 悖论bèi lùn 卑鄙bēi bǐ 惫懒bèi lǎn 悲凉bēi liáng 悲恸bēi tòng 卑怯bēi qiè 备荒bèi huāng 备取bèi qǔ 备品bèi pǐn 备件bèi jiàn 被里bèi lǐ 背鳍bèi qí 更多>

拼音ben开头的词语

本意běn yì 本月běn yuè 本领běn lǐng 本人běn rén 本土běn tǔ 本子běn zi 本质běn zhì 奔波bēn bō 奔驰bēn chí 奔腾bēn téng 笨拙bèn zhuō 奔赴bēn fù 本能běn néng 奔驶bēn shǐ 奔窜bēn cuàn 本地běn dì 本身běn shēn 本旨běn zhǐ 奔忙bēn máng 本题běn tí 奔袭bēn xí 奔逝bēn shì 本体běn tǐ 本名běn míng 本义běn yì 奔走bēn zǒu 本纪běn jì 本票běn piào 本愿běn yuàn 本原běn yuán 畚斗běn dǒu 更多>

拼音beng开头的词语

蹦高bèng gāo 绷紧bēng jǐn 崩溃bēng kuì 崩塌bēng tā 崩裂bēng liè 迸裂bèng liè 迸发bèng fā 绷子bēng zi 绷瓷bèng cí 蹦跳bèng tiào 蹦跶bèng da 崩盘bēng pán 镚子bèng zi 绷劲běng jìn 蹦床bèng chuáng 崩坍bēng tān 迸射bèng shè 迸断bèng duàn 崩解bēng jiě 綳冬bēng dōng 崩漏bēng lòu 迸伤bèng shāng 崩崩bēng bēng 崩云bēng yún 跰bèng  蹦走bèng zǒu 蹦极bèng jí 崩槎bēng chá 崩陷bēng xiàn 迸騞bèng huō 蹦套bèng tào 更多>

拼音bi开头的词语

比赛bǐ sài 闭眼bì yǎn 闭口bì kǒu 笔直bǐ zhí 壁虎bì hǔ 闭气bì qì 比如bǐ rú 笔锋bǐ fēng 彼此bǐ cǐ 必须bì xū 必要bì yào 笔算bǐ suàn 必定bì dìng 逼近bī jìn 鄙视bǐ shì 闭塞bì sè 壁毯bì tǎn 避让bì ràng 毕业bì yè 拂过bì guò 避开bì kāi 辟邪bì xié 毕竟bì jìng 敝国bì guó 避暑bì shǔ 匕首bǐ shǒu 比喻bǐ yù 比较bǐ jiào 鼻祖bí zǔ 鼻子bí zi 避免bì miǎn 更多>

拼音bian开头的词语

变口biàn kǒu 变化biàn huà 变易biàn yì 便衣biàn yī 边界biān jiè 边际biān jì 便利biàn lì 编组biān zǔ 蝙蝠biān fú 变质biàn zhì 贬值biǎn zhí 辨认biàn rèn 遍身biàn shēn 遍地biàn dì 编辑biān jí 边寨biān zhài 编著biān zhù 编造biān zào 辩论biàn lùn 辫子biàn zi 遍布biàn bù 鞭策biān cè 编撰biān zhuàn 鞭挞biān tà 贬低biǎn dī 变异biàn yì 辩解biàn jiě 变故biàn gù 编纂biān zuǎn 辨析biàn xī 变法biàn fǎ 更多>

拼音biao开头的词语

表姐biǎo jiě 表示biǎo shì 表扬biǎo yáng 表面biǎo miàn 表情biǎo qíng 表达biǎo dá 标识biāo shí 标注biāo zhù 表土biǎo tǔ 表决biǎo jué 标图biāo tú 表亲biǎo qīn 表白biǎo bái 表层biǎo céng 镖师biāo shī 飙升biāo shēng 表记biǎo jì 飙风biāo fēng 标书biāo shū 标石biāo shí 标语biāo yǔ 表尺biǎo chǐ 表述biǎo shù 标记biāo jì 标底biāo dǐ 标示biāo shì 标兵biāo bīng 标点biāo diǎn 表功biǎo gōng 裱糊biǎo hú 标本biāo běn 更多>

拼音bie开头的词语

别人bié rén 憋气biē qì 别致bié zhì 憋闷biē men 别论bié lùn 别针bié zhēn 别史bié shǐ 别情bié qíng 别扭biè niu 别字bié zì 别绪bié xù 别子bié zǐ,bié zi 蹩脚bié jiǎo 别提bié tí 别价bié jie 别样bié yàng 别称bié chēng 别号bié hào 别离bié lí 别名bié míng 别嘴biè zuǐ 别裁bié cái 憋屈biē qū 别家bié jiā 别集bié jí 别堡bié pù 别晷bié guǐ 瘪窳biě yǔ,biě yu 鼈化biē huà 别酌bié zhuó 鳖燥biē zào 更多>

拼音bin开头的词语

宾馆bīn guǎn 缤纷bīn fēn 濒临bīn lín 宾主bīn zhǔ 摈除bìn chú 殡车bìn chē 宾语bīn yǔ 鬓发bìn fà 鬓角bìn jiǎo 殡殓bìn liàn 宾东bīn dōng 濒危bīn wēi 殡葬bìn zàng 宾客bīn kè 宾词bīn cí 宾朋bīn péng 宾白bīn bái 摈斥bìn chì 濒死bīn sǐ 濒于bīn yú 宾敬bīn jìng 宾校bīn xiào 摈薄bìn báo 鬓饰bìn shì 邠壃bīn jiāng 宾画bīn huà 鬓斑bìn bān 宾将bīn jiāng 鬓云bìn yún 鬓雪bìn xuě 豩命bīn mìng 更多>

拼音bing开头的词语

冰霜bīng shuāng 冰凉bīng liáng 病床bìng chuáng 冰冷bīng lěng 病人bìng rén 冰冻bīng dòng 并且bìng qiě 病愈bìng yù 冰鞋bīng xié 秉性bǐng xìng 饼干bǐng gān 秉烛bǐng zhú 摒弃bìng qì 禀告bǐng gào 病痛bìng tòng 冰雹bīng báo 冰床bīng chuáng 冰糖bīng táng 病原bìng yuán 秉公bǐng gōng 秉持bǐng chí 并线bìng xiàn 丙纶bǐng lún 病危bìng wēi 冰镩bīng cuān 病候bìng hòu 病故bìng gù 兵丁bīng dīng 禀赋bǐng fù 病历bìng lì 禀报bǐng bào 更多>

拼音bo开头的词语

播种bō zhǒng,bō zhòng 玻璃bō li 波纹bō wén 波涛bō tāo 波浪bō làng 博大bó dà 播放bō fàng 拨号bō hào 剥削bō xuē 伯父bó fù 博士bó shì 拨款bō kuǎn 菠萝bō luó 驳杂bó zá 簸箕bò ji 脖子bó zi 波导bō dǎo 薄弱bó ruò 驳倒bó dǎo 脖颈bó gěng 薄礼bó lǐ 剥蚀bō shí 薄暮bó mù 伯公bó gōng 薄葬bó zàng 博物bó wù 波荡bō dàng 剥夺bō duó 勃豀bó xī 拨发bō fā 擘画bò huà 更多>

拼音bu开头的词语

不同bù tóng 不给bù gěi 布告bù gào 不怕bù pà 不见bù jiàn 不定bù dìng 不是bù shi,bù shì 不再bù zài 不快bù kuài 布衣bù yī 不用bù yòng 不许bù xǔ 不想bù xiǎng 不要bù yào 不必bù bì 不能bù néng 不幸bù xìng 布匹bù pǐ 捕捉bǔ zhuō 不但bù dàn 补丁bǔ ding 不肯bù kěn 补充bǔ chōng 不信bù xìn 不屑bù xiè 补贴bǔ tiē 捕食bǔ shí 捕捞bǔ lāo 哺乳bǔ rǔ 不料bù liào 布施bù shī 更多>

按拼音查词语

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ

©2021 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具