字母D开头的词语

拼音da开头的词语

大米dà mǐ 大全dà quán 大片dà piān,dà piàn,dà piānr 大风dà fēng 大量dà liàng 大队dà duì 答谢dá xiè 大小dà xiǎo 大会dà huì 大伙dà huǒ 大衣dà yī 搭车dā chē 打扫dǎ sǎo 大叫dà jiào 大树dà shù 大写dà xiě 大象dà xiàng 大都dà dū 大气dà qi,dà qì 大红dà hóng 打工dǎ gōng 大忙dà máng 大道dà dào 大桥dà qiáo 大话dà huà 打点dǎ dian 大多dà duō 大水dà shuǐ 大手dà shǒu 大豆dà dòu 大方dà fāng,dà fang 更多>

拼音dai开头的词语

带鱼dài yú 代替dài tì 带头dài tóu 带领dài lǐng 代理dài lǐ 代表dài biǎo 黛色dài sè 怠慢dài màn 呆滞dāi zhì 岱宗dài zōng 代序dài xù 贷方dài fāng 怠工dài gōng 带挈dài qiè 待聘dài pìn 袋子dài zi 带宽dài kuān 呆傻dāi shǎ 傣族dǎi zú 代办dài bàn 待见dài jiàn 带电dài diàn 代词dài cí 呆账dāi zhàng 带下dài xià 待承dài cheng 逮捕dài bǔ 待考dài kǎo 代偿dài cháng 带子dài zi 贷款dài kuǎn 更多>

拼音dan开头的词语

淡色dàn sè 但是dàn shì 淡忘dàn wàng 淡水dàn shuǐ 但愿dàn yuàn 单方dān fāng 丹心dān xīn 淡泊dàn bó 单位dān wèi 蛋黄dàn huáng 担任dān rèn 担待dān dài 担忧dān yōu 胆瓶dǎn píng 担保dān bǎo 蛋糕dàn gāo 胆囊dǎn náng 耽误dān wu 担心dān xīn 眈眈dān dān 胆略dǎn lüè 氮气dàn qì 丹墀dān chí 耽搁dān ge 单传dān chuán 弹弓dàn gōng 单糖dān táng 胆汁dǎn zhī 弹药dàn yào 胆量dǎn liàng 单产dān chǎn 更多>

拼音dang开头的词语

当真dàng zhēn 当时dāng shí,dàng shí 荡漾dàng yàng 当初dāng chū 荡涤dàng dí 党人dǎng rén 当局dāng jú 当晚dàng wǎn,dāng wǎn 当家dāng jiā,dàng jiā 当空dāng kōng 党参dǎng shēn 当今dāng jīn 当紧dāng jǐn 当头dāng tóu,dàng tou 当当dāng dāng,dàng dàng 当道dāng dào 当院dāng yuàn 党棍dǎng gùn 党员dǎng yuán 党派dǎng pài 党课dǎng kè 当权dāng quán 当先dāng xiān 当代dāng dài 当日dāng rì,dàng rì 党务dǎng wù 当差dāng chāi 当政dāng zhèng 当月dàng yuè 当量dāng liàng 党性dǎng xìng 更多>

拼音dao开头的词语

道德dào dé 道里dào lǐ 道贺dào hè 到处dào chù 刀法dāo fǎ 到期dào qī 到头dào tóu 到达dào dá 道理dào lǐ 到底dào dǐ 道路dào lù 倒台dǎo tái 倒车dǎo chē,dào chē 导游dǎo yóu 导师dǎo shī 导弹dǎo dàn 倒影dào yǐng 道歉dào qiàn 道谢dào xiè 刀斧dāo fǔ 捣蒜dǎo suàn 倒霉dǎo méi 盗窃dào qiè 捣乱dǎo luàn 捣衣dǎo yī 捣鬼dǎo guǐ 盗取dào qǔ 盗贼dào zéi 稻田dào tián 悼念dào niàn 叨唠dāo lao 更多>

拼音de开头的词语

得力dé lì 得到dé dào 得体dé tǐ 得计dé jì 得了dé le,dé liǎo 得病dé bìng 德望dé wàng 得手dé shǒu 德政dé zhèng 得分dé fēn 得逞dé chěng 得主dé zhǔ 得数dé shù 得空dé kòng 得当dé dàng 得人dé rén 得势dé shì 嘚啵dē bo 得意dé yì 得法dé fǎ 得劲dé jìn 得闲dé xián 得胜dé shèng 得宜dé yí 德育dé yù 得失dé shī 得时dé shí 得罪dé zuì 德行dé xíng,dé xing 得益dé yì 得宠dé chǒng 更多>

拼音den开头的词语

拼音dei开头的词语

得亏děi kuī 更多>

拼音deng开头的词语

等到děng dào 灯光dēng guāng 等于děng yú 灯塔dēng tǎ 灯笼dēng long 等候děng hòu 等闲děng xián 灯盏dēng zhǎn 登载dēng zǎi 灯苗dēng miáo 灯捻dēng niǎn 登科dēng kē 灯罩dēng zhào 灯节dēng jié 灯谜dēng mí 灯芯dēng xīn 灯丝dēng sī 登高dēng gāo 灯标dēng biāo 登台dēng tái 灯伞dēng sǎn 登第dēng dì 灯虎dēng hǔ 灯心dēng xīn 灯草dēng cǎo 等号děng hào 等衰děng cuī 等第děng dì 登基dēng jī 登录dēng lù 等同děng tóng 更多>

拼音di开头的词语

地洞dì dòng 地主dì zhǔ 低下dī xià 低级dī jí 地热dì rè 地方dì fāng,dì fang 地球dì qiú 第一dì yī 底层dǐ céng 第二dì èr 底片dǐ piàn 弟弟dì di 堤坝dī bà 地址dì zhǐ 堤堰dī yàn 堤岸dī àn 的确dí què 地基dì jī 敌人dí rén 地域dì yù 底细dǐ xì 抵御dǐ yù 低回dī huí 砥砺dǐ lì 抵制dǐ zhì 谛听dì tīng 抵触dǐ chù 嫡亲dí qīn 嫡出dí chū 低徊dī huí 地勤dì qín 更多>

拼音dia开头的词语

嗲菜diǎ cài 嗲娘diǎ niáng 嗲嗲diǎ diǎ 嗲声嗲气diǎ shēng diǎ qì 更多>

拼音dian开头的词语

点子diǎn zi 点心diǎn xīn,diǎn xin 点播diǎn bō 电影diàn yǐng 电话diàn huà 电机diàn jī 点头diǎn tóu 电力diàn lì 电车diàn chē 点火diǎn huǒ 电池diàn chí 电器diàn qì 电灯diàn dēng 点滴diǎn dī 店面diàn miàn 电梯diàn tī 踮脚diǎn jiǎo 掂量diān liang,diān liáng 点燃diǎn rán 电缆diàn lǎn 电镀diàn dù 典雅diǎn yǎ 典礼diǎn lǐ 颠簸diān bǒ 奠基diàn jī 奠定diàn dìng 惦记diàn jì 典范diǎn fàn 点染diǎn rǎn 玷辱diàn rǔ 电感diàn gǎn 更多>

拼音diao开头的词语

掉队diào duì 雕刻diāo kè 调运diào yùn 雕塑diāo sù 钓鱼diào yú 调度diào dù 雕镂diāo lòu 凋敝diāo bì 刁滑diāo huá 貂裘diāo qiú 雕琢diāo zhuó 雕砌diāo qì 吊孝diào xiào 调查diào chá 刁悍diāo hàn 雕像diāo xiàng 调用diào yòng 调派diào pài 刁钻diāo zuān 调式diào shì 调调diào diao 掉膘diào biāo 凋败diāo bài 吊窗diào chuāng 吊装diào zhuāng 吊楼diào lóu 吊带diào dài 调阅diào yuè 钓饵diào ěr 吊卷diào juàn 钓竿diào gān 更多>

拼音die开头的词语

跌倒diē dǎo 跌跤diē jiāo 喋血dié xuè 叠韵dié yùn 跌足diē zú 叠翠dié cuì 蹀躞dié xiè 跌价diē jià 跌幅diē fú 迭次dié cì 跌落diē luò 谍报dié bào 迭出dié chū 跌风diē fēng 叠嶂dié zhàng 蹀血dié xuè 跌水diē shuǐ 迭起dié qǐ 臷国dié guó 迭王dié wáng 叠拍dié pāi 叠双dié shuāng 牒牒dié dié 跌卦diē guà 鲽鯋dié shā 揲贯dié guàn 蹀蹀dié dié 跌跪diē guì 牒启dié qǐ 迭地dié dì 绖带dié dài 更多>

拼音ding开头的词语

定向dìng xiàng 钉子dīng zi 钉鞋dīng xié,dìng xié 订正dìng zhèng 订户dìng hù 丁零dīng líng 叮咛dīng níng 定都dìng dū 订购dìng gòu 叮嘱dīng zhǔ 定格dìng gé 鼎鼐dǐng nài 盯梢dīng shāo 定金dìng jīn 定钱dìng qián 定礼dìng lǐ 定期dìng qī 定货dìng huò 叮问dīng wèn 鼎鼎dǐng dǐng 丁税dīng shuì 定见dìng jiàn 顶数dǐng shù 酊剂dīng jì 定居dìng jū 鼎峙dǐng zhì 定单dìng dān 丁宁dīng níng 定评dìng píng 订交dìng jiāo 顶命dǐng mìng 更多>

拼音diu开头的词语

丢失diū shī 丢脸diū liǎn 丢掉diū diào 丢丑diū chǒu 丢人diū rén 丢份diū fèn 丢弃diū qì 丢丁diū dīng 丢们diū men 丢包diū bāo 丢卦diū guà 丢抹diū mǒ 丢撘diū dā 丢搭diū dā 丢窵diū diào 丢翻diū fān 丟脸diū liǎn 丢脱diū tuō 丢番diū fān 丢生diū shēng 丢置diū zhì 丢撇diū piě 丢心diū xīn 丢眼diū yǎn 丢溜diū liū 丢却diū què 丟失diū shī 丢灵diū líng 丢答diū dá 丢盹diū dǔn 丢眼色diū yǎn sè 更多>

拼音dong开头的词语

东风dōng fēng 动心dòng xīn 冬天dōng tiān 动力dòng lì 冬日dōng rì 动物dòng wù 动人dòng rén 动手dòng shǒu 冻伤dòng shāng 董事dǒng shì 洞察dòng chá 动脉dòng mài 懂得dǒng de 动听dòng tīng 冻馁dòng něi 洞府dòng fǔ 恫吓dòng hè 动辄dòng zhé 冬节dōng jié 东胡dōng hú 动工dòng gōng 动乱dòng luàn 东道dōng dào 冬菇dōng gū 冬烘dōng hōng 懂行dǒng háng 冬眠dōng mián 东家dōng jiā,dōng jia 冬季dōng jì 冬泳dōng yǒng 洞子dòng zi 更多>

拼音dou开头的词语

豆苗dòu miáo 都来dōu lái 豆角dòu jiǎo 豆沙dòu shā 斗志dòu zhì 豆芽dòu yá 斗胆dǒu dǎn 陡然dǒu rán 豆蔻dòu kòu 兜风dōu fēng 抖搂dǒu lou 斗子dǒu zi 饾饤dòu dìng 斗筲dǒu shāo 斗嘴dòu zuǐ 逗引dòu yǐn 豆青dòu qīng 斗智dòu zhì 斗气dòu qì 兜揽dōu lǎn 兜售dōu shòu 豆包dòu bāo 逗号dòu hào 豆饼dòu bǐng 豆乳dòu rǔ 豆秸dòu jiē 豆萁dòu qí 斗篷dǒu peng 斗眼dòu yǎn 斗笔dǒu bǐ 逗哏dòu gén 更多>

拼音du开头的词语

独立dú lì 渡船dù chuán 独唱dú chàng 杜门dù mén 读物dú wù 杜绝dù jué 读书dú shū 读音dú yīn 堵塞dǔ sè 渡口dù kǒu 都督dū du 独自dú zì 髑髅dú lóu 笃信dǔ xìn 渎职dú zhí 独裁dú cái 妒意dù yì 赌注dǔ zhù 度牒dù dié 蠹弊dù bì 毒化dú huà 毒辣dú là 笃爱dǔ ài 赌咒dǔ zhòu 嘟囔dū nang 独行dú xíng 独特dú tè 赌资dǔ zī 嘟哝dū nong 独身dú shēn 蠹虫dù chóng 更多>

拼音duan开头的词语

短跑duǎn pǎo 短裤duǎn kù 短发duǎn fà 短剧duǎn jù 断定duàn dìng 短暂duǎn zàn 断言duàn yán 端倪duān ní 端绪duān xù 短期duǎn qī 断市duàn shì 短枪duǎn qiāng 短打duǎn dǎ 断案duàn àn 锻件duàn jiàn 端节duān jié 端坐duān zuò 短波duǎn bō 短语duǎn yǔ 短少duǎn shǎo 断绝duàn jué 段位duàn wèi 端线duān xiàn 端量duān liang 短见duǎn jiàn 断续duàn xù 断后duàn hòu 断送duàn sòng 断裂duàn liè 断断duàn duàn 断句duàn jù 更多>

拼音dui开头的词语

对齐duì qí 对比duì bǐ 对话duì huà 对子duì zi 队列duì liè 堆放duī fàng 队长duì zhǎng 对于duì yú 对虾duì xiā 对手duì shǒu 对面duì miàn 队员duì yuán 队礼duì lǐ 对付duì fu 堆砌duī qì 堆叠duī dié 队伍duì wu 兑现duì xiàn 对酌duì zhuó 对阵duì zhèn 队形duì xíng 堆房duī fang 兑付duì fù 对词duì cí 对证duì zhèng 对待duì dài 对半duì bàn 对光duì guāng 对称duì chèn 对调duì diào 兑奖duì jiǎng 更多>

拼音dun开头的词语

顿时dùn shí 敦厚dūn hòu 敦实dūn shi 遁辞dùn cí 钝响dùn xiǎng 顿号dùn hào 钝角dùn jiǎo 顿悟dùn wù 钝器dùn qì 蹲苗dūn miáo 遁世dùn shì 砘子dùn zi 敦睦dūn mù 墩子dūn zi 敦聘dūn pìn 蹲膘dūn biāo 趸船dǔn chuán 盾牌dùn pái 吨位dūn wèi 蹲伏dūn fú 遁迹dùn jì 蹲班dūn bān 敦促dūn cù 趸批dǔn pī 蹲点dūn diǎn 遁词dùn cí 蹲踞dūn jù 惇素dūn sù 顿根dùn gēn 顿躄dùn bì 顿沦dùn lún 更多>

拼音duo开头的词语

多心duō xīn 多年duō nián 多半duō bàn 多日duō rì 多么duō me 多少duō shǎo,duō shao 多久duō jiǔ 多余duō yú 多方duō fāng 躲让duǒ ràng 多嘴duō zuǐ 夺取duó qǔ 躲避duǒ bì 夺目duó mù 躲藏duǒ cáng 垛子duǒ zi,duò zi 躲闪duǒ shǎn 堕落duò luò 踱步duó bù 夺路duó lù 跺脚duò jiǎo 多发duō fā 舵手duò shǒu 多数duō shǔ,duō shù 夺魁duó kuí 夺权duó quán 多边duō biān 垛堞duǒ dié 躲懒duǒ lǎn 掇拾duō shí 夺标duó biāo 更多>

按拼音查词语

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ

©2021 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具