字母H开头的词语

拼音ha开头的词语

哈气hā qì 哈欠hā qian 哈喇hā la 哈哈hā ha,hā hā 哈将hā jiāng 虾蟆há má 哈哧hā chī 哈蒂hā dì 哈耸hā sǒng 哈沓hā tà 哈号hā hào 奤调hǎ diào 哈屯hā tún 虾碌há lù 哈那hā nà 奤子hǎ zǐ 哈幸hā xìng 哈什hà shí 哈话hā huà 哈唎hā lì 哈儿hā ér 哈依hā yī 哈怂hā sǒng 哈拉hā lā 哈剌hā là 哈酒hā jiǔ 哈哒hā dā 哈啰hā luó 哈士蟆hà shi má 哈哈镜hā hā jìng 哈喇子hā lá zi 更多>

拼音hai开头的词语

海洋hǎi yáng 海带hǎi dài 海关hǎi guān 海贝hǎi bèi 海边hǎi biān 孩子hái zi 海马hǎi mǎ 海水hǎi shuǐ 害怕hài pà 还有hái yǒu 害虫hài chóng 海底hǎi dǐ 海拔hǎi bá 海盐hǎi yán 海螺hǎi luó 海峡hǎi xiá 海域hǎi yù 海报hǎi bào 海蜇hǎi zhé 害臊hài sào 海蚀hǎi shí 海路hǎi lù 海运hǎi yùn 孩儿hái ér,háir 海岸hǎi àn 害病hài bìng 海战hǎi zhàn 海葬hǎi zàng 亥时hài shí 海图hǎi tú 海岭hǎi lǐng 更多>

拼音han开头的词语

喊叫hǎn jiào 汗水hàn shuǐ 寒冷hán lěng 汉字hàn zì 喊声hǎn shēng 含泪hán lèi 汉族hàn zú 汗珠hàn zhū 憨直hān zhí 憨厚hān hòu 憨笑hān xiào 旱灾hàn zāi 含糊hán hu 酣睡hān shuì 菡萏hàn dàn 涵义hán yì 颔联hàn lián 涵泳hán yǒng 酣眠hān mián 寒砧hán zhēn 涵养hán yǎng 寒伧hán chen 含义hán yì 旱路hàn lù 翰林hàn lín 旱地hàn dì 汗腺hàn xiàn 寒潮hán cháo 寒气hán qì 汗渍hàn zì 悍然hàn rán 更多>

拼音hang开头的词语

航空háng kōng 航行háng xíng 航运háng yùn 航天háng tiān 杭州háng zhōu 行列háng liè 沆瀣hàng xiè 行距háng jù 航道háng dào 行院háng yuàn 行栈háng zhàn 行家háng jia 行道háng dao,xíng dào 行规háng guī 航次háng cì 行伍háng wǔ 行会háng huì 航线háng xiàn 巷道hàng dào,xiàng dào 航速háng sù 行当háng dang 航标háng biāo 夯歌hāng gē 航船háng chuán 杭育háng yō 行话háng huà 行货háng huò 行情háng qíng 航路háng lù 航班háng bān 行子háng zi 更多>

拼音hao开头的词语

好玩hǎo wán,hǎo wánr 好看hào kàn,hǎo kàn 好心hǎo xīn 好久hǎo jiǔ 号令hào lìng 好事hǎo shì,hào shì 好胜hào shèng 好人hǎo rén 号角hào jiǎo 浩博hào bó 豪放háo fàng 浩劫hào jié 浩渺hào miǎo 豪迈háo mài 好奇hào qí 好歹hǎo dǎi 号啕háo táo 蒿草hāo cǎo 耗尽hào jìn 皓齿hào chǐ 蒿艾hāo ài 嗥叫háo jiào 好在hǎo zài 号筒hào tǒng 皓首hào shǒu 毫末háo mò 好脸hǎo liǎn 号衣hào yī 薅锄hāo chú 好比hǎo bǐ 号叫háo jiào 更多>

拼音he开头的词语

禾苗hé miáo 河流hé liú 合格hé gé 河边hé biān 合唱hé chàng 河水hé shuǐ 河北hé běi 合法hé fǎ 和好hé hǎo 合好hé hǎo 喝醉hē zuì 合同hé tong 合上hé shàng 喝茶hē chá 何处hé chù 喝水hē shuǐ 合并hé bìng 合计hé jì,hé ji 喝彩hè cǎi 呵护hē hù 河堤hé dī 荷花hé huā 赫赫hè hè 呵责hē zé 合意hé yì 阖眼hé yǎn 阖家hé jiā 褐色hè sè 河畔hé pàn 喝问hè wèn 核心hé xīn 更多>

拼音hei开头的词语

黑夜hēi yè 黑狗hēi gǒu 黑板hēi bǎn 黑色hēi sè 黑痣hēi zhì 黑口hēi kǒu 黑帖hēi tiě 黑枪hēi qiāng 黑车hēi chē 黑种hēi zhǒng 黑人hēi rén 黑糖hēi táng 黑体hēi tǐ 黑钱hēi qián 黑地hēi dì 黑锅hēi guō 黑信hēi xìn 黑货hēi huò 黑管hēi guǎn 黑市hēi shì 黑道hēi dào 黑店hēi diàn 黑帮hēi bāng 嘿嘿hēi hēi 黑心hēi xīn 黑陶hēi táo 黑头hēi tóu 黑马hēi mǎ 黑豆hēi dòu 黑幕hēi mù 黑鱼hēi yú 更多>

拼音hen开头的词语

很多hěn duō 很少hěn shǎo 狠毒hěn dú 痕量hén liàng 恨人hèn rén 恨事hèn shì 詪詪hěn hěn 很恣hěn zì 恨火hèn huǒ 痕翳hén yì 恨怨hèn yuàn 很力hěn lì 痕印hén yìn 恨怪hèn guài 噷喝hěn hē 狠劲hěn jìn 狠强hěn qiáng 痕璺hén wèn 很愎hěn bì 狠骄hěn jiāo 狠戾hěn lì 恨骨hèn gǔ 恨嫁hèn jià 狠刚hěn gāng 恨咤hèn zhà 佷石hěn shí 狠鸷hěn zhì 很久hěn jiǔ 狠劣hěn liè 佷用hěn yòng 恨望hèn wàng 更多>

拼音heng开头的词语

横渡héng dù 横卧héng wò 衡量héng liáng 横亘héng gèn 横死hèng sǐ 横暴hèng bào 恒心héng xīn 横贯héng guàn 恒产héng chǎn 横队héng duì 恒牙héng yá 桁架héng jià 哼唷hēng yō 亨通hēng tōng 横祸hèng huò 横竖héng shù 横溢héng yì 横流héng liú 横批héng pī 横波héng bō 横生héng shēng 横笛héng dí 哼哧hēng chī 横心héng xīn 横直héng zhí 横是héng shi 横披héng pī 横扫héng sǎo 恒温héng wēn 横标héng biāo 恒久héng jiǔ 更多>

拼音hong开头的词语

红色hóng sè 红星hóng xīng 红灯hóng dēng 红花hóng huā 红旗hóng qí 红粉hóng fěn 轰动hōng dòng 哄骗hǒng piàn 红肿hóng zhǒng 鸿雁hóng yàn 红晕hóng yùn 轰隆hōng lōng 鸿儒hóng rú 虹霓hóng ní 哄动hōng dòng 宏图hóng tú 红净hóng jìng 红脸hóng liǎn 洪峰hóng fēng 宏观hóng guān 洪帮hóng bāng 宏丽hóng lì 红生hóng shēng 红烧hóng shāo 鸿运hóng yùn 哄弄hǒng nòng 红颜hóng yán 烘染hōng rǎn 哄抬hōng tái 烘笼hōng lóng 鸿蒙hóng méng 更多>

拼音hou开头的词语

后面hòu miàn 后怕hòu pà 后果hòu guǒ 后门hòu mén 后跟hòu gēn 后来hòu lái 后方hòu fāng 猴子hóu zi 厚道hòu dao 厚度hòu dù 后裔hòu yì 厚爱hòu ài 后悔hòu huǐ 后窍hòu qiào 后盾hòu dùn 侯门hóu mén 后晌hòu shǎng,hòu shang 后辈hòu bèi 厚待hòu dài 后脚hòu jiǎo 后景hòu jǐng 后台hòu tái 喉头hóu tóu 后援hòu yuán 后话hòu huà 后任hòu rèn 后续hòu xù 后学hòu xué 后记hòu jì 候虫hòu chóng 后周hòu zhōu 更多>

拼音hu开头的词语

护照hù zhào 户口hù kǒu 护送hù sòng 胡乱hú luàn 狐狸hú li 互相hù xiāng 互助hù zhù 胡须hú xū 呼吸hū xī 呼喊hū hǎn 呼应hū yìng 呼吁hū yù 呼啸hū xiào 忽略hū lüè 糊弄hù nong 护士hù shi 縠皱hú zhòu 胡髭hú zī 胡诌hú zhōu 胡桃hú táo 虎步hǔ bù 弧形hú xíng 湖泊hú pō 虎气hǔ qì 瓠子hù zi 胡臭hú chòu 虎符hǔ fú 户主hù zhǔ 湖色hú sè 胡椒hú jiāo 虎牙hǔ yá 更多>

拼音hua开头的词语

花车huā chē 画像huà xiàng 画笔huà bǐ 画本huà běn 化石huà shí 画家huà jiā 花草huā cǎo 画图huà tú 化装huà zhuāng 花叶huā yè 花园huā yuán 花费huā fèi,huā fei 华丽huá lì 花丛huā cóng 花纹huā wén 花坛huā tán 华南huá nán 花冠huā guān 画舫huà fǎng 花瓶huā píng 话题huà tí 哗笑huá xiào 华侨huá qiáo 华贵huá guì 华裔huá yì 花絮huā xù 画廊huà láng 华人huá rén 滑头huá tóu 化冻huà dòng 化脓huà nóng 更多>

拼音huai开头的词语

坏事huài shì 怀抱huái bào 怀旧huái jiù 怀恨huái hèn 怀春huái chūn 怀古huái gǔ 坏话huài huà 怀孕huái yùn 坏死huài sǐ 槐树huái shù 怀柔huái róu 怀恋huái liàn 怀想huái xiǎng 怀胎huái tāi 怀怨huái yuàn 怀望huái wàng 槐陌huái mò 佪翔huái xiáng 怀鈆huái qiān 怀藴huái yùn 怀土huái tǔ 槐龙huái lóng 槐街huái jiē 坏病huài bìng 徊徨huái huáng 淮汭huái ruì 坏彻huài chè 槐安huái ān 槐位huái wèi 怀材huái cái 槐幄huái wò 更多>

拼音huan开头的词语

欢乐huān lè 还书huán shū 欢庆huān qìng 欢呼huān hū 环保huán bǎo 环绕huán rào 欢闹huān nào 患者huàn zhě 欢欣huān xīn 欢快huān kuài 缓和huǎn hé 缓颊huǎn jiá 患难huàn nàn 环佩huán pèi 还报huán bào 还席huán xí 换季huàn jì 缓期huǎn qī 欢送huān sòng 换马huàn mǎ 还口huán kǒu 欢歌huān gē 幻灭huàn miè 换文huàn wén 还击huán jī 缓刑huǎn xíng 环卫huán wèi 缓坡huǎn pō 换防huàn fáng 豢养huàn yǎng 唤醒huàn xǐng 更多>

拼音huang开头的词语

黄色huáng sè 黄瓜huáng guā 黄豆huáng dòu 慌乱huāng luàn 慌张huāng zhāng 晃荡huàng dang 煌煌huáng huáng 慌忙huāng máng 黄昏huáng hūn 皇冠huáng guān 皇历huáng li 荒凉huāng liáng 荒唐huāng táng 惶惑huáng huò 恍若huǎng ruò 黄梢huáng shāo 荒芜huāng wú 荒诞huāng dàn 荒年huāng nián 惶遽huáng jù 皇族huáng zú 遑遑huáng huáng 皇天huáng tiān 蝗虫huáng chóng 黄癣huáng xuǎn 黄熟huáng shú 黄糖huáng táng 荒郊huāng jiāo 黄疸huáng dǎn 黄鼬huáng yòu 黄烟huáng yān 更多>

拼音hui开头的词语

回声huí shēng 回家huí jiā 回答huí dá 回去huí qù 回收huí shōu 会议huì yì 回忆huí yì 会场huì chǎng 回头huí tóu 灰尘huī chén 会心huì xīn 回来huí lái 回升huí shēng 灰心huī xīn 灰暗huī àn 回顾huí gù 悔悟huǐ wù 毁坏huǐ huài 绘图huì tú 绘画huì huà 茴香huí xiāng 汇合huì hé 悔恨huǐ hèn 回味huí wèi 汇集huì jí 灰烬huī jìn 回首huí shǒu 回荡huí dàng 诙谐huī xié 荟萃huì cuì 贿赂huì lù 更多>

拼音hun开头的词语

昏迷hūn mí 浑浊hún zhuó 魂魄hún pò 浑水hún shuǐ 浑身hún shēn 混乱hùn luàn 混浊hùn zhuó 混沌hùn dùn 昏眩hūn xuàn 昏厥hūn jué 混话hún huà 婚约hūn yuē 浑似hún sì 混杂hùn zá 婚姻hūn yīn 浑家hún jiā 混纺hùn fǎng 混同hùn tóng 荤菜hūn cài 昏君hūn jūn 婚龄hūn líng 昏星hūn xīng 婚配hūn pèi 昏睡hūn shuì 婚变hūn biàn 昏乱hūn luàn 混蛋hún dàn 荤腥hūn xīng 混充hùn chōng 混迹hùn jì 婚礼hūn lǐ 更多>

拼音huo开头的词语

活动huó dòng 火把huǒ bǎ 伙伴huǒ bàn 火力huǒ lì 和面huó miàn 活力huó lì 火光huǒ guāng 火电huǒ diàn 活口huó kǒu 火山huǒ shān 活水huó shuǐ 活法huó fǎ 火苗huǒ miáo 火灾huǒ zāi 活跃huó yuè 火红huǒ hóng 获利huò lì 火焰huǒ yàn 火柴huǒ chái 火种huǒ zhòng,huǒ zhǒng 火候huǒ hou 祸患huò huàn 火炬huǒ jù 或者huò zhě 火箭huǒ jiàn 活泼huó pō 火炽huǒ chì 祸胎huò tāi 火炮huǒ pào 火暴huǒ bào 火笼huǒ lóng 更多>

按拼音查词语

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ

©2021 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具