字母Q开头的词语

拼音qi开头的词语

起因qǐ yīn 起草qǐ cǎo 起点qǐ diǎn 起立qǐ lì 奇妙qí miào 起早qǐ zǎo 器乐qì yuè 旗手qí shǒu 气象qì xiàng 起床qǐ chuáng 起飞qǐ fēi 汽车qì chē 起跑qǐ pǎo 齐全qí quán 欺哄qī hǒng 期中qī zhōng 其它qí tā 旗杆qí gān 欺负qī fu 气压qì yā 期待qī dài 其实qí shí 旗帜qí zhì 奇异qí yì 妻子qī zǐ,qī zi 欺凌qī líng 气魄qì pò 起誓qǐ shì 企图qǐ tú 启发qǐ fā 弃婴qì yīng 更多>

拼音qia开头的词语

恰巧qià qiǎo 恰当qià dàng 洽商qià shāng 恰如qià rú 恰似qià sì 掐诀qiā jué 卡壳qiǎ ké 洽购qià gòu 掐算qiā suàn 恰切qià qiē 恰莫qià mò 洽欢qià huān 洽愿qià yuàn 洽濡qià rú 掐噶qiā gá 洽畅qià chàng 洽作qià zuò 洽着qià zhe 洽孰qià shú 恰纔qià cái 洽意qià yì 洽同qià tóng 洽化qià huà 洽色qià sè 洽友qià yǒu 洽悉qià xī 恰噶qià gá 掐牙qiā yá 洽客qià kè 恰来qià lái 掐尖qiā jiān 更多>

拼音qian开头的词语

前后qián hòu 千米qiān mǐ 前天qián tiān 千年qiān nián 前门qián mén 前边qián bian 谦让qiān ràng 前进qián jìn 前方qián fāng 浅色qiǎn sè 钱包qián bāo 欠安qiàn ān 牵动qiān dòng 牵头qiān tóu 千克qiān kè 欠条qiàn tiáo 浅水qiǎn shuǐ 钳子qián zi 歉意qiàn yì 谴责qiǎn zé 前夕qián xī 谦虚qiān xū 前排qián pái 钳制qián zhì 签订qiān dìng 迁徙qiān xǐ 谦逊qiān xùn 悭吝qiān lìn 谦卑qiān bēi 阡陌qiān mò 浅薄qiǎn bó 更多>

拼音qiang开头的词语

腔调qiāng diào 抢占qiǎng zhàn 抢购qiǎng gòu 强悍qiáng hàn 强调qiáng diào 枪毙qiāng bì 强劲qiáng jìng 抢攻qiǎng gōng 抢收qiǎng shōu 强项qiáng xiàng 强权qiáng quán 抢修qiǎng xiū 羌笛qiāng dí 羟基qiǎng jī 戕害qiāng hài 强敌qiáng dí 强固qiáng gù 抢工qiǎng gōng 枪击qiāng jī 枪眼qiāng yǎn 强势qiáng shì 强梁qiáng liáng 强直qiáng zhí 抢婚qiǎng hūn 强令qiáng lìng 强似qiáng sì 枪栓qiāng shuān 墙角qiáng jiǎo 墙裙qiáng qún 强如qiáng rú 枪口qiāng kǒu 更多>

拼音qiao开头的词语

桥头qiáo tóu 桥洞qiáo dòng 敲门qiāo mén 敲打qiāo dǎ 巧手qiǎo shǒu 巧合qiǎo hé 瞧见qiáo jiàn,qiáo jian 桥桩qiáo zhuāng 悄然qiǎo rán 巧妙qiǎo miào 桥墩qiáo dūn 桥梁qiáo liáng 侨属qiáo shǔ 峭壁qiào bì 跷蹊qiāo qi 翘企qiáo qǐ 硗薄qiāo bó 樵夫qiáo fū 俏皮qiào pi 窍门qiào mén 撬杠qiào gàng 俏头qiào tou 翘棱qiáo leng 侨务qiáo wù 巧遇qiǎo yù 侨眷qiáo juàn 桥孔qiáo kǒng 侨胞qiáo bāo 侨汇qiáo huì 桥堍qiáo tù 桥涵qiáo hán 更多>

拼音qie开头的词语

切身qiè shēn 切记qiè jì 且慢qiě màn 怯弱qiè ruò 切近qiè jìn 切题qiè tí 切齿qiè chǐ 窃笑qiè xiào 窃密qiè mì 切花qiē huā 切切qiè qiè 怯生qiè shēng 切合qiè hé 窃据qiè jù 切脉qiè mài 切末qiè mò 窃夺qiè duó 切当qiè dàng 窃案qiè àn 切口qiē kǒu,qiè kǒu 切点qiē diǎn 切忌qiè jì 怯懦qiè nuò 窃贼qiè zéi 切片qiē piàn 切实qiè shí 惬当qiè dàng 切入qiē rù 窃取qiè qǔ 窃窃qiè qiè 窃听qiè tīng 更多>

拼音qin开头的词语

亲爱qīn ài 亲自qīn zì 亲友qīn yǒu 亲朋qīn péng 亲人qīn rén 亲子qīn zǐ 亲手qīn shǒu 亲切qīn qiè 勤劳qín láo 亲密qīn mì 勤勉qín miǎn 侵占qīn zhàn 侵蚀qīn shí 侵犯qīn fàn 侵入qīn rù 琴师qín shī 琴键qín jiàn 侵略qīn lüè 亲眷qīn juàn 钦定qīn dìng 亲代qīn dài 侵夺qīn duó 侵吞qīn tūn 亲信qīn xìn 寝室qǐn shì 寝宫qǐn gōng 亲事qīn shì 亲炙qīn zhì 亲善qīn shàn 钦敬qīn jìng 侵凌qīn líng 更多>

拼音qing开头的词语

青年qīng nián 清早qīng zǎo 轻轻qīng qīng 清晨qīng chén 青菜qīng cài 清水qīng shuǐ 晴朗qíng lǎng 青蛙qīng wā 情谊qíng yì 请问qǐng wèn 清新qīng xīn 清洗qīng xǐ 轻烟qīng yān 庆祝qìng zhù 清贫qīng pín 晴空qíng kōng 青山qīng shān 轻舟qīng zhōu 清洁qīng jié 清辉qīng huī 轻蔑qīng miè 清晰qīng xī 倾斜qīng xié 清朗qīng lǎng 清澈qīng chè 情愿qíng yuàn 情形qíng xing 请教qǐng jiào 清凉qīng liáng 情况qíng kuàng 清闲qīng xián 更多>

拼音qiong开头的词语

琼浆qióng jiāng 琼脂qióng zhī 穹隆qióng lóng 穹窿qióng lóng 跫音qióng yīn 穷途qióng tú 穷愁qióng chóu 穷匮qióng kuì 穹苍qióng cāng 穷寇qióng kòu 穷忙qióng máng 穷困qióng kùn 茕茕qióng qióng 穷竭qióng jié 穷酸qióng suān 穹庐qióng lú 琼函qióng hán 嬛緜qióng mián 穷年qióng nián 穷屈qióng qū 穷鄙qióng bǐ 蛩机qióng jī 穷鉴qióng jiàn 穷弊qióng bì 穷本qióng běn 琼簪qióng zān 跫跫qióng qióng 穷桑qióng sāng 琼殿qióng diàn 惸鳏qióng guān 穷难qióng nán 更多>

拼音qiu开头的词语

球门qiú mén 球队qiú duì 球迷qiú mí 求助qiú zhù 秋季qiū jì 求婚qiú hūn 秋思qiū sī 秋凉qiū liáng 虬须qiú xū 球台qiú tái 球体qiú tǐ 秋色qiū sè 求实qiú shí 求亲qiú qīn 求证qiú zhèng 求全qiú quán 求情qiú qíng 求人qiú rén 求职qiú zhí 球刀qiú dāo 秋千qiū qiān 秋景qiū jǐng 求见qiú jiàn 求告qiú gào 球艺qiú yì 泅渡qiú dù 秋粮qiū liáng 虬髯qiú rán 求聘qiú pìn 球场qiú chǎng 秋收qiū shōu 更多>

拼音qu开头的词语

去火qù huǒ 区别qū bié 去年qù nián 曲目qǔ mù 区分qū fēn 取得qǔ dé 取出qǔ chū 驱赶qū gǎn 取款qǔ kuǎn 驱使qū shǐ 驱散qū sàn 驱车qū chē 躯体qū tǐ 驱逐qū zhú 取笑qǔ xiào 渠道qú dào 区区qū qū 区域qū yù 龋齿qǔ chǐ 屈节qū jié 去路qù lù 取胜qǔ shèng 曲剧qǔ jù 取法qǔ fǎ 取材qǔ cái 曲尺qū chǐ 屈才qū cái 取经qǔ jīng 屈驾qū jià 趋向qū xiàng 去岁qù suì 更多>

拼音quan开头的词语

全体quán tǐ 全新quán xīn 全家quán jiā 全才quán cái 全都quán dōu 泉水quán shuǐ 泉眼quán yǎn 劝阻quàn zǔ 权利quán lì 全部quán bù 颧骨quán gǔ 劝告quàn gào 鬈曲quán qǔ 犬吠quǎn fèi 鬈发quán fà 蜷缩quán suō 泉源quán yuán 权宜quán yí 全面quán miàn 权门quán mén 劝解quàn jiě 全员quán yuán 全乎quán hu 劝化quàn huà 全食quán shí 全然quán rán 全民quán mín 全数quán shù 全会quán huì 全线quán xiàn 全局quán jú 更多>

拼音que开头的词语

确确què què 缺点quē diǎn 缺口quē kǒu 缺少quē shǎo 鹊桥què qiáo 却步què bù 却说què shuō 缺失quē shī 阙如quē rú 雀鹰què yīng 确乎què hū 确保què bǎo 缺漏quē lòu 缺德quē dé 缺位quē wèi 缺勤quē qín 确证què zhèng 却病què bìng 确守què shǒu 鹊起què qǐ 确信què xìn 确切què qiè 确当què dàng 缺陷quē xiàn 瘸子qué zi 缺额quē é 雀斑què bān 确诊què zhěn 缺席quē xí 缺刻quē kè 缺憾quē hàn 更多>

拼音qun开头的词语

群岛qún dǎo 裙子qún zi 群情qún qíng 麇集qún jí 群集qún jí 群雄qún xióng 裙裤qún kù 裙钗qún chāi 群英qún yīng 裙带qún dài 群落qún luò 群婚qún hūn 群居qún jū 群氓qún méng 踆躔qūn chán 群治qún zhì 踆巡qūn xún 群愿qún yuàn 羣儿qún ér 群僚qún liáo 裙门qún mén 群昏qún hūn 裙腰qún yāo 群群qún qún 羣岛qún dǎo 囷窖qūn jiào 群演qún yǎn 羣祀qún sì 群望qún wàng 羣好qún hǎo 踆鸱qūn chī 更多>

按拼音查词语

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ

©2021 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具