字母T开头的词语

拼音ta开头的词语

踏青tà qīng 它们tā men 她们tā men 拓片tà piàn 塔吊tǎ diào 踏板tà bǎn 塔楼tǎ lóu 他年tā nián 塌台tā tái 塌心tā xīn 嗒然tà rán 塔林tǎ lín 阘懦tà nuò 踏访tà fǎng 踏春tà chūn 塔台tǎ tái 嗒丧tà sàng 塌架tā jià 塌秧tā yāng 踏歌tà gē 踏勘tà kān 塌实tā shi 拓本tà běn 踏看tà kàn 塔钟tǎ zhōng 踏空tà kōng 獭祭tǎ jì 塔灰tǎ huī 踏凳tà dèng 踏步tà bù 他杀tā shā 更多>

拼音tai开头的词语

太太tài tai 太后tài hòu 太岁tài suì 太空tài kōng 台风tái fēng 抬手tái shǒu 抬头tái tóu 台灯tái dēng 胎生tāi shēng 台阶tái jiē 苔藓tái xiǎn 太极tài jí 胎动tāi dòng 胎儿tāi ér 泰西tài xī 台驾tái jià 胎膜tāi mó 台面tái miàn 台钟tái zhōng 胎毛tāi máo 抬爱tái ài 台子tái zi 台布tái bù 太息tài xī 抬肩tái jian 台币tái bì 胎记tāi jì 胎衣tāi yī 太古tài gǔ 抬盒tái hé 台历tái lì 更多>

拼音tan开头的词语

贪玩tān wán 叹气tàn qì 叹息tàn xī 谈话tán huà 探望tàn wàng 探求tàn qiú 谈吐tán tǔ 坛子tán zi 探测tàn cè 檀香tán xiāng 探寻tàn xún 探听tàn tīng 坦克tǎn kè 摊点tān diǎn 弹指tán zhǐ 坦诚tǎn chéng 坦率tǎn shuài 昙花tán huā 坍圮tān pǐ 袒露tǎn lù 探询tàn xún 贪色tān sè 滩涂tān tú 探悉tàn xī 探路tàn lù 滩地tān dì 贪财tān cái 探察tàn chá 坦途tǎn tú 贪赃tān zāng 弹词tán cí 更多>

拼音tang开头的词语

躺椅tǎng yǐ 汤药tāng yào 倘若tǎng ruò 汤碗tāng wǎn 搪瓷táng cí 堂皇táng huáng 堂堂tāng tāng,táng táng 烫金tàng jīn 糖精táng jīng 堂子táng zi 汤圆tāng yuán 汤团tāng tuán 溏便táng biàn 堂戏táng xì 唐花táng huā 堂奥táng ào 趟马tàng mǎ 堂花táng huā 棠棣táng dì 棠梨táng lí 烫伤tàng shāng 汤罐tāng guàn 汤头tāng tóu 螳螂táng láng 烫花tàng huā 汤面tāng miàn 糖纸táng zhǐ 溏心táng xīn 糖霜táng shuāng 堂上táng shàng 塘堰táng yàn 更多>

拼音tao开头的词语

桃红táo hóng 逃跑táo pǎo 讨论tǎo lùn 桃李táo lǐ 讨厌tǎo yàn 逃荒táo huāng 淘米táo mǐ 淘箩táo luó 淘汰táo tài 淘金táo jīn 逃脱táo tuō 逃逸táo yì 讨价tǎo jià 讨巧tǎo qiǎo 逃生táo shēng 套色tào shǎi 讨饶tǎo ráo 逃避táo bì 逃命táo mìng 逃学táo xué 讨教tǎo jiào 套汇tào huì 逃遁táo dùn 套用tào yòng 套裁tào cái 逃散táo sàn 掏心tāo xīn 滔滔tāo tāo 套红tào hóng 套作tào zuò 逃匿táo nì 更多>

拼音te开头的词语

特别tè bié 特长tè cháng 特点tè diǎn 特产tè chǎn 特征tè zhēng 特为tè wèi 特权tè quán 特惠tè huì 特质tè zhì 特派tè pài 特辑tè jí 特勤tè qín 特技tè jì 特例tè lì 特快tè kuài 特性tè xìng 特制tè zhì 特使tè shǐ 特准tè zhǔn 特务tè wù,tè wu 特效tè xiào 特许tè xǔ 特异tè yì 特等tè děng 特色tè sè 特地tè dì 特种tè zhǒng 特定tè dìng 特意tè yì 特出tè chū 特工tè gōng 更多>

拼音teng开头的词语

誊写téng xiě 腾贵téng guì 腾涌téng yǒng 藤蔓téng wàn 腾越téng yuè 藤子téng zi 腾挪téng nuó 疼痛téng tòng 誊清téng qīng 腾跃téng yuè 腾达téng dá 腾鶱téng xiān 腾褒téng bāo 腾噪téng zào 腾尺téng chǐ 藤本téng běn 腾驰téng chí 腾翥téng zhù 腾猿téng yuán 腾秀téng xiù 邆睒téng shǎn 腾迹téng jì 腾虵téng shé 腾茂téng mào 腾拏téng ná 腾郁téng yù 腾扬téng yáng 腾掀téng xiān 腾距téng jù 腾闻téng wén 腾陵téng líng 更多>

拼音ti开头的词语

提前tí qián 题目tí mù 提神tí shén 题材tí cái 体温tǐ wēn 蹄膀tí bǎng 体育tǐ yù 体操tǐ cāo 提供tí gōng 题诗tí shī 梯队tī duì 题字tí zì 体面tǐ miàn 提醒tí xǐng 倜傥tì tǎng 提议tí yì 涕泗tì sì 体魄tǐ pò 剔透tī tòu 体谅tǐ liàng 提笔tí bǐ 剃头tì tóu 提携tí xié 体恤tǐ xù 梯己tī ji 体腔tǐ qiāng 体系tǐ xì 踢蹬tī deng 提梁tí liáng 体制tǐ zhì 题签tí qiān 更多>

拼音tian开头的词语

田里tián lǐ 天地tiān dì 天桥tiān qiáo 天平tiān píng 天明tiān míng 天气tiān qì 天生tiān shēng 天坛tiān tán 天宫tiān gōng 添置tiān zhì 天津tiān jīn 添加tiān jiā 天敌tiān dí 天性tiān xìng 天赋tiān fù 甜润tián rùn 天堑tiān qiàn 天街tiān jiē 恬适tián shì 田埂tián gěng 天谴tiān qiǎn 天籁tiān lài 恬静tián jìng 恬淡tián dàn 田塍tián chéng 天险tiān xiǎn 添丁tiān dīng 填写tián xiě 天光tiān guāng 天麻tiān má 天机tiān jī 更多>

拼音tiao开头的词语

条目tiáo mù 跳远tiào yuǎn 跳高tiào gāo 条件tiáo jiàn 挑选tiāo xuǎn 条纹tiáo wén 跳跃tiào yuè 挑剔tiāo ti,tiāo tī 条幅tiáo fú 迢迢tiáo tiáo 调唆tiáo suō 调理tiáo lǐ 调停tiáo tíng 挑脚tiāo jiǎo 调和tiáo hé 条畅tiáo chàng 跳神tiào shén 调价tiáo jià 髫龄tiáo líng 调笑tiáo xiào 挑食tiāo shí 调试tiáo shì 跳月tiào yuè 调羹tiáo gēng 调味tiáo wèi 条理tiáo lǐ 跳鞋tiào xié 挑夫tiāo fū 挑拣tiāo jiǎn 跳蚤tiào zao 条几tiáo jī 更多>

拼音tie开头的词语

贴画tiē huà 铁人tiě rén 铁路tiě lù 铁塔tiě tǎ 铁链tiě liàn 铁叉tiě chā 贴切tiē qiè 帖子tiě zi 贴谱tiē pǔ 铁窗tiě chuāng 贴近tiē jìn 铁锈tiě xiù 铁砂tiě shā 铁水tiě shuǐ 贴息tiē xī 铁血tiě xuè 铁锹tiě qiāo 铁则tiě zé 铁马tiě mǎ 贴边tiē biān 贴换tiē huàn 铁画tiě huà 铁甲tiě jiǎ 铁案tiě àn 铁丝tiě sī 铁定tiě dìng 铁道tiě dào 铁搭tiě dā 贴补tiē bǔ 铁汉tiě hàn 铁青tiě qīng 更多>

拼音ting开头的词语

听课tīng kè 听见tīng jiàn 听讲tīng jiǎng 听话tīng huà 听说tīng shuō 停止tíng zhǐ 停车tíng chē 停泊tíng bó 停留tíng liú 挺拔tǐng bá 亭亭tíng tíng 听取tīng qǔ 亭午tíng wǔ 停工tíng gōng 听审tīng shěn 亭匀tíng yún 停匀tíng yún 梃子tǐng zi 庭审tíng shěn 挺秀tǐng xiù 听子tīng zi 停刊tíng kān 听政tīng zhèng 停办tíng bàn 听力tīng lì 听讼tīng sòng 停靠tíng kào 厅房tīng fáng 听从tīng cóng 停摆tíng bǎi 停机tíng jī 更多>

拼音tong开头的词语

童话tóng huà 同乡tóng xiāng 童年tóng nián 童子tóng zǐ 痛苦tòng kǔ 同义tóng yì 童趣tóng qù 同意tóng yì 同窗tóng chuāng 同样tóng yàng 通体tōng tǐ 通晓tōng xiǎo 统率tǒng shuài 同事tóng shì 通融tōng róng 同情tóng qíng 统治tǒng zhì 童稚tóng zhì 瞳仁tóng rén 瞳人tóng rén 潼关tóng guān 铜盏tóng zhǎn 统筹tǒng chóu 通缉tōng jī 铜匠tóng jiang 痛心tòng xīn 铜版tóng bǎn 统观tǒng guān 通风tōng fēng 铜锤tóng chuí 童贞tóng zhēn 更多>

拼音tou开头的词语

头脑tóu nǎo 投向tóu xiàng 头巾tóu jīn 头顶tóu dǐng 头像tóu xiàng 头目tóu mù 头上tóu shàng 头昏tóu hūn 偷盗tōu dào 偷看tōu kàn 头绪tóu xù 偷窃tōu qiè 头颈tóu jǐng 偷安tōu ān 透亮tòu liang,tòu liàngr 投掷tóu zhì 头颅tóu lú 偷袭tōu xí 投药tóu yào 透视tòu shì 偷空tōu kòng 投契tóu qì 偷营tōu yíng 头路tóu lù 头脸tóu liǎn 偷渡tōu dù 投奔tóu bèn 投寄tóu jì 投稿tóu gǎo 头羊tóu yáng 偷闲tōu xián 更多>

拼音tu开头的词语

图像tú xiàng 土豆tǔ dòu 土黄tǔ huáng 图画tú huà 图书tú shū,tú shu 兔子tù zi 涂抹tú mǒ 图形tú xíng 土壤tǔ rǎng 屠户tú hù 徒步tú bù 徒劳tú láo 屠戮tú lù 屠刀tú dāo 图纸tú zhǐ 突然tū rán 徒弟tú dì 荼毒tú dú 土匪tǔ fěi 土坯tǔ pī 兔毫tù háo 徒孙tú sūn 徒长tú zhǎng 突发tū fā 土星tǔ xīng 土葬tǔ zàng 突破tū pò 凸起tū qǐ 图表tú biǎo 吐口tǔ kǒu 土音tǔ yīn 更多>

拼音tuan开头的词语

团结tuán jié 湍急tuān jí 团粒tuán lì 团弄tuán nong 团子tuán zi 团扇tuán shàn 团栾tuán luán 团鱼tuán yú 团练tuán liàn 团拜tuán bài 抟弄tuán nong 团脐tuán qí 团员tuán yuán 团校tuán xiào 剸剧tuán jù 剸剡tuán yǎn 团勇tuán yǒng 团龄tuán líng 团扁tuán biǎn 彖定tuàn dìng 湍波tuān bō 团圝tuán luán 抟物tuán wù 团纱tuán shā 湍濆tuān pēn 团焦tuán jiāo 抟扶tuán fú 团日tuán rì 团箕tuán jī 团苞tuán bāo 团茅tuán máo 更多>

拼音tui开头的词语

退休tuì xiū 推广tuī guǎng 推荐tuī jiàn 推进tuī jìn 退伍tuì wǔ 退却tuì què 推动tuī dòng 推测tuī cè 推却tuī què 退化tuì huà 颓败tuí bài 颓丧tuí sàng 褪色tuì sè 蜕变tuì biàn 颓圮tuí pǐ 颓废tuí fèi 退缩tuì suō 退席tuì xí 推让tuī ràng 退庭tuì tíng 蜕皮tuì pí 退热tuì rè 退耕tuì gēng 推子tuī zi 推见tuī jiàn 推求tuī qiú 推翻tuī fān 退隐tuì yǐn 推理tuī lǐ 推托tuī tuō 推拿tuī ná 更多>

拼音tun开头的词语

吞吐tūn tǔ 吞并tūn bìng 吞占tūn zhàn 屯子tún zi 吞灭tūn miè 屯扎tún zhā 屯落tún luò 囤积tún jī 吞咽tūn yàn 囤聚tún jù 臀疣tún yóu 豚鼠tún shǔ 吞金tūn jīn 屯集tún jí 臀鳍tún qí 屯垦tún kěn 屯聚tún jù 屯田tún tián 吞噬tūn shì 屯滞tún zhì 豚肉tún ròu 豚肩tún jiān 屯夫tún fū 忳诚tún chéng 屯亨tún hēng 屯慝tún tè 噋噋tūn tūn 忳挚tún zhì 吞舟tūn zhōu 屯危tún wēi 屯泰tún tài 更多>

拼音tuo开头的词语

拖鞋tuō xié 拖拉tuō lā 托词tuō cí 脱掉tuō diào 托福tuō fú 鸵鸟tuó niǎo 驼绒tuó róng 唾沫tuò mo 妥协tuǒ xié 拓宽tuò kuān 脱缰tuō jiāng 唾弃tuò qì 唾骂tuò mà 托庇tuō bì 拖累tuō lěi 脱手tuō shǒu 拖把tuō bǎ 脱贫tuō pín 托管tuō guǎn 托身tuō shēn 拓展tuò zhǎn 脱节tuō jié 脱毛tuō máo 脱略tuō lüè 脱身tuō shēn 拖堂tuō táng 拖欠tuō qiàn 脱漏tuō lòu 托病tuō bìng 脱销tuō xiāo 托熟tuō shú 更多>

按拼音查词语

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ

©2021 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具