字母Y开头的词语

拼音ya开头的词语

蚜虫yá chóng 牙膏yá gāo 亚军yà jūn 鸭蛋yā dàn 雅致yǎ zhi 牙齿yá chǐ 丫杈yā chà 讶然yà rán 衙门yá men 压榨yā zhà 压轴yā zhòu 哑子yǎ zi 压缩yā suō 押账yā zhàng 压条yā tiáo 牙牌yá pái 垭口yā kǒu 压场yā chǎng 哑场yǎ chǎng 哑哑yā yā 压卷yā juàn 压台yā tái 押当yā dàng 雅兴yǎ xìng 牙侩yá kuài 压板yà bǎn 雅驯yǎ xùn 鸭绒yā róng 压痛yā tòng 哑谜yǎ mí 雅号yǎ hào 更多>

拼音yan开头的词语

燕窝yàn wō 言行yán xíng 眼睛yǎn jing 烟雾yān wù 演唱yǎn chàng 严厉yán lì 沿路yán lù 岩洞yán dòng 眼神yǎn shen,yǎn shén 眼光yǎn guāng 岩石yán shí 研读yán dú 烟草yān cǎo 厌恶yàn wù 眼泪yǎn lèi 烟火yān huǒ,yān huo 演员yǎn yuán 严实yán shi 眼帘yǎn lián 掩映yǎn yìng 盐分yán fèn 淹埋yān mái 盐酸yán suān 演化yǎn huà 掩埋yǎn mái 严谨yán jǐn 研制yán zhì 艳丽yàn lì 研究yán jiū 炎热yán rè 掩护yǎn hù 更多>

拼音yang开头的词语

阳面yáng miàn 阳台yáng tái 样品yàng pǐn 样子yàng zi 养病yǎng bìng 养成yǎng chéng 洋气yáng qì 扬起yáng qǐ 样板yàng bǎn 洋溢yáng yì 仰仗yǎng zhàng 仰视yǎng shì 央浼yāng měi 洋芋yáng yù 阳电yáng diàn 怏怏yàng yàng 阳历yáng lì 洋务yáng wù 漾奶yàng nǎi 仰承yǎng chéng 养殖yǎng zhí 扬场yáng cháng 样书yàng shū 秧龄yāng líng 扬旗yáng qí 羊桃yáng táo 洋人yáng rén 羊水yáng shuǐ 怏然yàng rán 阳桃yáng táo 洋瓷yáng cí 更多>

拼音yao开头的词语

摇篮yáo lán 要紧yào jǐn 要是yào shi 要么yào me 谣言yáo yán 要求yāo qiú 腰包yāo bāo 摇手yáo shǒu 摇头yáo tóu 摇动yáo dòng 钥匙yào shi 邀请yāo qǐng 摇曳yáo yè 遥望yáo wàng 摇晃yáo huàng 药材yào cái 要素yào sù 要诀yào jué 窈陷yǎo xiàn 夭亡yāo wáng 药皂yào zào 要闻yào wén 邀集yāo jí 要隘yào ài 要得yào dé 药片yào piàn 药铺yào pù 药性yào xìng 药丸yào wán 药方yào fāng 腰斩yāo zhǎn 更多>

拼音ye开头的词语

爷爷yé ye 野餐yě cān 爷们yé men 也许yě xǔ 野外yě wài 叶片yè piàn 业余yè yú 野草yě cǎo 夜晚yè wǎn 叶柄yè bǐng 野花yě huā 野兔yě tù 野禽yě qín 业绩yè jì 夜空yè kōng 冶炼yě liàn 液体yè tǐ 谒见yè jiàn 野蛮yě mán 揶揄yé yú 腋毛yè máo 业务yè wù 夜市yè shì 夜来yè lai,yè lái 业师yè shī 液态yè tài 业户yè hù 夜车yè chē 野鸡yě jī 冶艳yě yàn 页面yè miàn 更多>

拼音yi开头的词语

以后yǐ hòu 一同yī tóng 一共yī gòng 意见yì jiàn 以为yǐ wéi 疑问yí wèn 以往yǐ wǎng 一定yī dìng 一样yī yàng 一边yī biān 一向yī xiàng 一起yī qǐ 姨妈yí mā 一些yī xiē 以前yǐ qián 一直yī zhí 一百yī bǎi 意义yì yì 椅子yǐ zi 一寸yī cùn 一场yī cháng,yī chǎng 一元yī yuán 一克yī kè 艺术yì shù 亿万yì wàn 椅背yǐ bèi 一周yī zhōu 已往yǐ wǎng 一本yī běn 疑惑yí huò 仪式yí shì 更多>

拼音yin开头的词语

阴天yīn tiān 引起yǐn qǐ 音乐yīn yuè 因此yīn cǐ 因为yīn wèi 音量yīn liàng 隐居yǐn jū 印象yìn xiàng 隐约yǐn yuē 银河yín hé 引路yǐn lù 银子yín zi 音响yīn xiǎng 银行yín háng 银灰yín huī 隐患yǐn huàn 印痕yìn hén 隐蔽yǐn bì 隐士yǐn shì 吟诵yín sòng 阴暗yīn àn 隐退yǐn tuì 音韵yīn yùn 引用yǐn yòng 氤氲yīn yūn 殷切yīn qiè 喑呜yīn wū 引擎yǐn qíng 阴晦yīn huì 引吭yǐn háng 隐晦yǐn huì 更多>

拼音ying开头的词语

影响yǐng xiǎng 樱桃yīng tao,yīng táo 英雄yīng xióng 应该yīng gāi 英明yīng míng 映照yìng zhào 营养yíng yǎng 迎面yíng miàn 硬币yìng bì 迎接yíng jiē 英俊yīng jùn 英武yīng wǔ 膺惩yīng chéng 罂粟yīng sù 影壁yǐng bì 应酬yìng chou 楹联yíng lián 萦回yíng huí 莹白yíng bái 萦绕yíng rào 瀛洲yíng zhōu 应用yìng yòng 应景yìng jǐng 硬腭yìng è 营建yíng jiàn 影星yǐng xīng 影视yǐng shì 英才yīng cái 硬弓yìng gōng 影集yǐng jí 萦怀yíng huái 更多>

拼音yo开头的词语

唷喂yō wèi 哟里卡yō lǐ kǎ 更多>

拼音yong开头的词语

用品yòng pǐn 拥挤yōng jǐ 永远yǒng yuǎn 永久yǒng jiǔ 用心yòng xīn 用功yòng gōng 永别yǒng bié 拥护yōng hù 拥有yōng yǒu 勇敢yǒng gǎn 涌流yǒng liú 涌现yǒng xiàn 踊跃yǒng yuè 勇士yǒng shì 用途yòng tú 庸碌yōng lù 臃肿yōng zhǒng 喁喁yóng yóng,yú yú 佣人yōng rén 佣金yòng jīn 庸俗yōng sú 永诀yǒng jué 用武yòng wǔ 壅塞yōng sè 用印yòng yìn 用事yòng shì 永世yǒng shì 用具yòng jù 永逝yǒng shì 用费yòng fèi 用命yòng mìng 更多>

拼音you开头的词语

邮局yóu jú 有人yǒu rén 有时yǒu shí 友爱yǒu ài 友人yǒu rén 游船yóu chuán 游玩yóu wán 右手yòu shǒu 友谊yǒu yì 有的yǒu dì,yǒu de 优点yōu diǎn 右边yòu bian 幼虫yòu chóng 友好yǒu hǎo 尤物yóu wù 有钱yǒu qián 油灯yóu dēng 油田yóu tián 尤其yóu qí 优秀yōu xiù 游客yóu kè 由于yóu yú 悠荡yōu dàng 幼小yòu xiǎo 油桐yóu tóng 油腻yóu nì 犹如yóu rú 油脂yóu zhī 油毡yóu zhān 悠扬yōu yáng 邮寄yóu jì 更多>

拼音yu开头的词语

语文yǔ wén 语言yǔ yán 雨点yǔ diǎn 雨伞yǔ sǎn 鱼虾yú xiā 鱼网yú wǎng 预告yù gào 鱼片yú piàn 于是yú shì 渔舟yú zhōu 宇航yǔ háng 与其yǔ qí 雨丝yǔ sī 玉米yù mǐ 预示yù shì 愉悦yú yuè 愉快yú kuài 鱼竿yú gān 语塞yǔ sè 愈加yù jiā 预备yù bèi 鱼鳃yú sāi 预定yù dìng 宇宙yǔ zhòu 预防yù fáng 寓言yù yán 渔翁yú wēng 渔父yú fǔ 羽纱yǔ shā 伛偻yǔ lǚ 迂腐yū fǔ 更多>

拼音yuan开头的词语

园地yuán dì 元旦yuán dàn 原作yuán zuò 原始yuán shǐ 原煤yuán méi 远近yuǎn jìn 园丁yuán dīng 原来yuán lái 圆圈yuán quān 院长yuàn zhǎng 圆心yuán xīn 院子yuàn zi 圆周yuán zhōu 元首yuán shǒu 员工yuán gōng 渊博yuān bó 原谅yuán liàng 原著yuán zhù 远眺yuǎn tiào 愿意yuàn yì 缘故yuán gù 元勋yuán xūn 怨尤yuàn yóu 怨恨yuàn hèn 远行yuǎn xíng 渊薮yuān sǒu 缘分yuán fèn 援例yuán lì 怨愤yuàn fèn 冤枉yuān wang 原委yuán wěi 更多>

拼音yue开头的词语

乐队yuè duì 月牙yuè yá 月光yuè guāng 乐理yuè lǐ 乐曲yuè qǔ 越过yuè guò 约定yuē dìng 跃进yuè jìn 越发yuè fā 岳父yuè fù 阅历yuè lì 阅览yuè lǎn 岳庙yuè miào 约束yuē shù 跃动yuè dòng 约会yuē huì 悦耳yuè ěr 阅读yuè dú 乐谱yuè pǔ 约莫yuē mo 阅世yuè shì 约略yuē lüè 月轮yuè lún 乐府yuè fǔ 约见yuē jiàn 乐池yuè chí 阅卷yuè juàn 约期yuē qī 约同yuē tóng 月息yuè xī 月食yuè shí 更多>

拼音yun开头的词语

云朵yún duǒ 运动yùn dòng,yùn dong 运气yùn qì,yùn qi 运送yùn sòng 运用yùn yòng 蕴藏yùn cáng 蕴含yùn hán 匀称yún chèn 允许yǔn xǔ 允诺yǔn nuò 韵味yùn wèi 愠怒yùn nù 蕴藉yùn jiè 愠色yùn sè 陨石yǔn shí 孕育yùn yù 运筹yùn chóu 殒身yǔn shēn 晕车yùn chē 芸芸yún yún 云量yún liàng 匀净yún jing 晕针yùn zhēn 云豹yún bào 蕴涵yùn hán 云梯yún tī 匀兑yún dui 云鬓yún bìn 云雾yún wù 运量yùn liàng 云端yún duān 更多>

按拼音查词语

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ

©2021 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具