字母B开头的词语

拼音ba开头的词语

八擡八座bā tái bā zuò 八塼学士bā zhuān xué shì 八哀诗bā āi shī 八八bā bā 茇茇bá bá 吧吧bā bā 巴巴bā bā 鮁鮁bà bà 巴巴多斯bā bā duō sī 巴巴结结bā bā jì jié 巴巴头bā bā tóu 八宝车bā bǎo chē 八宝箱bā bǎo xiāng 罢惫bà bèi 拔本塞原bá běn sè yuán 八陛bā bì 巴壁bā bì 把鼻bǎ bí 巴比松画派bā bǐ sōng huà pài 八柄bā bǐng 跋步床bá bù chuáng 拔步牀bá bù chuáng 巴不能勾bā bù néng gōu 巴布亚新几内亚bā bù yà xīn jī nèi yà 吧嚓ba chā 扒扠bā chā 灞浐bà chǎn 跋朝bá cháo 扒扯bā chě 跋勅bá chì 罢池bà chí 更多>

拼音bai开头的词语

败法乱纪bài fǎ luàn jì 百无一能bǎi wú yī néng 百叶仙人bǎi yè xiān rén 百死一生bǎi sǐ yī shēng 百事无成bǎi shì wú chéng 百无一失bǎi wú yī shī 白兔公子bái tù gōng zǐ 白头而新bái tóu ér xīn 白首如新bái shǒu rú xīn 白日青天bái rì qīng tiān 百年之好bǎi nián zhī hǎo 白商素节bái shāng sù jié 白帢青衫bái jiá qīng shān 白马三郎bái mǎ sān láng 白手成家bái shǒu chéng jiā 白手兴家bái shǒu xīng jiā 百年好事bǎi nián hǎo shì 百了千当bǎi liǎo qiān dāng 百口难分bǎi kǒu nán fēn 百计千心bǎi jì qiān xīn 百喙难辞bǎi huì nán cí 百口同声bǎi kǒu tóng shēng 白鹤卧雪bái hè wò xuě 白玉微瑕bái yù wēi xiá 百喙难辩bǎi huì nán biàn 百花龙锦bǎi huā lóng jǐn 白閤道者bái gé dào zhě 白黑分明bái hēi fēn míng 百不失一bǎi bù shī yī 百思不得其解bǎi sī bù dé qí jiě 白艾bái ài 更多>

拼音ban开头的词语

扳桩相脚bān zhuāng xiāng jiǎo 班驳陆离bān bó lù lí 半上落下bàn shàng luò xià 半解一知bàn jiě yī zhī 半面之交bàn miàn zhī jiāo 半…不…bàn …bù … 半文不白bàn wén bù bái 班家女师bān jiā nǚ shī 斑斑bān bān 版版bǎn bǎn 半…半…bàn bàn 办报bàn bào 半辈子bàn bèi zi 般比bān bǐ 半壁河山bàn bì hé shān 半壁山河bàn bì shān hé 半壁厢bàn bì xiāng 颁鬓bān bìn 斑彩bān cǎi 板材bǎn cái 斑苍bān cāng 半拆bàn chāi 半蟾bàn chán 般肠bān cháng 班超bān chāo 班朝録bān cháo lù 半瞋半喜bàn chēn bàn xǐ 半翅bàn chì 半痴不颠bàn chī bù diān 半筹莫展bàn chóu mò zhǎn 扳椽卧辙bān chuán wò zhé 更多>

拼音bang开头的词语

帮办bāng bàn 棒棒糖bàng bàng táng 邦宝bāng bǎo 蚌病生珠bàng bìng shēng zhū 邦伯bāng bó 傍不肯bàng bù kěn 磅秤bàng chèng 榜笞bǎng chī 帮船bāng chuán 榜船bàng chuán 牓道bǎng dào 谤诋bàng dǐ 邦栋bāng dòng 棒毒bàng dú 谤黩bàng dú 谤端bàng duān 棒法bàng fǎ 帮扶bāng fú 榜歌bǎng gē 榜格bǎng gé 帮狗吃食bāng gǒu chī shí 傍贯bàng guàn 傍观必审bàng guān bì shěn 傍观者清bàng guān zhě qīng 棒喝bàng hè 傍皇bàng huáng 帮伙bāng huǒ 谤讥bàng jī 邦基bāng jī 蚌江bàng jiāng 邦桀bāng jié 更多>

拼音bao开头的词语

暴力革命bào lì gé mìng 暴风疾雨bào fēng jí yǔ 保残守缺bǎo cán shǒu quē 饱谙世故bǎo ān shì gù 暴慠bào ào 暴骜bào ào 保保bǎo bǎo 宝贝bǎo bèi 宝贝蛋bǎo bèi dàn 报本bào běn 宝币bǎo bì 宝璧bǎo bì 报表bào biǎo 保膘bǎo biāo 薄饼báo bǐng 苞并bāo bìng 抱冰公事bào bīng gōng shì 宝舶bǎo bó 饱餐bǎo cān 抱残守阙bào cán shǒu quē 宝钗bǎo chāi 宝钗分股bǎo chāi fēn gǔ 宝忏bǎo chàn 饱尝bǎo cháng 包场bāo chǎng 豹乘bào chéng 保持bǎo chí 龅齿bāo chǐ 暴抶bào chì 报酬bào chóu 报仇心切bào chóu xīn qiē 更多>

拼音bei开头的词语

背乡离井bèi xiāng lí jǐng 杯水之敬bēi shuǐ zhī jìng 杯水舆薪bēi shuǐ yú xīn 北门之管běi mén zhī guǎn 杯酒交好bēi jiǔ jiāo hǎo 北落师门běi luò shī mén 被Cbèi 陂堨bēi ài 备案bèi àn 备鞍bèi ān 背暗投明bèi àn tóu míng 悖傲bèi ào 悖慠bèi ào 贝奥武甫bèi ào wǔ fǔ 倍百bèi bǎi 碑版bēi bǎn 背榜bēi bǎng 备榜bèi bǎng 悲剥bēi bāo 被剥削阶级bèi bāo xiāo jiē jí 碑本bēi běn 背本就末bèi běn jiù mò 杯币bēi bì 北鄙之声běi bǐ zhī shēng 卑笾bēi biān 北部湾běi bù wān 卑不足道bēi bù zú dào 碑材bēi cái 钡餐bèi cān 悲憯bēi cǎn 杯残炙冷bēi cán zhì lěng 更多>

拼音ben开头的词语

本枝百世běn zhī bǒi shì 本案běn àn 贲贲bēn bēn 本本等等běn běn děng děng 本币běn bì 本部běn bù 奔车朽索bēn chē xiǔ suǒ 奔触bēn chù 奔踶bēn dì 本钿běn diàn 犇遁bēn dùn 奔放bēn fàng 坌愤bèn fèn 贲敷bēn fū 本服běn fú 本该běn gāi 笨汉bèn hàn 坌集bèn jí 苯甲酸běn jiǎ suān 本金běn jīn 畚輂běn jú 笨口拙舌bèn kǒu zhuō shé 本来běn lái 奔雷bēn léi 奔泷bēn lóng 犇命bēn mìng 本末终终běn mò zhōng zhōng 坌鸟先飞bèn niǎo xiān fēi 奔牛bēn niú 奔衄bēn nǜ 奔叛bēn pàn 更多>

拼音beng开头的词语

绷巴吊拷bēng bā diào kǎo 绷扒吊拷bēng bā diào kǎo 崩敝bēng bì 绷场面bēng chǎng miàn 崩城bēng chéng 崩摧bēng cuī 蹦儿bèng ér 迸放bèng fàng 崩号bēng hào 绷簧bēng huáng 崩毁bēng huǐ 迸激bèng jī 崩籍bēng jí 迸溅bèng jiàn 崩竭bēng jié 迸絶bèng jué 迸泪bèng lèi 绷脸běng liǎn 迸流bèng liú 迸溜bèng liū 绷爬吊拷bēng pá diào kǎo 崩迫bēng pò 崩骞bēng qiān 崩缺bēng quē 崩伤bēng shāng 迸湿bèng shī 迸笋bèng sǔn 祊田bēng tián 崩湍bēng tuān 绷拽bēng zhuài 蹦纵窜跳bèng zòng cuàn tiào 更多>

拼音bi开头的词语

璧合珠连bì hé zhū lián 璧合珠联bì hé zhū lián 闭壁清野bì bì qīng yiě 笔底超生bǐ dǐ chāo shēng 敝衣粝食bì yī lì shí 比众不同bǐ zhòng bù tóng 毙而后已bì ér hòu yǐ 笔头生花bǐ tóu shēng huā 笔底龙蛇bǐ dǐ lóng shé 逼隘bī ài 嬖爱bì ài 蔽闇bì ān 彼岸bǐ àn 鄙暗bǐ àn 鼻凹里砂糖bí āo lǐ shā táng 荜拔bì bá 毕罢bì bà 秕稗bǐ bài 弊薄bì báo 笔饱墨酣bǐ bǎo mò hān 鄙薄之志bǐ báo zhī zhì 必备bì bèi 逼逼bī bī 陛陛bì bì 苾苾bì bì 比比bǐ bǐ 愊愊bì bì 佖佖bì bì 必必剥剥bì bì bāo bāo 咇咇剥剥bì bì bāo bāo 比比皆然bǐ bǐ jiē rán 更多>

拼音bian开头的词语

鞭辟近里biān bì jìn lǐ 辩白biàn bái 扁柏biǎn bǎi 边邦biān bāng 徧报biàn bào 卞宝biàn bǎo 辨卑biàn bēi 编贝biān bèi 扁鼻biǎn bí 褊逼biǎn bī 鞭擗向里biān bì xiàng lǐ 鞭辟向里biān bì xiàng lǐ 鞭辟着里biān bì zhuó lǐ 辨驳biàn bó 贬驳biǎn bó 徧布biàn bù 辩才biàn cái 辨裁biàn cái 辨才biàn cái 边材biān cái 辩才无阂biàn cái wú hé 扁仓biǎn cāng 扁铲biǎn chǎn 编廛biān chán 辨尝biàn cháng 鞭长不及biān cháng bù jí 贬撤biǎn chè 贬称biǎn chēng 辩斥biàn chì 便池biàn chí 鞭叱biān chì 更多>

拼音biao开头的词语

表里山河biǎo lǐ shān hé 裱褙biǎo bèi 裱背biǎo bèi 彪被biāo bèi 镳镳biāo biāo 彪炳biāo bǐng 飙骖biāo cān 标称biāo chēng 标呈biāo chéng 飙欻biāo chuā 标度biāo dù 飙焚biāo fén 俵分biào fēn 标封biāo fēng 标竿biāo gān 标缸biāo gāng 标高biāo gāo 俵给biào gěi 裱挂biǎo guà 飙骇biāo hài 猋忽biāo hū 彪焕biāo huàn 熛火biāo huǒ 滮涧biāo jiàn 表荐biǎo jiàn 裱匠biǎo jiàng 膘胶biāo jiāo 标角biāo jiǎo 摽揭biāo jiē 摽劲儿biào jìn er 表旌biǎo jīng 更多>

拼音bie开头的词语

别树一旗bié shù yī qí 别具心肠bié jù xīn cháng 别具手眼bié jù shǒu yǎn 别出新意bié chū xīn yì 别生枝节bié shēng zhī jié 别出手眼bié chū shǒu yǎn 别抱琵琶bié bào pí pá 别别扭扭bié bié niǔ niǔ 鳖菜biē cài 憋懆biē cǎo 别处bié chù 别创一格bié chuàng yī gé 别悰bié cóng 别岛bié dǎo 别殿bié diàn 别董大bié dǒng dà 别渎bié dú 别柎bié fù 别馆bié guǎn 别管bié guǎn 别国bié guó 别鹤离鸾bié hè lí luán 别恨bié hèn 鳖臛biē huò 别籍异财bié jí yì cái 别籍异居bié jí yì jū 鳖甲车biē jiǎ chē 别敬bié jìng 别具肺肠bié jù fèi cháng 别居异财bié jū yì cái 别具只眼bié jù zhī yǎn 更多>

拼音bin开头的词语

斌斌bīn bīn 彬彬bīn bīn 汃汃bīn bīn 宾宾bīn bīn 彬彬文质bīn bīn wén zhì 傧导bīn dǎo 髌罚bìn fá 宾贡bīn gòng 濒河bīn hé 鬓花bìn huā 宾餞日月bīn jiàn rì yuè 宾介bīn jiè 濒近bīn jìn 宾客迎门bīn kè yíng mén 宾来如归bīn lái rú guī 宾郎bīn láng 宾寮bīn liáo 摈僇bìn lù 鬓乱钗横bìn luàn chāi héng 濒密bīn mì 鬓面bìn miàn 宾牟bīn mù 邠盼bīn pàn 宾朋满座bīn péng mǎn zuò 膑辟bìn pì 摈弃bìn qì 摈却bìn què 鬓髯bìn rán 宾入如归bīn rù rú guī 豳诗bīn shī 槟樹bīn shù 更多>

拼音bing开头的词语

兵出无名bīng chū wú míng 冰消冻解bīng xiāo dòng jiě 冰心一片bīng xīn yī piàn 病入骨隨bìng rù gǔ suǐ 冰消云散bīng xiāo yún sàn 病狂丧心bìng kuáng sàng xīn 炳若日星bǐng ruò rì xīng 炳若观火bǐng ruò guān huǒ 病案bìng àn 柄靶bǐng bǎ 掤扒吊拷bīng bā diào kǎo 冰棒bīng bàng 秉枹bǐng bāo 秉笔太监bǐng bǐ tài jiàn 炳炳显显bǐng bǐng xiǎn xiǎn 冰蘗bīng bò 炳博bǐng bó 兵部bīng bù 兵不接刃bīng bù jiē rèn 兵不污刃bīng bù wū rèn 兵不雪刃bīng bù xuě rèn 兵不厌权bīng bù yàn quán 禀才bǐng cái 禀操bǐng cāo 秉操bǐng cāo 庰厕bìng cè 冰碴儿bīng chá ér 病孱bìng chán 柄朝bǐng cháo 冰澈bīng chè 并称bìng chēng 更多>

拼音bo开头的词语

博闻多识bó wén duō shí 剥肤之痛bō fū zhī tòng 伯鸾之竈bó luán zhī zào 博物多闻bó wù duō wén 博爱bó ài 襮白bó bái 驳榜bó bǎng 拨杯bō bēi 簸粃bò bǐ 波波bō bō 泊泊bó bó 饽饽bō bō 磻礴bō bó 博采bó cǎi 驳彩bó cǎi 菠菜bō cài 博采众议bó cǎi zhòng yì 博敞bó chǎng 波茨坦bō cí tǎn 驳答bó dá 博带褒衣bó dài bǎo yī 伯德bó dé 博籴bó dí 踣地呼天bó dì hū tiān 踣颠bó diān 拨动bō dòng 波多黎各岛bō duō lí gè dǎo 播恶遗臭bō è yí chòu 波恩bō ēn 伯恩施坦主义bó ēn shī tǎn zhǔ yì 玻尔理论bō ěr lǐ lùn 更多>

拼音bu开头的词语

布唇枯舌bù chún kū shé 不知所可bù zhī suǒ kě 不知所言bù zhī suǒ yán 不知所出bù zhī suǒ chū 不自量力bù zì liàng lì 不知所以bù zhī suǒ yǐ 步行学士bù xíng xué shì 不过如此bù guò rú cǐ 不相闻问bù xiāng wén wèn 不断如带bù duàn rú dài 不根之谈bù gēn zhī tán 不分青白bù fēn qīng béi 不忘故旧bù wàng gù jiù 不可言传bù kě yán chuán 不差什麽bù chà shí mǒ 不挑之祖bù tiāo zhī zǔ 不差毫厘bù chā háo lí 不安于位bù ān yú wèi 不名一文bù míng yī wén 不得开交bù dé kāi jiāo 不劳而成bù láo ér chéng 不易之论bù yì zhī lùn 不二门bù èr mén 不知世务bù zhī shì wù 不知高下bù zhī gāo xià 不名一格bù míng yī gé 不绝若线bù jué ruò xiàn 不刊之典bù kān zhī diǎn 不经之谈bù jīng zhī tán 不揆檮昧bù kuí táo mèi 不大对头bù dà duì tóu 更多>

按拼音查词语

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ
©2024 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具