字母D开头的词语

拼音da开头的词语

大才榱盘dà cái cuī pán 打甚麽紧dǎ shèn mǒ jǐn 大长公主dà zhǎng gōng zhǔ 大得人心dà dé rén xīn 大煞风趣dà shà fēng qù 大地回春dà dì huí chūn 大地春回dà dì chūn huí 大杀风景dà shā fēng jǐng 大梦初醒dà mèng chū xǐng 大年三十dà nián sān shí 大坰之慙dà jiōng zhī cán 大张其词dà zhāng qí cí 大红日子dà hóng rì zi 大计小用dà jì xiǎo yòng 大失人望dà shī rén wàng 大有可观dà yǒu kě guān 大小方脉dà xiǎo fāng mài 大行政区dà háng zhèng qū 大喜若狂dā xǐ ruò kuáng 大天白日dà tiān bái rì 大阿福dà ā fú 答案dá àn 大安dà ān 大澳大利亚湾dà ào dà lì yà wān 打柭柭dǎ bā bā 打八刀dǎ bā dāo 大罢工dà bà gōng 达巴汉dá bā hàn 大八件dà bā jiàn 搭白dā bái 大白dà bái 更多>

拼音dai开头的词语

待时而动dài shí ér dòng 待理不理dài lǐ bù lǐ 带罪立功dài zuì lì gōng 戴爱莲dài ài lián 怠敖dài áo 戴鳌dài áo 呆板dāi bǎn 带班dài bān 待哺dài bǔ 待搭不理dài dā bù lǐ 呆呆呆dāi dāi dāi 呆呆邓邓dāi dāi dèng dèng 戴德dài dé 带动dài dòng 歹斗dǎi dòu 呆钝dāi dùn 怠惰dài duò 怠堕dài duò 戴发含齿dài fā hán chǐ 戴发含牙dài fā hán yá 怠放dài fàng 大夫dài fū 呆腐dāi fǔ 戴高帽儿dài gāo mào ér 代沟dài gōu 代管dài guǎn 代号dài hào 黛壑dài hè 怠忽dài hū 怠缓dài huǎn 待机dài jī 更多>

拼音dan开头的词语

胆破心惊dǎn pò xīn jīng 单枪独马dān qiāng dú mǎ 单相思dān xiāng sī 丹鸡白犬dān jī bái quǎn 箪瓢陋室dān piáo lòu shì 弹雨枪林dàn yǔ qiāng lín 单丝不成线dān sī bù chéng xiàn 胆小如鼷dǎn xiǎo rú xī 弹尽援绝dàn jìn yuán jué 胆壮心雄dǎn zhuàng xīn xióng 胆壮气粗dǎn zhuàng qì cū 丹青妙手dān qīng miào shǒu 耽爱dān ài 诞傲dàn ào 丹魃dān bá 淡巴菰dàn bā gū 丹跸dān bì 旦表dàn biǎo 躭病dān bìng 淡薄dàn bó 赕布dǎn bù 淡不剌dàn bù là 耽禅dān chán 担缠dān chán 丹裳dān cháng 旦朝dàn cháo 丹宸dān chén 诞辰dàn chén 躭承dān chéng 单程dān chéng 丹赤漆黑dān chì qī hēi 更多>

拼音dang开头的词语

党同妒异dǎng tóng dù yì 当立之年dāng lì zhī nián 当行本色dāng xíng běn sè 当机立决dāng jī lì jué 当家立计dāng jiā lì jì 当家立事dāng jiā lì shì 当家立业dāng jiā lì yè 档案馆dàng àn guǎn 挡板dǎng bǎn 当班dāng bān 玚琫dàng běng 当簿dāng bù 当不住dāng bú zhù 档册dàng cè 当场献丑dāng chǎng xiàn chǒu 当朝dāng cháo 挡车工dǎng chē gōng 谠臣dǎng chén 档次dàng cì 谠辞dǎng cí 荡骀dàng dài 宕宕dàng dàng 荡荡默默dàng dàng mò mò 党的组织生活dǎng dí zǔ zhī shēng huó 当厄dāng è 党恶朋奸dǎng è péng jiān 珰珥dāng ěr 当耳旁风dāng ěr páng fēng 党伐dǎng fá 党阀dǎng fá 荡幡dàng fān 更多>

拼音dao开头的词语

蹈汤赴火dǎo tāng fù huǒ 蹈规循矩dǎo guī xún jǔ 蹈火探汤dǎo huǒ tàn tāng 道路之言dào lù zhī yán 蹈故习常dǎo gù xí cháng 道高望重dào gāo wàng zhòng 道长争短dào cháng zhēng duǎn 道不举遗dào bù jǔ yí 道法自然dào fǎ zì rán 道长论短dào cháng lùn duǎn 倒因为果dǎo yīn wéi guǒ 刀光血影dāo guāng xuè yǐng γ刀dāo 到岸价格dào àn jià gé 刀把dāo bà 道傍苦李dào bàng kǔ lǐ 蹈背dǎo bèi 倒毙dǎo bì 刀币dāo bì 道边苦李dào biān kǔ lǐ 稻鳖dào biē 稻饼dào bǐng 道茀dào bó 道布dào bù 道不掇遗dào bù duō yí 道不拾遗dào bù shí yí 道不拾遗,夜不闭户dào bù shí yí yè bù bì hù 盗骖dào cān 稻草dào cǎo 岛叉dǎo chā 道岔dào chà 更多>

拼音de开头的词语

德輶如羽dé yóu rú yǔ 德尊望重dé zūn wàng zhòng 德容兼备dé róng jiān bèi 得意之色dé yì zhī sè 得薄能鲜dé bó néng xiān 得胜葫芦dé shèng hú lu 得不补失dé bù bǔ shī 得失相半dé shī xiāng bàn 得手应心dé shǒu yīng xīn 得不偿丧dé bù cháng sàng 德薄才疏dé báo cái shū 德薄才鲜dé báo cái xiān 德薄任重dé báo rèn zhòng 德薄望浅dé báo wàng qiǎn 德碑dé bēi 得不酬失dé bù chóu shī 得财买放dé cái mǎi fàng 德操dé cāo 德齿dé chǐ 得寸得尺dé cùn dé chǐ 得道dé dào 的脰乌de dòu wū 德藩dé fān 的杠de gàng 的稿de gǎo 德国--一个冬天的童话dé guó --yī gè dōng tiān dí tóng huà 德国古典哲学dé guó gǔ diǎn zhé xué 德辉dé huī 德惠dé huì 得兼de jiān 得救dé jiù 更多>

拼音den开头的词语

拼音dei开头的词语

得亏děi kuī 更多>

拼音deng开头的词语

灯火万家dēng huǒ wàn jiā 灯尽油干dēng jìn yóu gàn 邓艾dèng ài 登岸dēng àn 灯爆dēng bào 灯婢dēng bì 等边三角形děng biān sān jiǎo xíng 灯草席dēng cǎo xí 登车揽辔dēng chē lǎn pèi 登崇俊良dēng chóng jùn liáng 等待děng dài 蹬弹dēng dàn 噔咚扎咶dēng dōng zhā huài 灯蛾扑火dēng é pū huǒ 等分děng fēn 登锋陷阵dēng fēng xiàn zhèn 登高必自卑,行远必自迩dēng gāo bì zì bēi,xíng yuǎn bì zì ěr 等高线děng gāo xiàn 登謌dēng gē 等给děng gěi 登谷dēng gǔ 灯红酒緑dēng hóng jiǔ lǜ 等级děng jí 登即dēng jí 登徦dēng jiǎ 等价连城děng jià lián chéng 邓家铜山dèng jiā tóng shān 邓稼先dèng jià xiān 登讲dēng jiǎng 澄结dèng jié 灯具dēng jù 更多>

拼音di开头的词语

滴溜打拉dī liū dǎ lā 地崩山摧dì bēng shān cuī 地角天涯dì jiǎo tiān yá 诋案dǐ àn 低黯dī àn 地磅dì bàng 抵背扼喉dǐ bèi è hóu 地北天南dì běi tiān nán 抵柲dǐ bì 底边dǐ biān 敌变我变dí biàn wǒ biàn 地表dì biǎo 地表水dì biǎo shuǐ 地鳖dì biē 地鳖虫dì biē chóng 递禀dì bǐng 递补dì bǔ 敌不可假dí bù kě jiǎ 地产dì chǎn 抵偿dǐ cháng 低唱浅斟dì chàng qiǎn zhēn 低唱浅酌dī chàng qiǎn zhuó 低潮线dī cháo xiàn 帝车dì chē 地坼天崩dì chè tiān bēng 低沉dī chén 狄成dí chéng 滴虫性阴道炎dī chóng xìng yīn dào yán 袛裯dī chóu 地磁场dì cí cháng 地磁极dì cí jí 更多>

拼音dia开头的词语

嗲菜diǎ cài 嗲嗲diǎ diǎ 嗲娘diǎ niáng 嗲声嗲气diǎ shēng diǎ qì 更多>

拼音dian开头的词语

颠扑不磨diān pū bù mó 点石为金diǎn shí wéi jīn 点金成铁diǎn jīn chéng tiě 点指莋脚diǎn zhǐ cè jiǎo 点手莋脚diǎn shǒu huá jiǎo 电腰风脚diàn yāo fēng jiǎo 典章制度diǎn zhāng zhì dù 典奥diǎn ào 垫办diàn bàn 殿榜diàn bǎng 攧背diān bèi 典贲diǎn bēn 殿兵diàn bīng 点拨diǎn bō 电波diàn bō 颠踣diān bó 颠簸不破diān bǒ bù pò 典簿diǎn bù 典策diǎn cè 典册高文diǎn cè gāo wén 电铲diàn chǎn 电场diàn chǎng 电掣风驰diàn chè fēng chí 电掣星驰diàn chè xīng chí 垫踹窝diàn chuài wō 颠舛diān chuǎn 电磁diàn cí 电磁铁diàn cí tiě 电磁学diàn cí xué 点撺diǎn cuān 钿翠diàn cuì 更多>

拼音diao开头的词语

雕阑玉砌diāo lán yù qì 雕虫末伎diāo chóng mò jì 刁钻促搯diāo zuàn cù chāo 调按diào àn 吊棒diào bàng 掉臂diào bì 貂参diāo cān 貂蝉diāo chán 吊车diào chē 雕虫薄技diāo chóng báo jì 雕虫刻篆diāo chóng kè zhuàn 雕虫末技diāo chóng mò jì 彫虫小技diāo chóng xiǎo jì 雕虫小巧diāo chóng xiǎo qiǎo 雕虫小事diāo chóng xiǎo shì 雕虫小艺diāo chóng xiǎo yì 彫虫篆刻diāo chóng zhuàn kè 钓船diào chuán 凋瘁diāo cuì 雕萃diāo cuì 刁蛋diāo dàn 吊胆惊心diào dǎn jīng xīn 吊胆提心diào dǎn tí xīn 钓道diào dào 吊灯diào dēng 刁蹬diāo dēng 雕雕diāo diāo 掉动diào dòng 调动diào dòng 刁斗diāo dǒu 调逗diào dòu 更多>

拼音die开头的词语

迭矩重规dié jǔ chóng guī 叠嶂层峦dié zhàng céng luán 迭床架屋dié chuáng jià wū 跌宕diē dàng 迭宕dié dàng 迭逿dié dàng 跌荡不羁diē dàng bù jī 跌宕不覊diē dàng bù jī 跌宕不拘diē dàng bù jū 跌荡不拘diē dàng bù jū 詄荡荡dié dàng dàng 跌宕放言diē dàng fàng yán 跌荡风流diē dàng fēng liú 跌宕遒丽diē dàng qiú lì 啑喋dié dié 跌跌diē diē 跌跌冲冲diē diē chōng chōng 跌跌爬爬diē diē pá pá 跌跌挞挞diē diē tà tà 蝶粉dié fěn 迭逢纪dié féng jì 叠鼓dié gǔ 迭鼓dié gǔ 蝶骨dié gǔ 蝶化dié huà 蝶化庄生dié huà zhuāng shēng 绖皇dié huáng 鲽鹣dié jiān 叠见杂出dié jiàn zá chū 叠降dié jiàng 跌脚扮手diē jiǎo bàn shǒu 更多>

拼音ding开头的词语

鼎分三足dǐng fēn sān zú 定案dìng àn 顶棒dǐng bàng 鼎庇dǐng bì 订编dìng biān 丁丙dīng bǐng 丁漕dīng cáo 定册dìng cè 定场dìng cháng 鼎成龙去dǐng chéng lóng qù 锭楮dìng chǔ 顶疮dǐng chuāng 钉锤dīng chuí 钉春盛dīng chūn shèng 丁村人dīng cūn rén 顶搭dǐng dā 叮当dīng dāng 顶挡dǐng dǎng 丁珰dīng dāng 丁当dīng dāng 叮当当dīng dāng dāng 顶灯dǐng dēng 顶巅dǐng diān 鼎鼎大名dǐng dǐng dà míng 丁丁当当dīng dīng dāng dāng 鼎鼎有名dǐng dǐng yǒu míng 顶端dǐng duān 鼎阀dǐng fá 鼎沸dǐng fèi 顶峰dǐng fēng 钉封dīng fēng 更多>

拼音diu开头的词语

丢车保帅diū chē bǎo shuài 丢份儿diū fèn ér 丢魂丢魄diū hún diū pò 丢魂丧胆diū hún sāng dǎn 丢魂失魄diū hún shī pò 丢开diū kāi 丢空diū kōng 丢盔撂甲diū kuī liào jiǎ 丢盔抛甲diū kuī pāo jiǎ 丢盔卸甲diū kuī xiè jiǎ 丢落diū luò 丢眉丢眼diū méi diū yǎn 丢面子diū miàn zǐ 丢那妈diū nà mā 丢三拉四diū sān lā sì 丢手diū shǒu 丢包diū bāo 丢車保帅diū chē bǎo shuài 丢丑diū chǒu 丢撘diū dā 丢搭diū dā 丢答diū dá 丢掉diū diào 丢窵diū diào 丢丁diū dīng 丢丢秀秀diū diū xiù xiù 丢盹diū dǔn 丢翻diū fān 丢番diū fān 丢份diū fèn 丢风撒脚diū fēng sā jiǎo 更多>

拼音dong开头的词语

东抹西涂dōng mò xī tú 东拦西阻dōng lán xī zǔ 东奔西跑dōng bēn xī pǎo 东奔西撞dōng bēn xī zhuàng 东流西落dōng liú xī luò 东南之美dōng nán zhī měi 东转西转dōng zhuǎn xī zhuǎn 东园温明dōng yuán wēn míng 冬扇夏炉dōng shàn xià lú 东土六祖dōng tǔ liù zǔ 东张西觑dōng zhāng xī qù 东谈西说dōng tán xī shuō 东望西观dōng wàng xī guān 东山复起dōng shān fù qǐ 东市朝衣dōng shì cháo yī 东声西击dōng shēng xī jī 东方三大dōng fāng sān dà 东宫三师dōng gōng sān shī 东风过耳dōng fēng guò ěr 东风马耳dōng fēng mǎ ěr 东海夫人dōng hǎi fū rén 东皇太一dōng huáng tài yī 东观西望dōng guān xī wàng 东道主人dōng dào zhǔ rén 东床娇婿dōng chuáng jiāo xù 东风化雨dōng fēng huà yǔ 东捱西问dōng ái xī wèn 东邦dōng bāng 冻剥剥dòng bāo bāo 东北dōng běi 董贝父子dǒng bèi fù zǐ 更多>

拼音dou开头的词语

斗鹌鹑dòu ān chún 都保正dōu bǎo zhèng 豆比dòu bǐ 陡壁悬崖dǒu bì xuán yá 豆笾dòu biān 斗柄dǒu bǐng 都柏林dōu bó lín 都仓dōu cāng 抖颤dǒu chàn 都场dōu chǎng 斗炒dòu chǎo 兜挡dōu dǎng 兜底dōu dǐ 陡跌dǒu diē 饾饤堆砌dòu dìng duī qì 抖动dǒu dòng 兜兜dōu dōu 兜兜裤dōu dōu kù 都都摸摸dōu dōu mō mō 兜肚裤dōu dù kù 吺哆dōu duō 斗而铸兵dǒu ér zhù bīng 都房dōu fáng 豆分瓜剖dòu fēn guā pōu 豆腐dòu fǔ 豆腐干dòu fǔ gān 豆腐花dòu fǔ huā 斗刚dǒu gāng 斗拱dǒu gǒng 都工dōu gōng 兜裹dōu guǒ 更多>

拼音du开头的词语

蠹政害民dù zhèng hài mín 蠹政病民dù zhèng bìng mín 独有千古dú yǒu qiān gǔ 笃志好学dǔ zhì hǎo xué 笃学好古dǔ xué hào gǔ 独头政治dú tóu zhèng zhì 独用将军dú yòng jiāng jūn 独絃匏琴dú xián páo qín 独善吾身dú shàn wú shēn 独身主义dú shēn zhǔ yì 蠹国殃民dù guó yāng mín 睹微知著dǔ wēi zhī zhù 赌誓发愿dǔ shì fā yuàn 独步当世dú bù dāng shì 独步一时dú bù yī shí 杜霸dù bà 独霸dú bà 渡杯dù bēi 读碑窠石图dú bēi kē shí tú 赌本dǔ běn 杜闭dù bì 独臂将军dú bì jiāng jūn 犊鼻裈dú bí kūn 蠹编dù biān 赌鳖dǔ biē 杜宾根大学dù bīn gēn dà xué 杜伯dù bó 杜勃罗留波夫dù bó luó liú bō fū 独裁专断dú cái zhuān duàn 杜草dù cǎo 都察院dū chá yuàn 更多>

拼音duan开头的词语

断发文身duàn fà wén shēn 断鹤续凫duàn hè xù fú 断简遗编duàn jiǎn yí biān 短刀直入duǎn dāo zhí rù 端本澄源duān běn chéng yuán 端本正源duān běn zhèng yuán 短笔duǎn bǐ 断壁颓垣duàn bì tuí yuán 断编残简duàn biān cán jiǎn 断肠duàn cháng 断长补短duàn chāng bǔ duǎn 断长续短duàn chāng xù duǎn 短秤duǎn chèng 短吃少穿duǎn chī shǎo chuān 短铳duǎn chòng 短处duǎn chù 锻淬duàn cuì 断代duàn dài 端道duān dào 短笛duǎn dí 端的duān dí 短犊duǎn dú 段段duàn duàn 断断休休duàn duàn xiū xiū 煅粉duàn fěn 锻脯duàn fǔ 短歌行duǎn gē xíng 断给duàn gěi 断根duàn gēn 断梗飞蓬duàn gěng fēi péng 短绠汲深duǎn gěng jí shēn 更多>

拼音dui开头的词语

对薄公堂duì bù gōng táng 对床风雨duì chuáng fēng yǔ 对号入座duì hào rù zuò 对口相声duì kǒu xiàng sheng 对不起duì bù qǐ 对白duì bái 对不起duì bù qǐ 碓舂duì chōng 对床夜语duì chuáng yè yǔ 堆墔duī cuī 对答duì dá 碓捣duì dǎo 对等duì děng 对籴duì dí 对方duì fāng 堆肥duī féi 堆阜duī fù 堆花duī huā 兑换duì huàn 憞溷duì hùn 堆积duī jī 碓机duì jī 对讲电话duì jiǎng diàn huà 对接duì jiē 对劲duì jìn 堆金叠玉duī jīn dié yù 堆金迭玉duī jīn dié yù 对景伤情duì jǐng shāng qíng 对局duì jú 对句duì jù 对勘duì kān 更多>

拼音dun开头的词语

顿足椎胸dùn zú zhuī xiōng 顿足搥胸dùn zú duī xiōng 顿堡dùn bǎo 墩布dūn bù 顿茶顿饭dùn chá dùn fàn 顿遟dùn chí 蹲鸱dūn chī 顿悴dùn cuì 顿銼dùn cuò 顿挫dùn cuò 顿挫抑扬dùn cuò yì yáng 敦大dūn dà 趸打dǔn dǎ 趸当dǔn dāng 钝刀子割肉dùn dāo zǐ gē ròu 顿跌dùn diē 敦敦dūn dūn 敦敦实实dūn dūn shí shí 敦风厉俗dūn fēng lì sú 钝根dùn gēn 钝根苗dùn gēn miáo 遁耕dùn gēng 吨—公里dūn gōng lǐ 墩官dūn guān 顿撼dùn hàn 敦煌变文集dūn huáng biàn wén jí 敦煌曲子词集dūn huáng qū zǐ cí jí 敦煌市dūn huáng shì 惇惠dūn huì 顿混dùn hùn 遁迹空门dùn jì kōng mén 更多>

拼音duo开头的词语

夺其谈经duó qí tán jīng 多情善感duō qíng shàn gǎn 多收并畜duō shōu bìng chù 多方百计duō fāng bǎi jì 多愁善病duō chóu shàn bìng 度长絜大duó cháng xié dà 多倍体duō bèi tǐ 多边协定duō biān xié dìng 多病多愁duō bìng duō chóu 多材多艺duō cái duō yì 多侧面duō cè miàn 度长絜短duó cháng xié duǎn 铎辰duó chén 惰侈duò chǐ 多愁多病duō chóu duō bìng 剟除duō chú 剟刺duō cì 跺打duò dǎ 剁搭duò dā 夺戴凭席duó dài píng xí 夺得duó dé 多多duō duō 哆哆duō duō 咄咄书空duō duō shū kōng 多多益办duō duō yì bàn 朵儿duǒ ér 埵防duǒ fáng 惰废duò fèi 堕负duò fù 多福duō fú 堕夫duò fū 更多>

按拼音查词语

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ
©2024 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具