字母P开头的词语

拼音pa开头的词语

杷柄pá bǐng 怕不大pà bù dà 杷车pá chē 爬蹉pá cuō 扒耳搔腮pá ěr sāo sāi 爬耳搔腮pá ěr sāo sāi 怕妇pà fù 帕腹pà fù 帕服pà fú 趴伏pā fú 爬竿pá gān 爬格子pá gé zi 琶杰pá jié 葩经pā jīng 啪啦pā lā 杷榄pá lǎn 爬犁pá lí 扒犁pá li 帕罗pà luó 杷罗剔抉pá luó tī jué 耙耱pá mò 爬山pá shān 爬山虎pá shān hǔ 爬山涉水pá shān shè shuǐ 爬绳pá shéng 怕事pà shì 掱手pá shǒu 爬梳pá shū 爬梳剔抉pá shū tī jué 帕斯卡定理pà sī kǎ dìng lǐ 帕斯卡定律pà sī kǎ dìng lǜ 更多>

拼音pai开头的词语

拍岸pāi àn 拍案叫絶pāi àn jiào jué 拍板pāi bǎn 排办pái bàn 排备pái bèi 拍髀pāi bì 排摈pái bìn 排查pái chá 排叉pái chà 排叉儿pái chà ér 排斥异己pái chì yì jǐ 排出pái chū 派出机构pài chū jī gòu 排鑹pái cuān 排宕pái dàng 排掉pái diào 派调pài diào 排叠pái dié 排迭pái dié 派定pài dìng 排队pái duì 排拂pái fú 拍竿pāi gān 排告pái gào 排工pái gōng 排骨pái gǔ 排害pái hài 拍合pāi hé 排户pái hù 徘徊歧路pái huái qí lù 徘徊舆pái huái yú 更多>

拼音pan开头的词语

潘安pān ān 叛败pàn bài 蟠薄pán báo 攀比pān bǐ 潘鬓成霜pān bìn chéng shuāng 蟠礴pán bó 盘驳pán bó 攀缠pān chán 般缠pán chán 盘螭pán chī 蟠虫pán chóng 盘蹙pán cù 盘存pán cún 襻带pàn dài 判单pàn dān 盘石之安pán dàn zhī ān 盼祷pàn dǎo 盘倒pán dǎo 攀登pān dēng 盼睇pàn dì 盘底pán dǐ 盘坫pán diàn 判牍pàn dú 判断句pàn duàn jù 潘多拉pān duō lā 叛反pàn fǎn 叛匪pàn fěi 般费pán fèi 蟠钢剑pán gāng jiàn 盘杠子pán gàng zi 攀高接贵pān gāo jiē guì 更多>

拼音pang开头的词语

胖袄pàng ǎo 旁勃páng bó 滂浡pāng bó 滂渤怫郁pāng bó fú yù 胖大海pàng dà hǎi 庞儿páng ér 旁孚páng fú 膀胱páng guāng 傍偟páng huáng 彷徨páng huáng 徬徨失措páng huáng shī cuò 旁録páng lù 庞眉白发páng méi bái fā 庞眉皓首páng méi hào shǒu 庞眉鹤发páng méi hè fā 庞眉黄发páng méi huáng fā 旁门外道páng mén wài dào 旁门小道páng mén xiǎo dào 旁门邪道páng mén xié dào 旁门左道páng mén zuǒ dào 鳑魮鲫páng pí jì 傍若无人páng ruò wú rén 旁生páng shēng 旁侍páng shì 旁收博采páng shōu bó cǎi 滂澍pāng shù 旁搜博采páng sōu bó cǎi 旁蒐远绍páng sōu yuǎn shào 旁通曲鬯páng tōng qǔ chàng 滂沱大雨pāng tuó dà yǔ 旁迕páng wǔ 更多>

拼音pao开头的词语

跑冰pǎo bīng 抛泊pāo bó 炮粲pào càn 跑碴pǎo chá 跑车pǎo chē 泡蜑pào dàn 庖鼎páo dǐng 庖丁páo dīng 跑动pǎo dòng 跑肚pǎo dù 抛垛pāo duǒ 炮凤烹龙páo fèng pēng lóng 砲凤烹龙pào fèng pēng lóng 炰凤烹龙páo fèng pēng lóng 抛拂pāo fú 炮竿pào gān 抛戈弃甲pāo gē qì jiǎ 刨根究底páo gēn jiū dǐ 刨工páo gōng 跑狗场pǎo gǒu chǎng 匏瓜páo guā 抛官pāo guān 跑海pǎo hǎi 跑旱船pǎo hàn chuán 刨花板páo huā bǎn 泡幻pào huàn 跑荒pǎo huāng 庖阍páo hūn 袍茧páo jiǎn 炮舰政策páo jiàn zhèng cè 抛金弃鼓pāo jīn qì gǔ 更多>

拼音pei开头的词语

陪拜péi bài 陪备péi bèi 配备pèi bèi 赔本péi běn 陪裨péi bì 赔不是péi bú shì 胚层pēi céng 赔产péi chǎn 沛徂pèi cú 配搭pèi dā 配搭儿pèi dā ér 陪待péi dài 配嫡pèi dí 佩迪人pèi dí rén 配电pèi diàn 配电装置pèi diàn zhuāng zhì 陪都péi dū 陪读péi dú 佩犊pèi dú 培敦péi dūn 陪敦péi dūn 配发pèi fā 陪奉péi fèng 沛宫pèi gōng 陪护péi hù 培护péi hù 陪花péi huā 裴徊péi huái 胚浑pēi hún 陪祭péi jì 配祭pèi jì 更多>

拼音pen开头的词语

盆盎pén àng 歕鼻pēn bí 湓濞pén bì 盆菜pén cài 盆草pén cǎo 喷发pēn fā 喷火坦克pēn huǒ tǎn kè 喷激pēn jī 濆沦pēn lún 濆淖pēn nào 喷气发动机pēn qì fā dòng jī 喷气燃料pēn qì rán liào 盆腔pén qiāng 濆泉pēn quán 喷撒pēn sǎ 喷射pēn shè 喷腾pēn téng 喷吐pēn tǔ 喷泻pēn xiè 喷雪pēn xuě 濆衍pēn yǎn 濆溢pēn yì 湓溢pén yì 濆涌pēn yǒng 喷涌pēn yǒng 喷玉pēn yù 喷云吐雾pēn yún tǔ wù 喷珠吐玉pēn zhū tǔ yù 濆薄pēn báo 濆瀑pēn bào 歕薄pēn báo 更多>

拼音peng开头的词语

鹏抟鵾运péng tuán kūn yùn 硼-10péng -10 鹏鳌péng áo 棚朳péng bā 捧杯pěng bēi 蓬筚生辉péng bì shēng huī 朋比作奸péng bǐ zuò jiān 蓬鬓péng bìn 彭勃péng bó 蓬勃péng bó 朋曹péng cáo 烹茶pēng chá 捧场pěng chǎng 篷厂péng chǎng 朋充péng chōng 碰触pèng chù 彭楚藩péng chǔ fān 搒捶péng chuí 蓬茨péng cí 膨大péng dà 膨大海péng dà hǎi 砰宕pēng dàng 朋党比周péng dǎng bǐ zhōu 彭德怀péng dé huái 篷底péng dǐ 朋赌péng dǔ 鹏鹗péng è 烹燔pēng fán 烹分pēng fēn 篷篙péng gāo 烹狗藏弓pēng gǒu cáng gōng 更多>

拼音pi开头的词语

皮破血流pí pò xuè liú 劈哩叭啦pī lǐ bā lā 匹马丘牛pǐ mǎ qiū niú 否终复泰pǐ zhōng fù tai 皮笑肉不笑pí xiào ròu bù xiào 僻奥pì ào 癖傲pǐ ào 皮袄pí ǎo 劈剥pī bāo 否剥pǐ bāo 皮包pí bāo 皮包骨头pí bāo gú tou 否闭pǐ bì 皮弁pí biàn 疲病pí bìng 披膊pī bó 披簿pī bù 皮不存而毛焉附pí bù cún ér máo yān fù 劈叉pǐ chà 辟差pì chà 坯场pī chǎng 皮裳pí cháng 譬称pì chēng 辟称pì chēng 匹俦pǐ chóu 劈初pī chū 批棰pī chuí 劈刺pī cì 疲瘁pí cuì 劈嗒拍嗒pī dā pāi dā 皮蛋pí dàn 更多>

拼音pian开头的词语

片甲不存piàn jiǎ bù cún 片瓦无存piàn wǎ wú cún 偏霸piān bà 骈白pián bái 片帮piàn bāng 骈傍pián bàng 骈逼pián bī 骈坒pián bì 片长末技piàn cháng mò jì 偏出piān chū 片楮piàn chǔ 片词piàn cí 片词只句piàn cí zhī jù 骗端piàn duān 翩翻piān fān 偏锋piān fēng 骈复pián fù 骈跗pián fū 骿骭pián gàn 骈干pián gàn 骗供piàn gòng 偏过piān guò 偏好piān hǎo 骈合pián hé 骈集pián jí 篇籍piān jí 片剂piàn jì 篇家piān jiā 片甲不还piàn jiǎ bù huán 片甲不回piàn jiǎ bù huí 片甲无存piàn jiǎ wú cún 更多>

拼音piao开头的词语

骠壮piào zhuàng 剽薄piāo báo 瓢桮piáo bēi 漂冰piāo bīng 飘泊piāo bó 飘泊无定piāo bó wú dìng 瓢虫piáo chóng 朴淳piáo chún 朴醇piáo chún 缥瓷piǎo cí 飘殚piāo dān 剽盗piāo dào 漂垫piāo diàn 漂儿piāo ér 瓢儿菜piáo ér cài 漂发piāo fā 漂泛piāo fàn 飘樊落溷piāo fán luò hùn 飘藩坠溷piāo fān zhuì hùn 票贩子piào fàn zǐ 飘风暴雨piāo fēng bào yǔ 飘风过耳piāo fēng guò ěr 飘风苦雨piāo fēng kǔ yǔ 飘风骤雨piāo fēng zhòu yǔ 漂浮piāo fú 飘拂piāo fú 漂汩piāo gǔ 骠国piào guó 飘回piāo huí 朴浑piáo hún 朴击piáo jī 更多>

拼音pie开头的词语

撇罢piě bà 瞥覩piē dǔ 撇古piě gǔ 瞥见piē jiàn 苤蓝piě lan 撇捩piě liè 撇烈piě liè 撇挒piě liè 撇扭piě niǔ 撇欠piě qiàn 瞥样piē yàng 撇叶piě yè 撇波piě bō 撇呆打堕piě dāi dǎ duò 撇道piě dào 瞥地piē dì 撇吊piě diào 瞥尔piē ěr 撇放piě fàng 撇干piē gān 瞥观piē guān 撇号piě hào 瞥忽piē hū 撇假piě jiǎ 撇脚piě jiǎo 瞥脚piē jiǎo 撇酒piě jiǔ 撇开piē kāi,piē kai 撇抗piē kàng 撇兰piě lán 瞥裂piē liè 更多>

拼音pin开头的词语

拼命三郎pīn mìng sān láng 贫隘pín ài 砏汃pīn bīn 贫病交攻pín bìng jiāo gōng 贫病交迫pín bìng jiāo pò 贫病交侵pín bìng jiāo qīn 贫不学俭,富不学奢pín bù xué jiǎn fù bù xué shē 品茶pǐn chá 牝朝pìn cháo 牝晨pìn chén 频传pín chuán 频蹙pín cù 拼弹pīn dàn 贫道pín dào 频道pín dào 拼得工夫深,铁杵磨成针pīn dé gōng fū shēn,tiě chǔ mó chéng zhēn 品第pǐn dì 聘定pìn dìng 频度pín dù 矉頞pín è 贫厄pín è 贫而无谄,富而无骄pín ér wú chǎn fù ér wú jiāo 贫乏pín fá 频繁pín fán 贫富不均pín fù bù jūn 品格pǐn gé 贫雇pín gù 苹果pín guǒ 苹果篮子静物画pín guǒ lán zi jìng wù huà 苹果緑pín guǒ lǜ 牝户pìn hù 更多>

拼音ping开头的词语

平民文学píng mín wén xué 平安píng ān 平安无事píng ān wú shì 平板车píng bǎn chē 平版印刷píng bǎn yìn shuā 平勃píng bó 平步登天píng bù dēng tiān 平步登云píng bù dēng yún 娉财pīng cái 屏藏píng cáng 平常píng cháng 平潮píng cháo 苹车píng chē 凭城借一píng chéng jiè yī 平畴píng chóu 凭单píng dān 平道píng dào 平地登云píng dì dēng yún 平地机píng dì jī 平地起雷píng dì qǐ léi 平顶píng dǐng 平定píng dìng 屏断píng duàn 屏对píng duì 屏藩píng fān 平凡píng fán 平方根píng fāng gēn 评分píng fēn 屏风píng fēng 平风静浪píng fēng jìng làng 帡覆píng fù 更多>

拼音po开头的词语

破败五鬼pò bài wǔ guǐ 迫不及待pò bù jí dài 破罢pò bà 破败pò bài 破梆破羣pò bāng pò qún 破壁燎火pò bì liáo huǒ 破冰船pò bīng chuán 婆饼焦pó bǐng jiāo 迫不可待pò bù kě dài 泼才pō cái 叵测pǒ cè 破柴都pò chái dōu 破产荡业pò chǎn dàng yè 破巢余卵pò cháo yú luǎn 破愁为笑pò chóu wéi xiào 迫猝pò cù 破胆寒心pò dǎn hán xīn 魄荡魂飞pò dàng hún fēi 泊地pō dì 泼东西pō dōng xī 泼恶pō è 駊騀pǒ é 婆儿气pó ér qì 珀尔修斯pò ěr xiū sī 破帆风pò fān fēng 破费pò fèi 破废pò fèi 颇丰pō fēng 泊洑pō fú 破釜pò fǔ 破釜焚舟pò fǔ fén zhōu 更多>

拼音pou开头的词语

剖蚌得珠pōu bàng dé zhū 裒剥póu bāo 剖辩pōu biàn 剖辨pōu biàn 剖裁pōu cái 裒次póu cì 裒多增寡póu duō zēng guǎ 剖符pōu fú 剖腹明心pōu fù míng xīn 剖肝沥胆pōu gān lì dǎn 剖肝泣血pōu gān qì xuè 剖割pōu gē 掊攻póu gōng 剖毫析芒pōu háo xī máng 裒聚póu jù 剖决如流pōu jué rú liú 裒类póu lèi 掊敛póu liǎn 裒率póu lǜ 裒録póu lù 剖面pōu miàn 裒裒póu póu 抔土巨壑póu tǔ jù hè 剖心坼肝pōu xīn chè gān 剖心泣血pōu xīn qì xuè 剖心析胆pōu xīn xī dǎn 裒削póu xuē 剖幽析微pōu yōu xī wēi 剖寃pōu yuān 剖衷pōu zhōng 剖爱pōu ài 更多>

拼音pu开头的词语

菩萨蛮pú sà mán 蒲稗pú bài 谱斑pǔ bān 扑笔pū bǐ 普遍pǔ biàn 普遍概念pǔ biàn gài niàn 普遍性pǔ biàn xìng 普遍真理pǔ biàn zhēn lǐ 铺兵锣pù bīng luó 普测pǔ cè 铺陈pū chén 扑抶pū chì 噗嗤pū chī 谱传pǔ chuán 铺床pū chuáng 濮达pú dá 扑打pū dǎ 朴淡pǔ dàn 扑刀pū dāo 扑地掀天pū dì xiān tiān 扑冬冬pū dōng dōng 普渡pǔ dù 普度群生pǔ dù qún shēng 普度众生pǔ dù zhòng shēng 仆顿pū dùn 普恩pǔ ēn 普尔pǔ ěr 普法战争pǔ fǎ zhàn zhēng 扑翻身pū fān shēn 溥浮pǔ fú 仆妇pú fù 更多>

按拼音查词语

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ
©2024 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具