字母R开头的词语

拼音ran开头的词语

染病rǎn bìng 然并卵 然不rán bù 然赤rán chì 然除rán chú 蚺胆rán dǎn 燃点rán diǎn 染法rǎn fǎ 染发剂rǎn fā jì 染服rǎn fú 然腹rán fù 冉耕之疾rǎn gēng zhī jí 染工rǎn gōng 然桂rán guì 染毫rǎn háo 然后rán hòu 染缋rǎn huì 然灰rán huī 然火rán huǒ 冉季rǎn jì 燃糠rán kāng 燃糠自照rán kāng zì zhào 髯客rán kè 然可rán kě 染滥rǎn làn 燃料rán liào 燃料电池rán liào diàn chí 燃料化学rán liào huà xué 燃料空气炸药rán liào kōng qì zhà yào 染料中间体rǎn liào zhōng jiān tǐ 髯龙rán lóng 更多>

拼音rang开头的词语

攘臂rǎng bì 攘臂一呼rǎng bì yī hū 让步ràng bù 蘘草ráng cǎo 攘除rǎng chú 穣川ráng chuān 壤奠rǎng diàn 攘伐rǎng fá 壤父rǎng fù 让官ràng guān 嚷聒rǎng guō 让国ràng guó 让还ràng hái 穰浩ráng hào 让话ràng huà 攘患rǎng huàn 穰俭ráng jiǎn 禳解ráng jiě 壤界rǎng jiè 让爵ràng jué 攘攫rǎng jué 瓤口儿ráng kǒu er 攘来熙往rǎng lái xī wǎng 壤流rǎng liú 嚷乱rǎng luàn 嚷駡rǎng mà 让木ràng mù 让畔ràng pàn 让辟ràng pì 攘窃rǎng qiè 让衢ràng qú 更多>

拼音rao开头的词语

扰动rǎo dòng 扰烦rǎo fán 遶佛rǎo fó 桡歌ráo gē 饶给ráo gěi 娆固ráo gù 扰挂rǎo guà 扰化rǎo huà 桡客ráo kè 绕口rào kǒu 绕口令rào kǒu lìng 遶梁歌rǎo liáng gē 绕缭rào liáo 扰民rǎo mín 荛牧ráo mù 桡木ráo mù 遶弄rǎo nòng 扰叛rǎo pàn 扰躟rǎo ráng 绕绕rào rào 扰柔rǎo róu 桡弱ráo ruò 桡折ráo shé 饶恕ráo shù 饶爽ráo shuǎng 绕湾子rào wān zǐ 绕罔rào wǎng 遶围rǎo wéi 扰袭rǎo xí 桡袭ráo xí 饶羡ráo xiàn 更多>

拼音re开头的词语

热巴rè bā 惹草拈花rě cǎo niān huā 惹草沾花rě cǎo zhān huā 热肠古道rè cháng gǔ dào 热喘rè chuǎn 热带风暴rè dài fēng bào 热带季风气候rè dài jì fēng qì hòu 热带沙漠气候rè dài shā mò qì hòu 热带稀树草原气候rè dài xī shù cǎo yuán qì hòu 热带鱼rè dài yú 热带雨林气候rè dài yǔ lín qì hòu 热岛rè dǎo 热地rè dì 热地上蚰蜒rè dì shàng yóu dàn 热电厂rè diàn chǎng 热斗rè dòu 惹发rě fā 惹翻rě fān 热饭rè fàn 惹祻rě gù 热烘烘rè hōng hōng 热乎乎rè hū hū 热忽喇rè hū lǎ 热荒rè huāng 惹祸rě huò 惹火rě huǒ 惹祸招愆rě huò zhāo qiān 惹祸招灾rě huò zhāo zāi 热疾rè jí 热厥rè jué 热客rè kè 更多>

拼音ren开头的词语

人所共知rén suǒ gòng zhī 人奴産子rén nú chǎn zǐ 任重致远rèn zhòng zhì yuǎn 人民羣众rén mín qún zhòng 任弼时rèn bì shí 人表rén biǎo 人柄rén bǐng 人不可貌相,海水不可斗量rén bù kě mào xiāng hǎi shuǐ bù kě dǒu liáng 人不聊生rén bù liáo shēng 人不人,鬼不鬼rén bù rén,guǐ bù guǐ 人材出众rén cái chū zhòng 人财两失rén cái liǎng shī 忍草rěn cǎo 人臣rén chén 壬辰卫国战争rén chén wèi guó zhàn zhēng 稔成rěn chéng 忍耻rěn chǐ 忍耻含垢rěn chǐ hán gòu 忍耻含羞rěn chǐ hán xiū 忍耻偷生rěn chǐ tōu shēng 认仇作父rèn chóu zuò fù 认出rèn chū 仁川rén chuān 人次rén cì 仁祠rén cí 人从rén cóng 人代rén dài 任诞rèn dàn 人到中年rén dào zhōng nián 人的价值rén dí jià zhí 人的正确思想是从哪里来的?rén dí zhèng què sī xiǎng shì cóng nǎ lǐ lái dí ? 更多>

拼音reng开头的词语

扔崩rēng bēng 仍就réng jiù 扔沙袋rēng shā dài 仍因réng yīn 仍重réng zhòng 扔蹦rēng bèng 仍操旧业réng cāo jiù yè 扔掉rēng diào 仍叠réng dié 仍迭réng dié 仍否réng fǒu 仍耗réng hào 扔货rēng huò 仍几réng jǐ 仍接réng jiē 仍旧réng jiù 仍旧贯réng jiù guàn 仍陋袭简réng lòu xí jiǎn 扔弃rēng qì 仍亲réng qīn 仍然réng rán 芿荏réng rěn 陾陾réng réng 仍仍réng réng 扔绳rēng shéng 仍是réng shì 仍世réng shì 仍岁réng suì 仍孙réng sūn 礽孙réng sūn 仍未réng wèi 更多>

拼音ri开头的词语

日夜如梭rì yè rú suō 日本rì běn 日本海rì běn hǎi 日本暖流rì běn nuǎn liú 日餔rì bū 日不我与rì bù wǒ yǔ 日不暇给rì bù xiá jǐ 日不移影rì bù yí yǐng 日出rì chū 日出不穷rì chū bù qióng 日出而作,日落而息rì chū ér zuò,rì luò ér xī 日出三竿rì chū sān gān 日德兰半岛rì dé lán bàn dǎo 日德兰海战rì dé lán hǎi zhàn 日俄战争rì é zhàn zhēng 日旰不食rì gàn bù shí 日旰忘餐rì gàn wàng cān 日干夕惕rì gān xī tì 日毂rì gū 日光浴rì guāng yù 日和风暖rì hé fēng nuǎn 日后rì hòu 日稷rì jì 日记本rì jì běn 日积月聚rì jī yuè jù 日角龙庭rì jiǎo lóng tíng 日角珠庭rì jiǎo zhū tíng 日津rì jīn 日久年深rì jiǔ nián shēn 日久岁长rì jiǔ suì cháng 日久岁深rì jiǔ suì shēn 更多>

拼音rong开头的词语

宂隘rǒng ài 戎备róng bèi 荣庇róng bì 冗笔rǒng bǐ 戎场róng chǎng 融畅róng chàng 融畼róng chàng 荣崇róng chóng 荣宠róng chǒng 容畜róng chù 冗从rǒng cóng 融达róng dá 戎狄róng dí 荣芬róng fēn 冗赋rǒng fù 荣槁róng gǎo 融梗 戎功róng gōng 荣古陋今róng gǔ lòu jīn 镕古铸今róng gǔ zhù jīn 戎捍róng hàn 冗号rǒng hào 容闳róng hóng 荣华róng huá 荣华富贵róng huá fù guì 容或有之róng huò yǒu zhī 冗积rǒng jī 戎寄róng jì 荣寄róng jì 溶剂汽油róng jì qì yóu 宂僭rǒng jiàn 更多>

拼音rou开头的词语

肉胞眼ròu bāo yǎn 肉搏ròu bó 肉搏战ròu bó zhàn 揉擦róu cā 肉颤心惊ròu chàn xīn jīng 柔肠róu cháng 柔肠百结róu cháng bǎi jié 柔肠寸断róu cháng cùn duàn 柔从róu cóng 揉搓róu cuō 肉袋ròu dài 柔道róu dào 蹂蹀róu dié 肉冻ròu dòng 肉嘟嘟ròu dū dū 揉耳róu ěr 肉飞眉舞ròu fēi méi wǔ 肉脯ròu fǔ 肉腐出虫ròu fǔ chū chóng 肉感ròu gǎn 鞣革róu gé 肉桂ròu guì 揉和róu hé 肉乎乎ròu hū hū 柔滑róu huá 肉类ròu lèi 肉厘ròu lí 揉炼róu liàn 鞣料róu liào 蹂躏róu lìn 肉麻当有趣ròu má dāng yǒu qù 更多>

拼音ru开头的词语

入邦问俗rù bāng wèn sú 入宝山而空手回rù bǎo shān ér kōng shǒu huí 入殡rù bìn 入钹rù bó 乳哺儿rǔ bǔ ér 如不胜衣rú bù shèng yī 缛采rù cǎi 如操左券rú cāo zuǒ quàn 乳茶rǔ chá 入场rù chǎng 儒臣rú chén 辱耻rǔ chǐ 如痴如呆rú chī rú dāi 如痴如狂rú chī rú kuáng 如痴如梦rú chī rú mèng 如痴似醉rú chī sì zuì 如持左券rú chí zuǒ quàn 乳臭未除rǔ chòu wèi chú 如出一口rú chū yī kǒu 如椽大笔rú chuán dà bǐ 褥疮rù chuāng 乳槌rǔ chuí 如此rú cǐ 如此而已rú cǐ ér yǐ 如此这般rú cǐ zhè bān 辱殆rǔ dài 如蹈水火rú dǎo shuǐ huǒ 如蹈汤火rú dǎo tāng huǒ 入地rù dì 入第rù dì 辱玷rǔ diàn 更多>

拼音ruan开头的词语

软不拉耷ruǎn bù lā dā 软尘ruǎn chén 软磁材料ruǎn cí cái liào 软颚ruǎn è 阮孚戎旅ruǎn fú róng lǚ 软骨鱼纲ruǎn gǔ yú gāng 阮何ruǎn hé 软红ruǎn hóng 软叽咯托ruǎn jī gē tuō 阮家ruǎn jiā 阮家贫ruǎn jiā pín 软件工程ruǎn jiàn gōng chéng 软节ruǎn jié 软锰矿ruǎn měng kuàng 软绵绵ruǎn mián mián 软磨ruǎn mó 软磨硬抗ruǎn mó yìng kàng 软目标ruǎn mù biāo 软哝哝ruǎn nóng nóng 软脓咂血ruǎn nóng zā xuè 耎懦ruǎn nuò 软披披ruǎn pī pī 软怯ruǎn qiè 软软ruǎn ruǎn 阮生据案ruǎn shēng jù àn 软湿ruǎn shī 软瘫ruǎn tān 软摊ruǎn tān 软瘫架ruǎn tān jià 软梯ruǎn tī 壖田ruán tián 更多>

拼音rui开头的词语

瑞蔼ruì ǎi 鋭笔ruì bǐ 鋭弊ruì bì 睿博ruì bó 锐不可当ruì bù kě dāng 瑞昌ruì chāng 鋭挫气索ruì cuò qì suǒ 鋭达ruì dá 瑞德ruì dé 叡德ruì dé 瑞典ruì diǎn 瑞典人ruì diǎn rén 瑞光ruì guāng 鋭果ruì guǒ 鋭翰ruì hàn 鋭悍ruì hàn 睿好ruì hǎo 鋭很ruì hěn 锐减ruì jiǎn 鋭角ruì jiǎo 锐进ruì jìn 鋭进ruì jìn 瑞金市ruì jīn shì 鋭景ruì jǐng 睿镜ruì jìng 鋭居ruì jū 睿眷ruì juàn 鋭锒ruì láng 瑞历ruì lì 瑞龙脑ruì lóng nǎo 鋭虑ruì lǜ 更多>

拼音run开头的词语

润笔之绢rùn bǐ zhī juàn 润笔资rùn bǐ zī 润辞rùn cí 润改rùn gǎi 润毫rùn háo 润滑rùn huá 润滑脂rùn huá zhī 闰继rùn jì 闰集rùn jí 润浸rùn jìn 润利rùn lì 润美rùn měi 闰秒rùn miǎo 润腻rùn nì 润色rùn sè 润湿rùn shī 润饰rùn shì 润槖rùn tuó 闰益rùn yì 润淤rùn yū 润雨rùn yǔ 润玉rùn yù 闰周rùn zhōu 润滋滋rùn zī zī 润笔rùn bǐ 闰变rùn biàn 润笔花rùn bǐ huā 润笔钱rùn bǐ qián 润笔执政rùn bǐ zhí zhèng 润笔之资rùn bǐ zhī zī 闰察rùn chá 更多>

拼音ruo开头的词语

弱本强末ruò běn qiáng mò 若不胜衣ruò bù shèng yī 若出一轨ruò chū yī guǐ 若出一辙ruò chū yī zhé 偌大ruò dà 若大若小ruò dà ruò xiǎo 弱蔕ruò dì 若鞮ruò dī 弱电ruò diàn 若夫ruò fú 若苟ruò gǒu 弱化ruò huà 挼祭ruó jì 爇客ruò kè 弱口ruò kǒu 挼蓝ruó lán 若离若即ruò lí ruò jí 若卵投石ruò luǎn tóu shí 弱袂ruò mèi 若明若昧ruò míng ruò mèi 若木ruò mù 挼捺ruó nà 弱年ruò nián 箬篷ruò péng 若烹小鲜ruò pēng xiǎo xiān 挼摖ruó qì 若丧考妣ruò sàng kǎo bǐ 若涉渊冰ruò shè yuān bīng 若释重负ruò shì zhòng fù 弱水ruò shuǐ 弱水之隔ruò shuǐ zhī gé 更多>

按拼音查词语

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ
©2024 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具