字母K开头的词语

拼音ka开头的词语

喀布尔kā bù ěr 卡尺kǎ chǐ 卡带kǎ dài 卡德摩斯kǎ dé mó sī 咖啡因kā fēi yīn 卡卡kǎ kǎ 喀啦kā lā 卡拉哈里沙漠kǎ lā hā lǐ shā mò 喀拉喀托火山kā lā kā tuō huǒ shān 喀喇昆仑山脉kā lǎ kūn lún shān mài 卡拉马佐夫兄弟kǎ lā mǎ zuǒ fū xiōng dì 卡拉ok伴唱机kǎ lā ok bàn chàng jī 卡拉齐兄弟kǎ lā qí xiōng dì 卡兰博瀑布kǎ lán bó pù bù 卡路kǎ lù 卡罗维发利国际电影节kǎ luó wéi fā lì guó jì diàn yǐng jié 喀麦隆kā mài lóng 卡纳达人kǎ nà dá rén 卡奴洼kǎ nú wā 卡秋莎kǎ qiū shā 喀秋莎kā qiū suō 卡雀哇节kǎ què wā jié 喀什市kā shí shì 喀斯特地貌kā sī tè dì mào 喀斯特高原kā sī tè gāo yuán 卡斯特桥市长kǎ sī tè qiáo shì cháng 卡塔尔kǎ tǎ ěr 咯痰kǎ tán 卡通kǎ tōng 喀土穆kā tǔ mù 卡位kǎ wèi 更多>

拼音kai开头的词语

开岸kāi àn 铠袄kǎi ǎo 开班kāi bān 开板kāi bǎn 开报kāi bào 开辟kāi bì 开播kāi bō 开博kāi bó 开布kāi bù 开差kāi chà 开忏kāi chàn 闿阐kǎi chǎn 开畅kāi chàng 开厰kāi chǎng 凯撤kǎi chè 闿彻kǎi chè 开城kāi chéng 开诚相见kāi chéng xiāng jiàn 开锄kāi chú 开厨kāi chú 开创kāi chuàng 开辞kāi cí 开达kāi dá 开裆褲kāi dāng kù 剀到kǎi dào 闿导kǎi dǎo 恺弟kǎi dì 开吊kāi diào 开动kāi dòng 开冬kāi dōng 开度kāi dù 更多>

拼音kan开头的词语

看人说话kàn rén shuō huà 看板kàn bǎn 龛虣kān bào 龛壁kān bì 堪布kān bù 看不过kàn bù guò 看不上,看不上眼kàn bù shàng ,kàn bù shàng yǎn 看不上眼kàn bù shàng yǎn 看菜kàn cài 勘查kān chá 看差kàn chà 堪察加半岛kān chá jiā bàn dǎo 看産kàn chǎn 看城kàn chéng 看承kàn chéng 看到kàn dào 砍刀kǎn dāo 看得kàn dé 看得见,摸得着kàn dé jiàn,mō dé zhuó 看得起kàn dé qǐ 龛定kān dìng 戡定kān dìng 歁窦kǎn dòu 坎毒kǎn dú 刊剟kān duō 嵁崿kān è 坎儿kǎn ér 衎而kàn ér 看风驶船kàn fēng shǐ chuán 看风使船kàn fēng shǐ chuán 看风使舵kàn fēng shǐ duò 更多>

拼音kang开头的词语

扛帮káng bāng 糠包kāng bāo 糠秕kāng bǐ 抗尘kàng chén 康成kāng chéng 炕单kàng dān 康德kāng dé 穅豆kāng dòu 糠豆不瞻kāng dòu bù zhān 亢奋kàng fèn 抗愤kàng fèn 康歌kāng gē 康广仁kāng guǎng rén 糠核kāng hé 抗衡kàng héng 抗横kàng héng 抗怀kàng huái 抗怀物外kàng huái wù wài 康回kāng huí 抗击kàng jī 康济kāng jì 康健kāng jiàn 扛醵káng jù 抗絶kàng jué 慷恺kāng kǎi 慷慨悲歌kāng kǎi bēi gē 慷慨赴义kāng kǎi fù yì 慷慨激烈kāng kǎi jī liè 慷慨激扬kāng kǎi jī yáng 慷慨仗义kāng kǎi zhàng yì 亢亢kàng kàng 更多>

拼音kao开头的词语

考名责实kǎo míng zé shí 拷贝kǎo bèi 靠臂kào bì 烤饼kǎo bǐng 靠泊kào bó 拷绸kǎo chóu 考茨基主义kǎo cí jī zhǔ yì 拷打kǎo dǎ 靠垫kào diàn 靠肚kào dù 考功kǎo gōng 考古kǎo gǔ 考核kǎo hé 考绩kǎo jì 考绩黜陟kǎo jì chù zhì 拷鞫kǎo jú 考卷kǎo juàn 烤蓝kǎo lán 栲栎kǎo lì 拷掠kǎo lüè 尻轮神马kāo lún shén mǎ 考判kǎo pàn 考区kǎo qū 拷认kǎo rèn 靠山kào shān 靠身kào shēn 考慎kǎo shèn 靠天kào tiān 考亭kǎo tíng 烤箱kǎo xiāng 靠歇kào xiē 更多>

拼音ke开头的词语

科甲出身kē jiǎ chū shēn 可想而知kě xiǎng ér zhī 克-厘米kè -lí mǐ 克/升浓度kè /shēng nóng dù 苛暴kē bào 可寳kě bǎo 可悲kě bēi 科本kē běn 柯本气候分类kē běn qì hòu fēn lèi 科比kē bǐ 刻敝kè bì 客窆kè biǎn 可变资本kě biàn zī běn 科拨kē bō 刻薄成家kè bó chéng jiā 刻不容缓kè bù róng huǎn 可操左券kě cāo zuǒ quàn 课长kè cháng 窠巢kē cháo 科钞kē chāo 客尘kè chén 课程kè chéng 可乘kě chéng 可乘之隙kě chéng zhī xì 刻楮功巧kè chǔ gōng qiǎo 客串kè chuàn 刻船求剑kè chuán qiú jiàn 客次kè cì 趷跶kē dá 可搭扑kě dā pū 磕打牙儿kē dǎ yá ér 更多>

拼音ken开头的词语

垦辟kěn bì 垦除kěn chú 垦垡kěn fá 垦覆kěn fù 垦耕kěn gēng 肯构kěn gòu 肯构肯堂kěn gòu kěn táng 恳激kěn jī 肯酒kěn jiǔ 恳恳kěn kěn 恳恳悱悱kěn kěn fěi fěi 肯尼亚kěn ní yà 肯綮kěn qìng 恳血kěn xuè 恳言kěn yán 恳央kěn yāng 恳愿kěn yuàn 垦凿kěn záo 肯板kěn bǎn 恳愊kěn bì 肯不肯kěn bù kěn 垦草kěn cǎo 恳恻kěn cè 恳诚kěn chéng 掯除kèn chú 啃春kěn chūn 恳辞kěn cí 恳怛kěn dá 恳到kěn dào 恳祷kěn dǎo 肯道kěn dào 更多>

拼音keng开头的词语

坑绷拐骗kēng bēng guǎi piàn 吭嗤kēng chī 阬谷kēng gǔ 铿鍧kēng hōng 铿锽kēng huáng 铿金戛玉kēng jīn jiá yù 坑穽kēng jǐng 硁硁之愚kēng kēng zhī yú 吭啷kēng lāng 铿亮kēng liàng 阬戮kēng lù 坑堑kēng qiàn 阬壍kēng qiàn 鍞锵kēng qiāng 铿槍kēng qiāng 阬儒kēng rú 吭声kēng shēng 坑陷kēng xiàn 硁执kēng zhí 坑子kēng zǐ 坑岸kēng àn 阬岸kēng àn 坑吧爹kēng bā diē 硜鄙kēng bǐ 硁鄙kēng bǐ 吭哧kēng chi 吭吃kēng chī 吭哧瘪肚kēng chī biě dù 铿纯kēng chún 坑道kēng dào 坑爹货kēng diē huò 更多>

拼音kong开头的词语

空中结搆kōng zhōng jié gòu 空明洞天kōng míng dòng tiān 空白点kōng bái diǎn 孔版印刷kǒng bǎn yìn shuā 恐逼kǒng bī 空敞kōng chǎng 空城kōng chéng 空大老脬kōng dà lǎo pāo 空挡kōng dǎng 空调器kōng diào qì 空顶帻kōng dǐng zé 空洞kōng dòng 恐动kǒng dòng 空对空kōng duì kōng 空额kōng é 空乏kōng fá 孔繁森kǒng fán sēn 孔方兄kǒng fāng xiōng 孔阜kǒng fù 控告kòng gào 空构kōng gòu 空谷白驹kōng gǔ bái jū 控股公司kòng gǔ gōng sī 空谷跫音kōng gǔ qióng yīn 恐骇kǒng hài 恐后争先kǒng hòu zhēng xiān 空话连篇kōng huà lián piān 空花阳焰kōng huā yáng yàn 空幻kōng huàn 恐惶kǒng huáng 空豁kōng huō 更多>

拼音kou开头的词语

眍kōu 口岸kǒu àn 寇逼kòu bī 叩别kòu bié 口称三昧kǒu chēng sān mèi 口吃kǒu chī 口臭kǒu chòu 口出大言kǒu chū dà yán 口川kǒu chuān 口歹kǒu dǎi 口呆目瞪kǒu dāi mù dèng 口呆目钝kǒu dāi mù dùn 寇丹kòu dān 扣抵kòu dǐ 口耳相承kǒu ěr xiāng chéng 扣发kòu fā 叩访kòu fǎng 扣扉kòu fēi 口服心服kǒu fú xīn fú 口腹自役kǒu fù zì yì 扣关kòu guān 寇害kòu hài 扣合kòu hé 口红kǒu hóng 口话kǒu huà 口伎kǒu jì 扣楫中流kòu jí zhōng liú 寇贾kòu jiǎ 寇奸kòu jiān 扣减kòu jiǎn 扣角kòu jiǎo 更多>

拼音ku开头的词语

枯坟野冢kū fén yě zhǒng 苦艾kǔ ài 酷薄kù báo 库簿kù bù 苦不可言kǔ bù kě yán 库藏kù cáng 库成kù chéng 喾敕kù chì 枯丛kū cóng 褲带kù dài 苦胆kǔ dǎn 褲裆kù dāng 苦杕kǔ dì 枯凋kū diāo 焅毒kù dú 苦厄kǔ è 库尔德人kù ěr dé rén 库尔斯克战役kù ěr sī kè zhàn yì 酷愤kù fèn 枯葑kū fēng 枯干kū gān 刳肝kū gān 刳肝沥胆kū gān lì dǎn 枯槁kū gǎo 枯槁士kū gǎo shì 苦功kǔ gōng 枯骨之余kū gǔ zhī yú 裤管kù guǎn 苦海无边kǔ hǎi wú biān 苦寒kǔ hán 枯旱kū hàn 更多>

拼音kua开头的词语

跨班kuà bān 姱辞kuā cí 姱大kuā dà 夸大其辞kuā dà qí cí 夸诞大言kuā dàn dà yán 夸诞生惑kuā dàn shēng huò 跨党kuà dǎng 跨蹈kuà dǎo 夸夺kuā duó 夸夺子kuā duó zǐ 夸父kuā fù 胯夫kuà fū 夸父追日kuā fù zhuī rì 胯骨kuà gǔ 夸官kuā guān 跨国银行kuà guó yín xíng 夸豪kuā háo 夸嫮kuā hù 跨蹇kuà jiǎn 姱节kuā jié 跨街楼kuà jiē lóu 夸夸而谈kuā kuā ér tán 跨厉kuà lì 跨跞kuà lì 跨陵kuà líng 跨迈kuà mài 夸慢kuā màn 夸末kuā mò 夸能斗智kuā néng dǒu zhì 夸毗以求kuā pí yǐ qiú 跨骑kuà qí 更多>

拼音kuai开头的词语

快活三郎kuài huó sān láng 快步流星kuài bù liú xīng 脍刀kuài dāo 快递kuài dì 块独kuài dú 快感kuài gǎn 快干漆kuài gān qī 块根kuài gēn 蒯缑kuǎi gōu 快活kuài huó 快健kuài jiàn 块茎kuài jīng 蒯屦kuǎi jù 廥库kuài kù 快快活活kuài kuài huó huó 快乐kuài lè 块垒kuài lěi 廥廪kuài lǐn 鲙缕kuài lǚ 快慢kuài màn 駃牛kuài niú 侩牛kuài niú 快枪kuài qiāng 块然kuài rán 快人快事kuài rén kuài shì 快人快性kuài rén kuài xìng 快鋭kuài ruì 快手kuài shǒu 狯险kuài xiǎn 蒯祥kuǎi xiáng 快心满意kuài xīn mǎn yì 更多>

拼音kuan开头的词语

宽备窄用kuān bèi zhǎi yòng 宽辟kuān bì 款恻kuǎn cè 款陈kuǎn chén 宽大kuān dà 宽待kuān dài 宽贷kuān dài 款涷kuǎn dōng 款儿kuǎn ér 款关kuǎn guān 宽广kuān guǎng 宽洪kuān hóng 宽宏大度kuān hóng dà dù 宽宏大量kuān hóng dà liáng 宽洪大量kuān hóng dà liáng 宽洪海量kuān hóng hǎi liàng 宽厚kuān hòu 宽怀大度kuān huái dà dù 款缓kuǎn huǎn 宽豁大度kuān huō dà dù 款空kuǎn kōng 款跨kuǎn kuà 宽旷kuān kuàng 宽阔kuān kuò 宽猛并济kuān měng bìng jì 款目kuǎn mù 宽譬kuān pì 宽仁大度kuān rén dà dù 宽贳kuān shì 宽舒kuān shū 宽邃kuān suì 更多>

拼音kuang开头的词语

狂蜂浪蝶kuáng fēng làng dié 狂暴kuáng bào 匡备kuāng bèi 狂飙kuáng biāo 狂飙运动kuáng biāo yùn dòng 矿藏kuàng cáng 矿产kuàng chǎn 矿产储量kuàng chǎn chǔ liáng 狂潮kuáng cháo 矿车kuàng chē 狂骋kuáng chěng 狂逞kuáng chěng 匡敕kuāng chì 狂貙kuáng chū 贶赐kuàng cì 旷达不羁kuàng dá bù jī 诳诞kuáng dàn 匡鼎kuāng dǐng 筐篚kuāng fěi 狂风不终朝,骤雨不终日kuáng fēng bù zhōng zhāo zhòu yǔ bù zhōng rì 狂风恶浪kuáng fēng è làng 狂峰浪蝶kuáng fēng làng dié 狂风骤雨kuáng fēng zhòu yǔ 况复kuàng fù 旷夫怨女kuàng fū yuàn nǚ 诳丐kuáng gài 筐贡kuāng gòng 旷古奇闻kuàng gǔ qí wén 旷古未闻kuàng gǔ wèi wén 狂瞽之言kuáng gǔ zhī yán 狂恠kuáng guài 更多>

拼音kui开头的词语

亏败kuī bài 窥豹kuī bào 窥豹一斑kuī bào yī bān 魁北克kuí běi kè 奎壁kuí bì 頍弁kuǐ biàn 暌别kuí bié 溃兵游勇kuì bīng yóu yǒng 揆测kuí cè 窥测一斑kuī cè yī bān 魁长kuí cháng 愧耻kuì chǐ 睽辞kuí cí 揆次kuí cì 溃窜kuì cuàn 馈爨kuì cuàn 窥导kuī dǎo 溃敌kuì dí 揆地kuí dì 溃敌如决河kuì dí rú jué hé 魁蠹kuí dù 魁封kuí fēng 揆抚kuí fǔ 媿服kuì fú 魁罡kuí gāng 暌孤kuí gū 藈姑kuí gū 奎光kuí guāng 亏害kuī hài 愧汗无地kuì hàn wú dì 揆衡kuí héng 更多>

拼音kun开头的词语

困惫kùn bèi 困偪kùn bī 悃忱kǔn chén 悃诚kǔn chéng 昆虫kūn chóng 昆虫纲kūn chóng gāng 昆虫激素kūn chóng jī sù 昆虫学kūn chóng xué 坤德kūn dé 阃德kǔn dé 昆邓kūn dèng 昆娣kūn dì 困厄kùn è 髡放kūn fàng 鲲凤kūn fèng 坤干kūn gān 昆岗kūn gǎng 昆冈之火kūn gāng zhī huǒ 鲲鲠kūn gěng 昆和麦kūn hé mài 昆河铁路kūn hé tiě lù 困惑kùn huò 鹍鸡kūn jī 困境kùn jìng 鲲鲸kūn jīng 困觉kùn jué 阃郡kǔn jùn 困坷kùn kē 困控kùn kòng 悃款kǔn kuǎn 焜焜kūn kūn 更多>

拼音kuo开头的词语

阔步高谈kuò bù gāo tán 括次kuò cì 阔悰kuò cóng 廓达大度kuò dá dà dù 阔诞kuò dàn 括毒kuò dú 括夺kuò duó 廓恢kuò huī 阔絶kuò jué 扩军kuò jūn 廓开大计kuò kāi dà jì 阔客kuò kè 括辣kuò là 阔朗kuò lǎng 括率kuò lǜ 阔略kuò lüè 阔论高谈kuò lùn gāo tán 括苗kuò miáo 括磨kuò mó 括目相待kuò mù xiāng dài 括囊避咎kuò náng bì jiù 括囊拱手kuò náng gǒng shǒu 括取kuò qǔ 阔洒洒kuò sǎ sǎ 阔少kuò shǎo 阔视kuò shì 括实kuò shí 括帖kuò tiē 阔陿kuò xiá 蛞蝓kuò yú 括约肌kuò yuē jī 更多>

按拼音查词语

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ
©2024 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具