字母Q开头的词语

拼音qi开头的词语

器满意得qì mǎn yì dé 骑鹤扬州qí hè yáng zhōu 棋逢敌手qí féng dí shǒu 棋布星陈qí bù xīng chén 气血方刚qì xuè fāng gāng 气义相投qì yì xiāng tóu 气谊相投qì yì xiāng tóu 气骄志满qì jiāo zhì mǎn 气愤填膺qì fèn tián yīng 起根由头qǐ gēn yóu tou 齐心并力qí xīn bìng lì 齐心一力qí xīn yī lì 齐圣广渊qí shèng guǎng yuān 弃甲倒戈qì jiǎ dǎo gē 弃如敝屣qì rú bì xǐ 奇门遁甲qí mén dùn jiǎ 弃邪归正qì xié guī zhèng 七...八...qī ...bā ... 乞哀qǐ āi 戚爱qī ài 器岸qì àn 欺暗qī àn 气昂昂qì áng áng 气傲心高qì ào xīn gāo 七八qī bā 七八成,七八成儿qī bā chéng ,qī bā chéng ér 启白qǐ bái 齐白石qí bái shí 齐班qí bān 栖薄qī báo 七宝qī bǎo 更多>

拼音qia开头的词语

洽办qià bàn 洽博qià bó 洽博多闻qià bó duō wén 掐菜qiā cài 恰才qià cái 恰好qià hǎo 卡具qiǎ jù 洽穆qià mù 洽恰qià qià 恰恰qià qià 洽赏qià shǎng 洽熟qià shú 洽谈qià tán 洽通qià tōng 洽闻博见qià wén bó jiàn 洽闻强记qià wén qiáng jì 卡子qiǎ zi 拤把qiá bǎ 掐巴qiā bā 掐把qiā bǎ 恰北北qià běi běi 洽比qià bǐ 恰便似qià biàn sì 卡脖qiǎ bó 卡脖子qiǎ bó zi 恰纔qià cái 洽畅qià chàng 掐出水来qiā chū shuǐ lái 恰待qià dài 恰当qià dàng 恰到好处qià dào hǎo chù 更多>

拼音qian开头的词语

潜鳞戢羽qián lín jí yǔ 遣兵调将qiǎn bīng diào jiàng 遣辞措意qiǎn cí cuò yì 千古绝调qiān gǔ jué diào 千兵万马qiān bīng wàn mǎ 千汇万状qiān huì wàn zhuàng 千金之子qiān jīn zhī zǐ 千古一时qiān gǔ yī shí 千回百转qiān huí bǎi zhuǎn 千回万转qiān huí wàn zhuǎn 牵物引类qiān wù yǐn lèi 迁善改过qiān shàn gǎi guò 千水万山qiān shuǐ wàn shān 千条万绪qiān tiáo wàn xù 千难万难qiān nán wàn nán 千人所指qiān rén suǒ zhǐ 乾符坤珍qián fú kūn zhēn 千思万想qiān sī wàn xiǎng 千语万言qiān yǔ wàn yán 千言万说qiān yán wàn shuō 千夫诺诺,不如一士谔谔qiān fū nuò nuò,bù rú yī shì è è 千难万苦qiān nán wàn kǔ 前古未有qián gǔ wèi yǒu 前脚后脚qián jiǎo hòu jiǎo 前房后继qián fáng hòu jì 前程万里qián chéng wàn lǐ 前仆后踣qián pú hòu bó 前思后想qián sī hòu xiǎng 前亲晚后qián qīn wǎn hòu 潜坝qián bà 前跋后疐qián bá hòu máo 更多>

拼音qiang开头的词语

强合和成qiáng hé hé chéng 强头倔脑qiáng tóu juè nǎo 将进酒qiāng jìn jiǔ 羟氨基qiǎng ān jī 枪疤qiāng bā 抢白qiǎng bái 呛白qiāng bái 墙板qiáng bǎn 强暴qiáng bào 墙报qiáng bào 强本弱末qiáng běn ruò mò 强本弱枝qiáng běn ruò zhī 强本弱支qiáng běn ruò zhī 强偪qiáng bī 强辩qiáng biàn 强兵富国qiáng bīng fù guó 强不犯弱,众不暴寡qiáng bù fàn ruò zhòng bù bào guǎ 强炽qiáng chì 强宠qiáng chǒng 强词夺正qiǎng cí duó zhèng 彊地qiáng dì 抢地呼天qiāng dì hū tiān 强电qiáng diàn 强渡大渡河qiáng dù dà dù hé 抢夺qiǎng duó 抢夺罪qiǎng duó zuì 强辅qiáng fǔ 廧夫qiáng fū 强附qiáng fù 强匄qiáng gài 强梗qiáng gěng 更多>

拼音qiao开头的词语

巧不可接qiǎo bù kě jiē 敲金击石qiāo jīn jī shí 荞粑qiáo bā 翘拔qiào bá 翘板qiào bǎn 乔扮qiáo bàn 瞧病qiáo bìng 敲冰戛玉qiāo bīng jiá yù 敲冰求火qiāo bīng qiú huǒ 敲冰索火qiāo bīng suǒ huǒ 翘材qiáo cái 锹锸qiāo chā 乔厂长上任记qiáo chǎng cháng shàng rèn jì 翘车qiào chē 樵刍qiáo chú 翘楚qiáo chǔ 俏簇qiào cù 悄促促qiāo cù cù 憔瘁qiáo cuì 翘待qiào dài 敲弹qiāo dàn 碻当qiāo dāng 峤道qiáo dào 窍镫弩qiào dèng nǔ 敲点qiāo diǎn 鞘段qiào duàn 巧断鸳鸯qiǎo duàn yuān yāng 乔尔乔涅qiáo ěr qiáo niè 乔峰qiáo fēng 巧妇做不得无面馎饦qiǎo fù zuò bù dé wú miàn bó tuō 撬杆qiào gān 更多>

拼音qie开头的词语

挈领提纲qiè lǐng tí gāng 切齿痛恨qiè chǐ tòng hèn 窃玉偷花qiè yù tōu huā 窃位素餐qiè wèi sù cān 怯八义qiè bā yì 且并qiě bìng 且不说qiě bù shuō 切齿腐心qiè chǐ fǔ xīn 切齿痛心qiē chǐ tòng xīn 切磋qiē cuō 切瑳琢磨qiē cuō zuó mo 挈带qiè dài 锲刀qiè dāo 踥蹀qiè dié 箧牍qiè dú 切断qiē duàn 切尔诺贝利核电站事故qiē ěr nuò bèi lì hé diàn zhàn shì gù 窃犯qiè fàn 切割qiē gē 窃钩盗国qiè gōu dào guó 窃国qiè guó 慊恨qiè hèn 怯红怕黑qiè hóng pà hēi 切谏qiē jiàn 切戒qiē jiè 切究qiē jiū 茄科qié kē 怯壳儿qiè ké ér 茄克衫qié kè shān 挈榼提壶qiè kē tí hú 惬快qiè kuài 更多>

拼音qin开头的词语

寝席之戏qǐn xí zhī xì 亲上成亲qīn shàng chéng qīn 亲如手足qīn rú shǒu zú 亲冒矢石qīn mào shǐ shí 沁人心肺qìn rén xīn fèi 琴心剑胆qín xīn jiàn dǎn 秦书八体qín shū bā tǐ 秦晋之盟qín jìn zhī méng 琴瑟不调qín sè bù tiáo 秦邦宪qín bāng xiàn 秦笔qín bǐ 亲笔qīn bǐ 寝不安席,食不甘味qǐn bù ān xí shí bù gān wèi 寝不成寐qǐn bù chéng mèi 寝不聊寐qǐn bù liáo mèi 芹菜qín cài 琴册qín cè 嶜岑qín cén 钦察汗国qīn chá hàn guó 钦产qīn chǎn 秦长脚qín cháng jiǎo 钦迟qīn chí 嵚冲qīn chōng 琴锤qín chuí 亲当矢石qīn dāng shǐ shí 钦刀qīn dāo 衾裯妾qīn dāo qiè 侵地qīn dì 秦地qín dì 钦定宪法大纲qīn dìng xiàn fǎ dà gāng 侵渎qīn dú 更多>

拼音qing开头的词语

清都紫府qīng dōu zǐ fǔ 清风高节qīng fēng gāo jié 清浑皁白qīng hún wú bái 情文并茂qíng wén bìng mào 情投意和qíng tóu yì hé 情理难容qíng lǐ nán róng 情深骨肉qíng shēn gǔ ròu 情深义重qíng shēn yì zhòng 磬石之固qìng shí zhī gù 情投意忺qíng tóu yì zuǐ 情见力屈qíng xiàn lì qū 倾肝沥胆qīng gān lì dǎn 青红皁白qīng hóng tóu bái 青山生意qīng shān shēng yì 青史流芳qīng shǐ liú fāng 青衣小帽qīng yī xiǎo mào 轻死重气qīng sǐ zhòng qì 轻生重义qīng shēng zhòng yì 轻怜痛惜qīng lián tòng xī 轻财好义qīng cái hào yì 轻身重义qīng shēn zhòng yì 轻才好施qīng cái hào shī 清白qīng bái 青帮qīng bāng 轻薄无礼qīng báo wú lǐ 轻薄无知qīng báo wú zhī 倾陂qīng bēi 青陛qīng bì 轻鄙qīng bǐ 清閟阁qīng bì gé 罄笔难书qìng bǐ nán shū 更多>

拼音qiong开头的词语

穷侈极欲qióng chǐ jí yù 穷愁潦倒qióng chóu liáo dǎo 穷搜博采qióng sōu bó cǎi 穷岁累月qióng suì lěi yuè 穷身泼命qióng shēn pō mìng 穷极思变qióng jí sī biàn 嬛薄qióng báo 琼杯qióng bēi 穷本极源qióng běn jí yuán 穷瘪醋qióng biě cù 穷兵极武qióng bīng jí wǔ 穷不怕qióng bù pà 穷不与富斗,富不与官斗qióng bù yǔ fù dòu,fù bù yǔ guān dòu 穷侈极奢qióng chǐ jí shē 穷宠qióng chǒng 穷绌qióng chù 琼厨金穴qióng chú jīn xué 穷当益坚qióng dāng yì jiān 穷黩qióng dú 惸独鳏寡qióng dú guān guǎ 穷儿乍富qióng ér zhà fù 穷乏qióng fá 琼妃qióng fēi 穷槁qióng gǎo 穷根究底qióng gēn jiū dǐ 穷工极态qióng gōng jí tài 邛关qióng guān 茕鳏qióng guān 琼管qióng guǎn 穷光蛋qióng guāng dàn 嬛好qióng hǎo 更多>

拼音qiu开头的词语

裘马声色qiú mǎ shēng sè 秋收东藏qiū shōu dōng cáng 丘八qiū bā 秋罢qiū bà 丘坂qiū bǎn 湫敝qiū bì 裘弊金尽qiú bì jīn jìn 丘比特qiū bǐ tè 秋孛辘qiū bó lù 丘侧qiū cè 囚车qiú chē 丘成桐qiū chéng tóng 裘絺qiú chī 秋翅qiū chì 虬螭qiú chī 丘处机qiū chǔ jī 求道qiú dào 鳅鱽qiū dāo 求道于盲qiú dào yú máng 湫底qiū dǐ 秋帝qiū dì 丘樊qiū fán 求访qiú fǎng 秋分qiū fēn 丘坟qiū fén 秋风qiū fēng 丘逢甲qiū féng jiǎ 秋风团扇qiū fēng tuán shàn 裘绂qiú fú 秋高气和qiū gāo qì hé 秋高气肃qiū gāo qì sù 更多>

拼音qu开头的词语

取信于人qǔ xìn yú rén 曲意承迎qǔ yì chéng yíng 驱霆策电qū tíng cè diàn 趋之如鹜qū zhī rú wù 去暗投明qù àn tóu míng 曲奥qǔ ào 渠辈qú bèi 去本趋末qù běn qū mò 屈躄qū bì 觑边qù biān 驱镳qū biāo 曲柄笠qū bǐng lì 祛病延年qū bìng yán nián 曲波qū bō 趋步qū bù 取长弃短qǔ cháng qì duǎn 去斥qù chì 取宠qǔ chǒng 驱虫剂qū chóng jì 取酬qǔ chóu 癯惙qú chuò 去磁qù cí 驱蹙qū cù 驱催qū cuī 取撮qǔ cuō 屈大均qū dà jūn 取代qǔ dài 取代反应qǔ dài fǎn yīng 取道qǔ dào 衢灯qú dēng 去掉qù diào 更多>

拼音quan开头的词语

全神关注quán shén guān zhù 痊安quán ān 全般quán bān 权嬖quán bì 全璧归赵quán bì guī zhào 诠表quán biǎo 权柄quán bǐng 铨柄quán bǐng 诠补quán bǔ 全程quán chéng 犬齿quǎn chǐ 劝酬quàn chóu 劝从quàn cóng 拳蹙quán cù 权珰quán dāng 铨第quán dì 圈点quān diǎn 全反射quán fǎn shè 泉扉quán fēi 犬吠之警quǎn fèi zhī jǐng 全副quán fù 泉府quán fǔ 辁绋quán fú 全福quán fú 蜷伏quán fú 全功尽弃quán gōng jìn qì 铨管quán guǎn 全国大学生运动会quán guó dà xué shēng yùn dòng huì 全国各界救国联合会quán guó gè jiè jiù guó lián hé huì 全国人民代表大会quán guó rén mín dài biǎo dà huì 全国学生体育运动竞赛制度quán guó xué shēng tǐ yù yùn dòng jìng sài zhì dù 更多>

拼音que开头的词语

鹊巢鸠居què cháo jiū jū 雀豹què bào 阙薄quē báo 雀弁què biàn 阙簿quē bù 阙残quē cán 榷茶què chá 鹊巢鸠踞què cháo jiū jù 鹊巢鸠据què cháo jiū jù 鹊巢鸠佔què cháo jiū zhàn 鹊巢鸠占què cháo jiū zhàn 鹊巢鸠主què cháo jiū zhǔ 阙车quē chē 缺吃短穿quē chī duǎn chuān 鹊渡què dù 却顿què dùn 缺讹quē é 缺阨quē è 缺乏quē fá 搉估què gū 搉酤què gū 确固不拔què gù bù bá 鹊户què hù 鹊画què huà 榷会què huì 却火雀què huǒ què 却籍què jí 鹊驾què jià 雀角鼠牙què jiǎo shǔ yá 雀角之忿què jiǎo zhī fèn 鹊锦què jǐn 更多>

拼音qun开头的词语

羣邦qún bāng 裙布荆钗qún bù jīng chāi 羣策羣力qún cè qún lì 羣雌粥粥qún cí zhōu zhōu 羣萃qún cuì 裙刀qún dāo 羣帝qún dì 羣抵qún dǐ 羣而不党qún ér bù dǎng 羣房qún fáng 羣芳qún fāng 裙幅qún fú 羣公qún gōng 羣工qún gōng 羣后qún hòu 羣化qún huà 羣婚qún hūn 羣昏qún hūn 羣季qún jì 羣籍qún jí 囷京qūn jīng 群居穴处qún jū xué chǔ 群空冀北qún kōng jì běi 群口啾唧qún kǒu jiū jī 群口铄金qún kǒu shuò jīn 羣口铄金qún kǒu shuò jīn 羣髡qún kūn 羣黎qún lí 羣寮qún liáo 羣龙无首qún lóng wú shǒu 羣鹿qún lù 更多>

按拼音查词语

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ
©2024 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具