字母L开头的词语

拼音la开头的词语

剌八là bā 喇叭花lǎ bā huā 喇叭裤lǎ bā kù 腊八面là bā miàn 拉巴斯lā bā sī 喇叭筒lǎ bā tǒng 腊八粥là bā zhōu 拉比lā bǐ 拉布拉多半岛lā bù lā duō bàn dǎo 拉卜楞寺lā bǔ léng sì 蜡彩là cǎi 拉插lā chā 拉碴lā chā 拉扯lā chě 拉齿lā chǐ 拉持lā chí 蜡床là chuáng 腊赐là cì 拉大片lā dà piàn 拉丁lā dīng 拉丁帝国lā dīng dì guó 拉丁美洲lā dīng měi zhōu 辣丁文là dīng wén 拉丁字母表lā dīng zì mǔ biǎo 拉斐尔前派lā fēi ěr qián pài 拉夫lā fū 拉歌lā gē 拉各斯lā gè sī 腊鼓là gǔ 蜡光纸là guāng zhǐ 蜡果là guǒ 更多>

拼音lai开头的词语

赉弼lài bì 莱比锡lái bǐ xī 来宾lái bīn 莱彩lái cǎi 赖缠lài chán 来潮lái cháo 来朝lái cháo 来处不易lái chǔ bù yì 来得个lái de gè 来笃lái dǔ 来芳lái fāng 癞风lài fēng 来复lái fù 来妇lái fù 来附lái fù 来福铁路lái fú tiě lù 赉功lài gōng 莱公lái gōng 癞狗lài gǒu 来归lái guī 莱国lái guó 癞虾蟆想吃天鹅肉lài há má xiǎng chī tiān é ròu 来何暮lái hé mù 濑户内海lài hù nèi hǎi 来回lái huí 来会lái huì 赖婚lài hūn 来火,来火儿lái huǒ ,lái huǒ ér 来集lái jí 来件装配lái jiàn zhuāng pèi 来觐lái jìn 更多>

拼音lan开头的词语

懒办法lǎn bàn fǎ 烂炳làn bǐng 澜波lán bō 烂不收làn bù shōu 懒不自惜lǎn bù zì xī 澜沧江lán cāng jiāng 阑出lán chū 滥吹làn chuī 谰辞lán cí 揽撮lǎn cuō 蓝单lán dān 阑单lán dān 兰弹lán dàn 拦当lán dāng 懒得lǎn de 蓝点鲅lán diǎn bà 懒惰lǎn duò 烂额焦头làn é jiāo tóu 滥伐làn fá 澜飜lán fān 兰芳lán fāng 兰房lán fáng 兰焚lán fén 岚峰lán fēng 阑风长雨lán fēng zhàng yǔ 襕幞lán fú 兰陔lán gāi 阑干lán gān 拦工lán gōng 滥官污吏làn guān wū lì 兰桂腾芳lán guì téng fāng 更多>

拼音lang开头的词语

狼突鸱张láng tū chī zhāng 狼餐虎咽láng cān hǔ yān 狼狈láng bèi 狼奔鼠窜láng bēn shǔ cuàn 狼奔鼠偷láng bēn shǔ tōu 郎才女姿láng cái nǚ zī 廊飡láng cān 狼餐虎噬láng cān hǔ shì 狼飡虎食láng cān hǔ shí 狼餐虎食láng cān hǔ shí 狼飡虎咽láng cān hǔ yān 琅铛láng chēng 鎯铛láng chēng 榔槌láng chuí 琅璁láng cōng 浪旦làng dàn 郎当láng dāng 琅当láng dāng 浪蝶狂蜂làng dié kuáng fēng 浪蝶游蜂làng dié yóu fēng 廊坊之战láng fāng zhī zhàn 浪费làng fèi 浪费笔墨làng fèi bǐ mò 狼烽láng fēng 阆风láng fēng 狼羔子láng gāo zǐ 朗格lǎng gé 浪梗làng gěng 狼顾鸱跱láng gù chī yín 狼顾虎视láng gù hǔ shì 狼顾麇惊láng gù jūn jīng 更多>

拼音lao开头的词语

老实八焦lǎo shí bā jiāo 老人星图lǎo rén xīng tú 老调重谈lǎo diào chóng tán 劳心焦思láo xīn jiāo sī 老妪吹篪lǎo yù chuī chí 牢甲利兵láo jiǎ lì bīng 劳心苦思láo xīn kǔ sī 老死不相往来lǎo sǐ bù xiāng wǎng lái 嫪毐lào ǎi 劳罢láo bà 老罢lǎo bà 老板lǎo bǎn 劳惫láo bèi 牢禀láo bǐng 劳病láo bìng 老伯lǎo bó 老不死lǎo bù sǐ 老残游记lǎo cán yóu jì 老苍头lǎo cāng tóu 牢成láo chéng 老成炼达lǎo chéng liàn dá 牢辞láo cí 劳赐láo cì 老悴lǎo cuì 老大娘lǎo dà niáng 老旦lǎo dàn 老道lǎo dào 潦倒龙钟lǎo dǎo lóng zhōng 老调lǎo diào 老爹lǎo diē 牢鼎láo dǐng 更多>

拼音le开头的词语

乐极悲来lè jí bēi lái 乐道安命lè dào ān mìng 乐天任命lè tiān rèn mìng 乐业安居lè yè ān jū 乐山爱水lè shān ài shuǐ 乐祸幸灾lè huò xìng zāi 乐天知命lè tiān zhī mìng 了身脱命le shēn tuō mìng 乐邦lè bāng 了毕le bì 乐不可支lè bù kě zhī 了察le chá 乐昌分镜lè chāng fēn jìng 乐昌破镜lè chāng pò jìng 乐成lè chéng 乐此不倦lè cǐ bù juàn 乐耽lè dān 乐道安贫lè dào ān pín 乐而忘死lè ér wàng sǐ 乐府群珠lè fǔ qún zhū 乐府诗集lè fǔ shī jí 乐府新声lè fǔ xīn shēng 乐观主义lè guān zhǔ yì 乐果lè guǒ 乐呵lè hē 乐和和lè hé hé 了慧le huì 乐极哀来lè jí āi lái 乐极哀生lè jí āi shēng 乐极悲生lè jí bēi shēng 乐极生哀lè jí shēng āi 更多>

拼音lei开头的词语

磊瑰不羁lěi guī bù jī 雷谤léi bàng 雷雹léi báo 羸薄léi báo 泪迸肠絶lèi bèng cháng jué 羸病léi bìng 羸兵léi bīng 累臣léi chén 雷陈胶膝léi chén jiāo xī 罍耻léi chǐ 羸喘léi chuǎn 诔辞lěi cí 雷达léi dá 雷达干扰léi dá gān rǎo 羸骀léi dài 诔德lěi dé 肋底下插柴lèi dǐ xià chā chái 雷电léi diàn 雷淀léi diàn 雷电交加léi diàn jiāo jiā 雷动léi dòng 雷动风行léi dòng fēng xíng 累牍连篇lěi dú lián piān 雷堆léi duī 羸饿léi è 羸薾léi ěr 累犯léi fàn 雷风léi fēng 雷峯léi fēng 雷锋精神léi fēng jīng shén 类风湿性关节炎lèi fēng shī xìng guān jié yán 更多>

拼音leng开头的词语

楞头磕脑léng tóu kē nǎo 冷言热语lěng yán rè yǔ 冷热病lěng rè bìng 冷板櫈lěng bǎn dèng 冷冰冰lěng bīng bīng 冷布lěng bù 冷不防lěng bù fáng 冷藏汽车lěng cáng qì chē 冷颤lěng chàn 冷嘲热骂lěng cháo rè mà 楞次定律léng cì dìng lǜ 冷翠lěng cuì 愣呆呆lèng dāi dāi 棱等登léng děng dēng 棱迭léng dié 冷冻lěng dòng 冷冻机lěng dòng jī 冷风lěng fēng 冷锋lěng fēng 冷古丁lěng gǔ dīng 冷汗lěng hàn 冷合合lěng hé hé 冷宦lěng huàn 冷寂lěng jì 冷急丁lěng jí dīng 楞迦léng jiā 楞角léng jiǎo 冷静lěng jìng 冷厥lěng jué 冷酷lěng kù 冷冷lěng lěng 更多>

拼音li开头的词语

离乡别土lí xiāng bié tǔ 理之当然lǐ zhī dāng rán 理所必然lǐ suǒ bì rán 黎园子弟lí yuán zǐ dì 李下瓜田lǐ xià guā tián 立命安身lì mìng ān shēn 李杜韩柳lǐ dù hán liǔ 立马万言lì mǎ wàn yán 立足之地lì zú zhī dì 立地书厨lì dì shū chú 利缰名锁lì jiāng míng suǒ 里k 礼之用,和为贵lǐ zhī yòng,hé wéi guì 离岸价格lí àn jià gé 里昂lǐ áng 离罢lí bà 礼拜lǐ bài 礼拜日lǐ bài rì 离谤lí bàng 力倍功半lì bèi gōng bàn 离本趣末lí běn qū mò 离本依末lí běn yī mò 厘比lí bǐ 利比里亚lì bǐ lǐ yà 利比亚lì bǐ yà 罹兵lí bīng 砺兵lì bīng 历兵秣马lì bīng mò mǎ 砺兵秣马lì bīng mò mǎ 历兵粟马lì bīng sù mǎ 厉兵粟马lì bīng sù mǎ 更多>

拼音lia开头的词语

俩娃儿liǎ wá ér 俩影儿liǎ yǐng ér 更多>

拼音lian开头的词语

怜新厌旧lián xīn yàn jiù 廉访使者lián fǎng shǐ zhě 连舆接席lián yú jiē xí 联合战綫lián hé zhàn xiàn 敛手待毙liǎn shǒu dài bì 脸红耳赤liǎn hóng ěr chì 连升三级lián shēng sān jí 连三接四lián sān jiē sì 连三并四lián sān bìng sì 连明达夜lián míng dá yè 连日带夜lián rì dài yè 敛板liǎn bǎn 联邦lián bāng 廉薄lián báo 恋本liàn běn 敛臂liǎn bì 连辟公府不就lián bì gōng fǔ bù jiù 连编累牍lián biān lěi dú 连镳并驾lián biāo bìng jià 连鬓胡须lián bìn hú xū 练兵秣马liàn bīng mò mǎ 涟波lián bō 怜才lián cái 怜恻lián cè 廉察lián chá 恋缠liàn chán 莲唱lián chàng 连塍lián chéng 廉耻lián chǐ 连疮lián chuāng 臁疮lián chuāng 更多>

拼音liang开头的词语

两极分化liǎng jí fēn huà 两虎相争liǎng hǔ xiāng zhēng 两耳垂肩liǎng ěr chuí jiān 两次三番liǎng cì sān fān 量力而为liàng lì ér wéi 两火一刀liǎng huǒ yī dāo 良金美玉liáng jīn měi yù 良工巧匠liáng gōng qiǎo jiàng 两手加额liǎng shǒu jiā é 两头三面liǎng tóu sān miàn 两界会子liǎng jiè huì zǐ 两面政权liǎng miàn zhèng quán 两相情原liǎng xiāng qíng yuán 亮闇liàng ān 梁闇liáng ān 亮拔liàng bá 两般三样liǎng bān sān yàng 两傍liǎng bàng 凉薄liáng báo 亮弼liàng bì 两便liǎng biàn 两边厢liǎng biān xiāng 量变质变规律liáng biàn zhì biàn guī lǜ 梁斌liáng bīn 两部liǎng bù 量猜liáng cāi 量才而为liáng cái ér wéi 量材録用liáng cái lù yòng 量才録用liáng cái lù yòng 量材录用liáng cái lù yòng 量才器使liáng cái qì shǐ 更多>

拼音liao开头的词语

聊晒犊裩liáo shài dú kūn 聊以自娱liáo yǐ zì yú 了不起liǎo bù qǐ 撩拨liáo bō 了不起liǎo bù qǐ 僚寀liáo cǎi 料猜liào cāi 辽参liáo cān 料仓liào cāng 潦车liáo chē 辽丑liáo chǒu 料绰口liào chuò kǒu 料袋liào dài 僚党liáo dǎng 潦倒liáo dǎo 了得liǎo de 料敌如神liào dí rú shén 料敌制胜liào dí zhì shèng 撩掉liáo diào 缭掉liáo diào 撩吊liáo diào 獠丁liáo dīng 辽东帽liáo dōng mào 辽东丘陵liáo dōng qiū líng 撩斗liáo dòu 瞭风liǎo fēng 撩拂liáo fú 聊复尔尔liáo fù ěr ěr 撩罟liáo gǔ 辽海鹤liáo hǎi hè 辽河liáo hé 更多>

拼音lie开头的词语

裂石流云liè shí liú yún 埒才角妙liè cái jué miào 鬣般liè bān 列表liè biǎo 裂裳裹足liè cháng guǒ zú 猎车liè chē 列车长liè chē cháng 列车渡船liè chē dù chuán 猎旦liè dàn 列鼎重裀liè dǐng chóng yīn 捩舵liè duò 列房栊户liè fáng lóng hù 烈风liè fēng 冽风liè fēng 烈妇liè fù 迾宫liè gōng 鬣狗liè gǒu 猎古调liè gǔ diào 烈火liè huǒ 猎火liè huǒ 烈火干柴liè huǒ gān chái 劣迹昭著liè jì zhāo zhù 劣迹昭着liè jì zhāo zhuó 裂解汽油liè jiě qì yóu 躐径liè jìng 烈景liè jǐng 猎酒liè jiǔ 裂絶liè jué 猎雷舰liè léi jiàn 鬣疬liè lì 猎猎liè liè 更多>

拼音lin开头的词语

麟角凤距lín jiǎo fèng jù 临阵磨刀lín zhèn mó dāo 林下风度lín xià fēng dù 林下清风lín xià qīng fēng 临军对垒lín jūn duì lěi 临川羡鱼lín chuān xiàn yú 临危授命lín wēi shòu mìng 林下高风lín xià gāo fēng 淋巴系统lín bā xì tǒng 林彪lín biāo 林彪反革命集团lín biāo fǎn gé mìng jí tuán 临别lín bié 临别赠语lín bié zèng yǔ 淋病lìn bìng 林伯渠lín bó qú 林逋lín bū 遴补lín bǔ 临财毋苟得,临难毋苟免lín cái wú gǒu dé lín nán wú gǒu miǎn 林岑lín cén 临场lín chǎng 鳞漦lín chí 林冲lín chōng 临楮lín chǔ 邻杵lín chǔ 鳞次相比lín cì xiāng bǐ 林丛lín cóng 林黛lín dài 林黛玉lín dài yù 临到lín dào 遴调lín diào 廪俸lǐn fèng 更多>

拼音ling开头的词语

凌霄之志líng xiāo zhī zhì 陵阿líng ā 陵慠líng ào 岭阪lǐng bǎn 灵宝天尊líng bǎo tiān zūn 陵敝líng bì 凌逼líng bī 伶便líng biàn 凌摈líng bìn 凌波líng bō 泠波líng bō 凌波曲líng bō qǔ 另册lìng cè 灵槎líng chá 领唱lǐng chàng 凌晨líng chén 陵迟ling chi 詅蚩符líng chī fú 凌迟重辟líng chí zhòng bì 灵宠líng chǒng 笭床líng chuáng 凌蹙líng cù 零瘁líng cuì 灵粹líng cuì 令达lìng dá 零打碎敲líng dǎ suì qiāo 领带lǐng dài 领带卡lǐng dài kǎ 灵丹圣药líng dān shèng yào 铃铛líng dang 领导lǐng dǎo 更多>

拼音liu开头的词语

六才子书liù cái zǐ shū 六案孔目liù àn kǒng mù 留一手liú yī shǒu 流水高山liú shuǐ gāo shān 流言飞语liú yán fēi yǔ 流言飞文liú yán fēi wén 流言惑众liú yán huò zhòng 流溺忘反liú nì wàng fǎn 流言风语liú yán fēng yǔ 流水落花liú shuǐ luò huā 流落失所liú luò shī suǒ 柳子厚体liǔ zǐ hòu tǐ 柳陌花衢liǔ mò huā qú 溜光水滑liū guāng shuǐ huá 柳家新样liǔ jiā xīn yàng 六一诗话liù yī shī huà 六畜不安liù chù bù ān 六如居士liù rú jū shì 六街三陌liù jiē sān mò 流爱liú ài 刘白羽liú bái yǔ 刘半农liú bàn nóng 刘邦liú bāng 刘宝全liú bǎo quán 刘备liú bèi 六跸liù bì 六臂三头liù bì sān tóu 流标liú biāo 浏飙liú biāo 六柄liù bǐng 溜冰场liū bīng chǎng 更多>

拼音long开头的词语

隆刑峻法lóng xíng jùn fǎ 龙翔凤翥lóng xiáng fèng zhù 弄堂房子lòng táng fáng zi 龙神马壮lóng shén mǎ zhuàng 龙楼凤阙lóng lóu fèng què 龙蟠虎伏lóng pán hǔ fú 龙皮扇子lóng pí shàn zi 龙翰凤翼lóng hàn fèng yì 龙奥lóng ào 癃罢lóng bà 癃痹lóng bì 癃闭lóng bì 笼饼lóng bǐng 龙骖lóng cān 龙藏寺碑lóng cáng sì bēi 龙漦lóng chí 龙船lóng chuán 茏葱lóng cōng 龙睇lóng dì 隆迪人lóng dí rén 隆冬lóng dōng 笼东lóng dōng 垄断资本主义lǒng duàn zī běn zhǔ yì 垄断组织lǒng duàn zǔ zhī 龙蹲虎踞lóng dūn hǔ jù 龙額lóng é 笼鹅家世lóng é jiā shì 隆恩lóng ēn 笼坊lóng fāng 砻坊lóng fáng 龙飞lóng fēi 更多>

拼音lou开头的词语

楼船将军lóu chuán jiāng jūn 楼护脣舌lóu hù chún shé 露白lòu bái 陋薄lòu báo 搂抱lǒu bào 陋鄙lòu bǐ 镂冰斸雪lòu bīng zhú xuě 镂尘吹影lòu chén chuī yǐng 漏疮lòu chuāng 露底lòu dǐ 漏电lòu diàn 楼店务lóu diàn wù 楼艓lóu dié 漏斗lòu dǒu 漏风lòu fēng 楼阁亭台lóu gé tíng tái 镂骨铭肌lòu gǔ míng jī 镂骨铭心lòu gǔ míng xīn 镂管lòu guǎn 楼馆lóu guǎn 蝼蝈lóu guō 楼季lóu jì 漏齑搭菜lòu jī dā cài 艛舰lóu jiàn 镂金错彩lòu jīn cuò cǎi 镂金错采lòu jīn cuò cǎi 漏尽锺鸣lòu jìn zhōng míng 漏尽钟鸣lòu jìn zhōng míng 楼库lóu kù 楼揽罗绾lóu lǎn luó wǎn 楼犁lóu lí 更多>

拼音lu开头的词语

露尾藏头lù wěi cáng tóu 绿酒红灯lǜ jiǔ hóng dēng 履汤蹈火lǚ tāng dǎo huǒ 戮力一心lù lì yī xīn 鲁戈回日lǔ gē huí rì 庐山真面目lú shāng zhēn miàn mù 緑暗红稀lù àn hóng xī 緑白lǜ bái 炉韛lú bài 旅伴lǚ bàn 鲁班lǔ bān 鲁般尺lǔ bān chǐ 率薄lǜ báo 緑寳石lǜ bǎo shí 渌杯lù bēi 旅贲lǚ bēn 旅壁lǚ bì 路边lù biān 炉边lú biān 卢扁lú biǎn 绿鬓红颜lǜ bìn hóng yán 緑鬓红颜lù bìn hóng yán 鲁滨孙飘流记lǔ bīn sūn piāo liú jì 緑鬓朱颜lù bìn zhū yán 炉饼lú bǐng 陆兵lù bīng 醁波lù bō 履薄临深lǚ bó lín shēn 胪布lú bù 偻步lǚ bù 卢布尔雅那lú bù ěr yǎ nà 更多>

拼音luan开头的词语

鸾停鹄峙luán tíng hú zhì 乱作胡为luàn zuò hú wéi 鸾鹄停峙luán hú tíng zhì 鸾交凤俦luán jiāo fèng chóu 乱七八遭luàn qī bā zāo 鸾翱凤翥luán áo fèng zhù 挛躄luán bì 鸾鎞luán bī 卵巢luǎn cháo 鸾俦luán chóu 乱撺luàn cuān 鸾纛luán dào 銮殿luán diàn 鸾颠凤倒luán diān fèng dǎo 乱董董luàn dǒng dǒng 乱烽luàn fēng 鸾盖luán gài 挛格luán gé 鸾歌凤吹luán gē fèng chuí 鸾歌凤舞luán gē fèng wǔ 峦谷luán gǔ 鸾孤凤寡luán gū fèng guǎ 鸾衡luán héng 乱哄luàn hǒng 乱化luàn huà 鸾回凤舞luán huí fèng wǔ 鸾回凤翥luán huí fèng zhù 鸾髻luán jì 乱箭攒心luàn jiàn zǎn xīn 卵酱luǎn jiàng 鸾交凤友luán jiāo fèng yǒu 更多>

拼音lue开头的词语

略高一筹lüè gāo yī chóu 掠楚lüě chǔ 略绰lüè chuò 掠地攻城lüè dì gōng chéng 掠贩lüě fàn 掠服lüě fú 略迹论心lüè jì lùn xīn 略迹原心lüè jì yuán xīn 略窥一斑lüè kuī yī bān 掠理lüě lǐ 略刃lüè rèn 掠杀lüě shā 掠是搬非lüè shì bān fēi 略同lüè tóng 略为lüè wéi 略无忌惮lüè wú jì dàn 掠袭lüě xí 掠影lüè yǐng 掠影浮光lüè yǐng fú guāng 掠约lüě yuē 掠脂斡肉lüè zhī wò ròu 掠子lüě zǐ 略表心意lüè biǎo xīn yì 略不相睹lüè bù xiāng dǔ 掠草lüè cǎo 掠抄lüè chāo 略称lüè chēng 掠笞lüè chī 掠盗lüè dào 掠地lüè dì 略地攻城lüè dì gōng chéng 更多>

拼音lun开头的词语

轮当面对lún dāng miàn duì 论功封赏lùn gōng fēng shǎng 论黄数黑lùn huáng shǔ hēi 论世知人lùn shì zhī rén 沦败lún bài 沦剥lún bāo 沦弊lún bì 论辩风生lùn biàn fēng shēng 论藏lùn cáng 伦侪lún chái 论长道短lùn cháng dào duǎn 论长说短lùn cháng shuō duǎn 轮崇lún chóng 轮船lún chuán 论道lùn dào 论调lùn diào 轮斗机lún dǒu jī 论断lùn duàn 论短道长lùn duǎn dào cháng 伦敦lún dūn 伦敦大学lún dūn dà xué 伦敦地下铁道lún dūn dì xià tiě dào 伦敦烟雾事件lún dūn yān wù shì jiàn 沦放lún fàng 沦废lún fèi 伦肤lún fū 轮竿lún gān 论共产党员的修养lùn gòng chǎn dǎng yuán dí xiū yǎng 论功受赏lùn gōng shòu shǎng 论功行封lùn gōng xíng fēng 论贵粟疏lùn guì sù shū 更多>

拼音luo开头的词语

落榜luò bǎng 骡帮luó bāng 洛薄luò báo 螺杯luó bēi 萝薜luó bì 饠饆luó bì 落笔luò bǐ 骆宾基luò bīn jī 洛宾笙luò bīn shēng 骆宾王luò bīn wáng 罗布luó bù 逻捕luó bǔ 罗布泊luó bù bó 逻察luó chá 罗刹女luó chà nǚ 罗刹石luó chà shí 落成luò chéng 罗城luó chéng 骆丞luò chéng 裸裎luǒ chéng 裸裎袒裼luǒ chéng tǎn xī 瘰串luǒ chuàn 洛川luò chuān 逻逮luó dǎi 罗丹luó dān 箩担luó dān 络鞮luò dī 螺钿luó diàn 倮儿luǒ ér 罗旛luó fān 罗浮luó fú 更多>

按拼音查词语

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ
©2024 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具