字母N开头的词语

拼音na开头的词语

拿班做势ná bān zuò shì 拿班作势ná bān zuò shì 拏班做势ná bān zuò shì 那壁nà bì 纳陛nà bì 捺鉢nà bō 纳布nà bù 那不勒斯nà bù lè sī 拿不准ná bù zhǔn 纳采nà cǎi 纳财nà cái 那程子nà chéng zǐ 那叱nà chì 拿粗夹细ná cū jiā xì 拿粗挟细ná cū xié xì 纳粹党nà cuì dǎng 拏错ná cuò 拿搭ná dā 那达慕大会nà dá mù dà huì 拿刀弄杖ná dāo nòng zhàng 拿顶ná dǐng 拿东拿西ná dōng ná xī 拏东拏西ná dōng ná xī 拿斗ná dòu 拏掇ná duō 拿讹ná é 纳福nà fú 哪箇nǎ gè 纳贡称臣nà gòng chēng chén 钠汞齐nà gǒng qí 纳垢藏污nà gòu cáng wū 更多>

拼音nai开头的词语

奶媪nǎi ǎo 耐饱nài bǎo 褦襶触热nài dài chù rè 奶豆腐nǎi dòu fǔ 乃尔nǎi ěr 奶房nǎi fáng 奶粉nǎi fěn 乃父nǎi fù 耐格nài gé 耐何nài hé 柰何nài hé 奈何天nài hé tiān 柰花nài huā 乃今nǎi jīn 奈久nài jiǔ 耐可nài kě 乃郎nǎi láng 柰林nài lín 乃蛮nǎi mán 耐磨nài mó 奶牛nǎi niú 嬭胖nǎi pàng 奶瓶nǎi píng 耐普尔nài pǔ ěr 乃其nǎi qí 奶腔nǎi qiāng 耐辱居士nài rǔ jū shì 乃是nǎi shì 嬭食nǎi shí 奶水nǎi shuǐ 乃堂nǎi táng 更多>

拼音nan开头的词语

南华真人nán huá zhēn rén 南薰北鄙nán xūn běi bǐ 南省舍人nán shěng shè rén 南征北讨nán zhēng běi tǎo 难捱nán ái 南澳大利亚nán ào dà lì yà 南班nán bān 南半球nán bàn qiú 南北nán běi 南贝nán bèi 南北合作nán běi hé zuò 南北卷nán běi juàn 南北曲nán běi qǔ 南北省nán běi shěng 南北宅nán běi zhái 南北战争nán běi zhàn zhēng 南北宗nán běi zōng 南奔nán bēn 南边nán biān 南伯nán bó 男不与女斗nán bù yǔ nǚ dǒu 南菜nán cài 男才女貌nán cái nǚ mào 难产nán chǎn 南昌nán chāng 南昌会战nán chāng huì zhàn 南巢nán cháo 南朝420—589nán cháo 420—589 南琛nán chēn 南陈北崔nán chén běi cuī 南川nán chuān 更多>

拼音nang开头的词语

囊中羞涩náng zhōng xiū sè 囔鼻nāng bí 曩辰nǎng chén 曩烈nǎng liè 囊漏储中náng lòu chǔ zhōng 囊莫náng mò 曩年nǎng nián 攮气nǎng qì 囊箧náng qiè 囊匣如洗náng xiá rú xǐ 囊萤照读náng yíng zhào dú 囊萤照书náng yíng zhào shū 囊载náng zǎi 曩哲nǎng zhé 囊中物náng zhōng wù 攮子nǎng zǐ 攮包nǎng bāo 馕包肉náng bāo ròu 囊被náng bèi 齉鼻儿nàng bír 曩畴nǎng chóu 囊楮náng chǔ 囊膪nāng chuài 囊揣nāng chuài 曩代nǎng dài 攮刀子nǎng dāo zi 囊底náng dǐ 囊底才náng dǐ cái 囊底智náng dǐ zhì 曩分nǎng fēn 囊风náng fēng 更多>

拼音nao开头的词语

恼巴巴nǎo bā bā 孬包nāo bāo 臑鳖nào biē 闹茶nào chá 闹吵nào chǎo 闹炒炒nào chǎo chǎo 闹吵吵nào chāo chao 闹沉沉nào chén chén 脑袋瓜nǎo dài guā 脑电波nǎo diàn bō 脑电图nǎo diàn tú 蛲动náo dòng 脑洞大开 闹肚子nào dǔ zi 铙铎náo duó 挠法náo fǎ 闹翻天nào fān tiān 闹房nào fáng 闹风潮nào fēng cháo 闹垓nào gāi 闹杆nào gǎn 铙歌náo gē 恼公nǎo gōng 脑瓜nǎo guā 闹鬼nào guǐ 脑后nǎo hòu 脑后账nǎo hòu zhàng 挠滑náo huá 挠坏náo huài 闹慌nào huāng 闹混nào hùn 更多>

拼音ne开头的词语

呢Dne 讷朴nè piáo 讷于言,敏于行nè yú yán,mǐn yú xíng 呢称ne chēng 讷钝nè dùn 讷口nè kǒu 讷口少言nè kǒu shǎo yán 讷讷nè nè 呢呢ne ne 呢呢痴痴ne ne chī chī 讷譅nè sè 讷涩nè sè 讷慎nè shèn 讷騃nè sì 讷言nè yán 讷言敏行nè yán mǐn xíng 呢羽ne yǔ 讷于言敏于行nè yú yán mǐn yú xíng 那咤né zhà 哪吒né zhā 哪吒糍né zhā cí 哪吒闹海né zhā nào hǎi 讷直nè zhí 讷直守信nè zhí shǒu xìn 讷怍nè zuò 更多>

拼音nei开头的词语

馁败něi bài 内嬖nèi bì 馁病něi bìng 内簿nèi bù 内参nèi cān 内藏库nèi cáng kù 内草nèi cǎo 内层nèi céng 内乘nèi chéng 内称不避亲,外举不避怨nèi chēng bù bì qīn,wài jǔ bù bì yuàn 内城京靴nèi chéng jīng xuē 内辞nèi cí 内大臣nèi dà chén 内当nèi dāng 内弟nèi dì 内邸nèi dǐ 内电阻nèi diàn zǔ 内定nèi dìng 内房nèi fáng 内傅nèi fù 内服nèi fú 内父nèi fù 内夫人nèi fū rén 内干nèi gàn 内港nèi gǎng 哪个něi gè 内宫nèi gōng 内工nèi gōng 内顾之忧nèi gù zhī yōu 内骨子nèi gǔ zi 内涵意义nèi hán yì yì 更多>

拼音nen开头的词语

嫩草怕霜霜怕日nèn cǎo pà shuāng shuāng pà rì 恁的nèn de 嫩红nèn hóng 嫩绿nèn lǜ 嫩日nèn rì 嫩手nèn shǒu 嫩艳nèn yàn 嫩白nèn bái 恁般nèn bān 嫩碧nèn bì 嫩草nèn cǎo 恁地nèn dì 恁底nèn dǐ 恁迭nèn dié 嫩豆腐nèn dòu fu 嫩鹅黄nèn é huáng 嫩风nèn fēng 嫩妇女子nèn fù nǚ zǐ 嫩好者nèn hǎo zhě 恁黑nèn hēi 嫩黑nèn hēi 嫩黄nèn huáng 嫩箭nèn jiàn 嫩江nèn jiāng 嫩凉nèn liáng 嫩緑nèn lǜ 恁么nèn me 恁每nèn měi 恁们nèn men 嫩们nèn men 嫩醅nèn pēi 更多>

拼音neng开头的词语

能言善辩néng yán shàn biàn 能参néng cān 能动的革命的反映论néng dòng dí gé mìng dí fǎn yìng lùn 能个néng gè 能勾néng gōu 能力néng lì 能力测验néng lì cè yàn 能量守恒定律néng liáng shǒu héng dìng lǜ 能量最低原理néng liáng zuì dī yuán lǐ 能谋善断néng móu shàn duàn 能羣néng qún 能伸能屈néng shēn néng qū 能事néng shì 能说惯道néng shuō guàn dào 能牙利齿néng yá lì chǐ 能言快说néng yán kuài shuō 能言巧辩néng yán qiǎo biàn 能言鸭néng yán yā 能鄙néng bǐ 能不néng bù 能不称官néng bù chèn guān 能不两工néng bù liǎng gōng 能臣néng chén 能称néng chēng 能地néng dì 能动néng dòng 能动性néng dòng xìng 能豆néng dòu 能迩néng ěr 能尔néng ěr 能法néng fǎ 更多>

拼音ng开头的词语

嗯啊ǹg ā 嗯哎ǹg āi 唔笃ńg dǔ 唔哚ńg duǒ 唔哩ńg lǐ 嗯哪ǹg na 嗯呢ǹg ne 嗯嗯ǹg ǹg 嗯嗯呃呃ǹg ǹg è è 嗯声ng shēng 更多>

拼音ni开头的词语

泥鞋窄袜ní xié zhǎi wà 泥耳笼首ní ěr lóng shǒu 匿黯nì àn 泥巴ní bā 泥坂ní bǎn 逆阪走丸nì bǎn zǒu wán 逆濞nì bì 泥驳ní bó 尼泊尔ní bó ěr 逆卜nì bǔ 你不仁,我不义nǐ bù rén wǒ bù yì 尼采ní cǎi 霓裳舞ní cháng wǔ 霓裳羽衣ní cháng yǔ yī 泥车瓦马ní chē wǎ mǎ 逆臣贼子nì chén zéi zǐ 齯齿ní chǐ 腻虫nì chóng 逆窜nì cuàn 拟待nǐ dài 尼德兰革命ní dé lán gé mìng 你等nǐ děng 柅杜nǐ dù 逆覩nì dǔ 逆度nì dù 逆遁nì dùn 逆耳良言nì ěr liáng yán 逆耳之言nì ěr zhī yán 拟非其伦nǐ fēi qí lún 逆风恶浪nì fēng è làng 柅格nǐ gé 更多>

拼音nian开头的词语

念家山破niàn jiā shān pò 年红电灯nián hóng diàn dēng 粘皮着骨nián pí zhuó gǔ 年艾nián ài 廿八躔niàn bā chán 年鬓nián bìn 年馎饦nián bó tuō 蔫不唧儿niān bù jī ér 碾场niǎn chǎng 年齿nián chǐ 粘稠nián chóu 黏稠nián chóu 捻船niǎn chuán 埝地niàn dì 拈掇niān duō 捻泛niǎn fàn 年丰岁稔nián fēng suì rěn 辇夫niǎn fū 年高德韶nián gāo dé sháo 年高德卲nián gāo dé shào 年高德勋nián gāo dé xūn 年高望重nián gāo wàng zhòng 辇阁niǎn gé 年根儿nián gēn ér 年羹尧nián gēng yáo 辇毂niǎn gǔ 年谷不登nián gǔ bù dēng 辇毂之下niǎn gǔ zhī xià 碾磙子niǎn gǔn zǐ 黏合剂nián hé jì 蔫红niān hóng 更多>

拼音niang开头的词语

酿鹅niàng é 娘家niáng jiā 娘舅niáng jiù 酿米niàng mǐ 酿蜜niàng mì 娘亲niáng qīn 酿泉niàng quán 酿雪niàng xuě 娘子niáng zǐ 酿采niàng cǎi 酿辞niàng cí 娘儿爱俏,鸨儿爱钞niáng ér ài qiào,bǎo ér ài chāo 酿饭niàng fàn 酿寒niàng hán 酿花niàng huā 酿祸niàng huò 酿酒niàng jiǔ 酿具niàng jù 娘老子niáng lǎo zi 娘俩niáng liǎ 酿乱niàng luàn 娘曼niáng màn 娘们niáng men 娘们儿niáng men ér 娘母niáng mǔ 酿母菌niàng mǔ jūn 娘母子niáng mǔ zǐ 娘娘niáng niang 嬢嬢niáng niáng 娘娘庙niáng niáng miào 娘娘庙会niáng niáng miào huì 更多>

拼音niao开头的词语

鸟云之阵niǎo yún zhī zhèn 尿布niào bù 鸟钞求饱niǎo chāo qiú bǎo 鸟窜niǎo cuàn 尿道niào dào 尿道炎niào dào yán 鸟道羊肠niǎo dào yáng cháng 鸟得弓藏niǎo de gōng cáng 褭蹏niǎo dì 鸟囮niǎo é 尿肥niào féi 尿壶niào hú 鸟喙niǎo huì 鸟惊鼠窜niǎo jīng shǔ cuàn 鸟惊鱼骇niǎo jīng yú hài 鸟惊鱼溃niǎo jīng yú kuì 鸟惊鱼散niǎo jīng yú sàn 鸟咔niǎo kǎ 鸟了帅niǎo le shuài 尿流屁滚niào liú pì gǔn 鸟笼niǎo lóng 茑萝niǎo luó 鸟媒niǎo méi 鸟鸣涧niǎo míng jiàn 袅娜娉婷niǎo nà pīng tíng 袅袅niǎo niǎo 袅袅余音niǎo niǎo yú yīn 鸟栖niǎo qī 鸟槍niǎo qiāng 鸟枪niǎo qiāng 鸟枪换砲niǎo qiāng huàn pào 更多>

拼音nie开头的词语

涅槃出世niè pán chū shì 涅而不淄niè ér bù zī 捏报niē bào 啮臂之好niè bì zhī hǎo 蹑步niè bù 孽尘niè chén 啮齿niè chǐ 涅齿niè chǐ 孽畜niè chù 孽出niè chū 啮啖niè dàn 蹑等niè děng 聂耳niè ěr 啮肥niè féi 蹑跟niè gēn 捏构niē gòu 捏估niē gū 啮骨niè gǔ 孽海花niè hǎi huā 聂华苓niè huá líng 蹑级niè jí 蹑迹niè jì 蹑脚niè jiǎo 捏脚捏手niē jiǎo niē shǒu 蹑屩檐簦niè juàn yán dēng 蹑屩担簦niè juē dān dēng 蹑蹻檐簦niè juē dàn dēng 涅克拉索夫niè kè lā suǒ fū 蹑空niè kōng 蹑跨niè kuà 啮梨niè lí 更多>

拼音nin开头的词语

您好nín hǎo 您家nín jiā 您老nín lǎo 更多>

拼音ning开头的词语

宁馨儿níng xīn ér 凝白níng bái 狞暴níng bào 凝尘níng chén 凝澄níng chéng 宁绸níng chóu 凝澹níng dàn 宁定níng dìng 凝冬níng dōng 佞给nìng gěi 凝固níng gù 狞犷níng guǎng 宁晷níng guǐ 凝阂níng hé 宁和níng hé 凝厚níng hòu 佞惑nìng huò 宁集níng jí 宁佳níng jiā 凝锦níng jǐn 拧劲儿nǐng jìn er 宁静níng jìng 宁可níng kě 宁可清贫,不可浊富níng kě qīng pín bù kě zhuó fù 宁可信其有,不可信其无nìng kě xìn qí yǒu,bù kě xìn qí wú 宁肯nìng kěn 宁乐níng lè 狞厉níng lì 凝练níng liàn 宁僚níng liáo 凝冽níng liè 更多>

拼音niu开头的词语

牛鬼少年niú guǐ shào nián 牛马相生niú mǎ xiāng shēng 纽埃niǔ āi 牛不喝水难按角niú bù hē shuǐ nán àn jiǎo 牛不饮水强按头niú bù yǐn shuǐ qiáng àn tóu 纽带niǔ dài 牛刀niú dāo 牛笛niú dí 扭动niǔ dòng 牛痘niú dòu 牛犊niú dú 牛顿第二定律niú dùn dì èr dìng lǜ 纽芬兰岛niǔ fēn lán dǎo 拗格niù gé 忸恨niǔ hèn 牛黄niú huáng 牛藿niú huò 牛骥niú jì 牛骥同槽niú jì tóng cáo 牛骥同皁niú jì tóng zào 牛角niú jiǎo 扭绞niǔ jiǎo 牛津niú jīn 牛觔niú jīn 牛津大学niú jīn dà xué 拗救niù jiù 钮孔niǔ kǒng 纽扣niǔ kòu 扭亏niǔ kuī 牛栏niú lán 牛郎niú láng 更多>

拼音nong开头的词语

浓妆淡抹nóng zhuāng dàn mò 弄白相nòng bái xiàng 弄兵潢池nòng bīng huáng shi 弄捕潢池nòng bǔ huáng chí 农产品nóng chǎn pǐn 农场nóng chǎng 弄错nòng cuò 弄法舞文nòng fǎ wǔ wén 弄粉调脂nòng fěn tiáo zhī 浓馥nóng fù 浓福nóng fú 弄斧班门nòng fǔ bān mén 农歌nóng gē 农耕nóng gēng 弄鬼弄神nòng guǐ nòng shén 弄翰nòng hàn 浓厚nóng hòu 农扈nóng hù 农活nóng huó 农家nóng jiā 农稼nóng jià 农径nóng jìng 浓谲nóng jué 农林nóng lín 弄眉挤眼nòng méi jǐ yǎn 农氓nóng méng 秾密nóng mì 农牧nóng mù 浓浓nóng nóng 浓浓郁郁nóng nóng yù yù 农奴nóng nú 更多>

拼音nou开头的词语

耨盌温敦nòu wǎn wēn dūn 耨耕nòu gēng 檽枣nòu zǎo 更多>

拼音nu开头的词语

女子无才便是德nǚ zǐ wú cái biàn shì dé 女婢nǚ bì 努臂nǔ bì 怒臂当辙nù bì dāng zhé 努比亚nǔ bǐ yà 女博士nǚ bó shì 驽孱nú chán 怒嗔nù chēn 怒从心起,恶向胆生nù cóng xīn qǐ,è xiàng dǎn shēng 怒从心上起nù cóng xīn shàng qǐ 衄挫nǜ cuò 女大须嫁nǚ dà xū jià 女店主nǚ diàn zhǔ 女娥nǚ é 奴尔干都司nú ěr gān dū sī 努尔哈赤nǔ ěr hā chì 女方nǚ fāng 女歌手nǚ gē shǒu 女管家nǚ guǎn jiā 怒轰轰nù hōng hōng 怒吼nù hǒu 奴化nú huà 怒火冲天nù huǒ chōng tiān 驽骥同辕nú jì tóng yuán 驽箭离弦nú jiàn lí xián 驽蹇之乘nú jiǎn zhī chéng 驽将nú jiāng 女将nǚ jiàng 女匠nǚ jiàng 女角nǚ jiǎo 女娇nǚ jiāo 更多>

拼音nuan开头的词语

暖池nuǎn chí 暖吹nuǎn chuī 暖地nuǎn dì 暖殿nuǎn diàn 煖房nuǎn fáng 煖阁nuǎn gé 暖锅nuǎn guō 暖寒nuǎn hán 煖烘nuǎn hōng 暖呼呼nuǎn hū hū 暖景nuǎn jǐng 煖帘nuǎn lián 煖炉nuǎn lú 暖目nuǎn mù 暖暖nuǎn nuǎn 暖气nuǎn qì 暖溶溶nuǎn róng róng 煖色nuǎn sè 暖水瓶nuǎn shuǐ píng 暖暾nuǎn tūn 煖屋nuǎn wū 煖匣nuǎn xiá 暖心话nuǎn xīn huà 煖衣饱食nuǎn yī bǎo shí 暖舆nuǎn yú 暖霭nuǎn ǎi 暖盎nuǎn àng 暖碧nuǎn bì 暖尘nuǎn chén 煖尘nuǎn chén 暖床nuǎn chuáng 更多>

拼音nuo开头的词语

诺贝尔奖金nuò bèi ěr jiǎng jīn 挪步nuó bù 糯稻nuò dào 诺尔nuò ěr 诺模图nuò mó tú 喏喏nuò nuò 诺诺连声nuò nuò lián shēng 掿沙nuò shā 懦善nuò shàn 挪挱nuó suō 挪威nuó wēi 挪威人nuó wēi rén 傩戏nuó xì 懦小nuò xiǎo 搦朽摩钝nuò xiǔ mó dùn 诺言nuò yán 诺颜nuò yán 懦衷nuò zhōng 傩逐nuó zhú 懦薄nuò báo 诺贝儿nuò bèi ér 搦笔nuò bǐ 挪蹭nuó cèng 懦孱nuò chán 懦弛nuò chí 懦词怪说nuò cí guài shuō 懦脆nuò cuì 诺达希尔nuò dá xī ěr 挪动nuó dong 懦钝nuò dùn 懦儿nuò ér 更多>

拼音nun开头的词语

按拼音查词语

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ
©2024 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具